10 tipov ako pre­me­niť váš star­tu­pový sen na sku­toč­nosť

Mirka Čechová / 15. máj 2014 / Tools a produktivita

Každé pod­ni­ka­nie sa začína dob­rou myš­lien­kou, nasle­duje množ­stvo skve­lých nápa­dov a pri
tro­che šťas­tia to všetko skončí ako úspešný pod­nik. Ako sa však pre­pra­co­vať od prvot­nej myš­lienky k úspeš­nému pod­ni­ka­niu? Tu je 10 kro­kov, ako sa dostať od snov k rea­lite.

1. Defi­nujte roz­diel

Musíte mať jasno v tom, čo váš pod­nik odli­šuje od kon­ku­ren­cie. Určite si, čo vás cha­rak­te­ri­zuje, neza­me­ni­teľne iden­ti­fi­kuje a choďte za tým. Defi­nujte, čo zákaz­ní­kom môžete ponúk­nuť vy, ale vaši kon­ku­renti nie, a dajte o tom pat­rične vedieť.

2. Zis­tite, či váš nápad rieši nejaký prob­lém alebo potrebu

Zákla­dom úspeš­ného pod­ni­ka­teľ­ského nápadu je, aby rie­šil nejaký prob­lém. Ľudia majú veľa prob­lé­mov, radi by mali jed­no­duchší život. Ponú­kate rie­še­nie neja­kého kon­krét­neho prob­lému? Pomôže váš nápad nie­komu ušet­riť čas? Zjed­no­du­šiť prácu? Bude vaše rie­še­nie zau­jí­ma­vej­šie, jed­no­duch­šie, funkč­nej­šie? Boli by ľudia ochotní za váš produkt/službu minúť peniaze?

3. Pou­ží­vajte jasné a silné slová

Neho­vorte o vašom nápade: “Je to tro­chu ako…”. Náj­dite správne slová a vyhnite sa žar­gónu. Zame­rajte sa na popis, ktorý rozp­rúdi pred­sta­vi­vosť. Neus­tále sme z kaž­dej strany bom­bar­do­vaní infor­má­ciami. Ak nedo­ká­žete ľudí svo­jou myš­lien­kou sku­točne nad­c­hnúť, v oka­mihu na vás zabudnú.

4. Urobte si domácu úlohu

Ste prví, kto dostal takýto nápad alebo už exis­tuje nejaká kon­ku­ren­cia? Urobte si pries­kum, nav­šte­vujte kon­fe­ren­cie vo svo­jom odbore, hovorte so špe­cia­lis­tami a hľa­dajte men­to­rov. Venujte tomu nále­žitú pozor­nosť! Nech­cete predsa zis­tiť, že nie­kto iný sa dostal do vášho cieľa po tom, čo ste už inves­to­vali cenný čas a peniaze.

5. Urobte si domácu úlohu znova

Aj keď nikto iný nedos­tal váš nápad, nie­kto môže mať v pláne vyrie­šiť rov­naký prob­lém. Pozrite sa na oko­lité pod­niky — môžu uchvá­tiť vašich poten­ciál­nych zákaz­ní­kov? Urobte pod­robnú ana­lýzu kon­ku­ren­cie. Poroz­mýš­ľajte, za čo by boli ľudia ochotní dať svoj čas a peniaze, ak nie práve za váš pro­dukt alebo služby.

6. Defi­nujte svoju zákaz­nícku základňu

Ak poviete, že váš produkt/služba je pre všet­kých, ste buď leniví alebo si robíte srandu sami zo seba. Kto môže vašu ponuku využiť? Ako sa ľudia roz­hodnú medzi pôvod­ným rie­še­ním a cel­kom novým spô­so­bom, ako strá­viť čas či minúť peniaze? Ktorí ľudia budú sku­točne chcieť to, čo ponú­kate, a ktorí sa o tom chcú len niečo naučiť alebo budú o tom len hovo­riť? Ak neviete kto sú vaši zákaz­níci, pre­mr­háte množ­stvo času a peňazí na nespráv­nych mies­tach. Defi­nujte čo najp­res­nej­šie cie­ľovú sku­pinu, ako aj to, čo na ňu zapô­sobí.

7. Určite svoje požia­davky na zdroje

Čo presne budete potre­bo­vať pre svoj štart? Budete potre­bo­vať veľký pries­tor alebo postačí vaša piv­nica? Budete potre­bo­vať špe­ciálne nástroje alebo mate­riály? Zvlád­nete spus­te­nie sami alebo je nutný tím? Kto všetko bude musieť byť vo vašom tíme? Koľko bude mať čle­nov a akú musia mať špe­cia­li­zá­ciu? Koľko peňazí budete potre­bo­vať pre roz­beh? Buďte pri­pra­vení, že strá­vite značný čas ana­lý­zou požia­da­viek na zdroje pre svoje pod­ni­ka­nie. Poraďte sa s odbor­níkmi a špe­cia­lis­tami vo svo­jom odbore, aby ste nič pod­statné nevy­ne­chali.

8. Vytvorte pro­to­typ

Toto je rov­nako dôle­žité, či už vyrá­bate pro­dukt alebo posky­tu­jete služby. Ak posky­tu­jete služby, vašim pro­to­ty­pom bude pro­cesná mapa, ktorá do detai­lov vykres­ľuje všetky styčné body so zákaz­níkmi, ako aj to, čo sa má stať, aby boli ich potreby uspo­ko­jené. Fyzický pro­to­typ by mal vytvo­riť jasnú pred­stavu o funkč­nosti, spo­ľah­li­vosti a požia­dav­kách na výrobu pro­duktu. Ak nemô­žete vytvo­riť sku­točný pro­to­typ, urobte si aspoň pod­robný dizaj­nový návrh zahŕňa­júci všetky špe­ci­fi­ká­cie.

9. Pou­žite mate­ma­tiku

Žiadny plán nie je kom­pletný bez dôklad­nej finanč­nej ana­lýzy. Je veľmi dôle­žité vypra­co­vať rea­lis­tickú ana­lýzu nákla­dov a plán príj­mov. Mali by ste byť schopní do detai­lov pre­mys­lieť a zana­ly­zo­vať všetky finančné aspekty svojho pod­ni­ka­nia, pre­tože sfu­šo­vaná finančná ana­lýza dokáže zako­pať pod zem aj ten naj­lepší nápad.

10. Vytvorte si plán

Teraz neho­vo­ríme o pod­ni­ka­teľ­skom pláne, ktorý pred­kla­dáte inves­to­rom. Teraz ide o váš vlastný plán. Čo presne máte robiť? Čo vás čaká a aké kroky nasle­dujú? Samoz­rejme, že situ­ácia sa neus­tále mení a vyvíja. Je však dôle­žité vedieť, čo nasle­duje, a kam sme­ru­jete pri zacho­vaní fle­xi­bi­lity vo svo­jom pláne.

zdroj: http://www.entrepreneur.com/article/230916, marketingquery.com, polygon.com, expertbeacon.com

Pridať komentár (0)