12 kro­kov ako sa zo zames­tat­nanca sta­nete pod­ni­ka­teľ­skou rocks­tar

Lukáš Timko / 19. jún 2015 / Tools a produktivita

Ak ťa už nebaví tvoja práca, tak si iba dva kroky od toho, aby ste si stal pod­ni­ka­te­ľom. Prvým kro­kom je dať výpo­veď a tým dru­hým zalo­žiť firmu. Ľahko sa to povie a pred­staví, no od prvého kroku k dru­hému vedie ešte týchto 12 dôle­ži­tých kro­kov.

Pri­ná­šame ti 12 kro­kov, ktoré musíš usku­toč­niť, aby si sa stal šéfom sebe samému.

1. Urči si čo chceš robiť

Nie­ktorí to nazý­vajú náj­de­ním svo­jej vášne, no je to o čosi kom­pli­ko­va­nej­šie. Poroz­mýš­ľajte o svo­jich zruč­nos­tiach, schop­nos­tiach a skú­se­nos­tiach. Rozmys­lite si dobre, čo by ste reálne doká­zali robiť nie­koľko hodín každý deň, každý týž­deň a najmä nie­koľko rokov.

2. Poroz­mýš­ľaj nad tým za čo by iní zapla­tili

Správny biz­nis je v prie­seč­níku toho čo by ste chceli robiť a za čo by ostatní boli ochotní zapla­tiť. Ak nikto nekúpi to čo vymys­líte, bude to len o vašom pote­šení z toho čo vytvo­ríte, ale nebude to mať nič spo­ločné s pod­ni­ka­ním.

3. Poroz­prá­vaj sa s poten­ciál­nymi zákaz­níkmi

Náj­dite pár ľudí o kto­rých si mys­líte, že by boli ide­ál­nymi zákaz­níkmi. Spý­tajte sa ich na váš nápad a čo všetko by od neho oča­ká­vali a čoho by sa báli. Je bene­fit z vášho pro­duktu alebo služby v súlade s ich ozaj­st­nými potre­bami? Poznačte si slová, ktoré pou­ží­vajú, pre­tože tie sa vám môžu zísť v mar­ke­tin­go­vej kam­pani.

4. Navrhni svoj mar­ke­ting a biz­nis plán

Dnešný mar­ke­ting zahŕňa vytvo­re­nie obsahu, sociálne média, emaily a veľa ďal­šieho. Uis­tite sa, že všetky tieto nástroje využi­jete na to, aby ste sa dostali bliž­šie k zákaz­ní­kovi. V tom istom čase musíte dať dokopy biz­nis plán, ktorý detailne popíše vaše pod­ni­ka­nie. Nemusí byť super for­málny, ale musí odpo­ve­dať na otázky týka­júce sa vašej ope­rač­nej štruk­túry, pro­duktu, doru­čo­va­cích sys­té­mov a plá­nov roz­voja.

5. Začni v malom

Ak máte mož­nosť, otes­tujte si svoj nápad v malom, naprí­klad popri vašom aktu­ál­nom zamest­naní. To vám dáva prí­le­ži­tosť bez rizika otes­to­vať váš nápad, zís­kať prvých kli­en­tov a zis­tiť či sa vaše nové pod­ni­ka­nie uchytí natoľko, že budete môcť, bez obáv o budúc­nosť, opus­tiť svoju súčasnú pozí­ciu.

6. Zís­kaj feed­back a uprav svoj nápad

Vďaka men­šiemu roz­sahu vášho nového pod­ni­ka­nia budete schopný ľah­šie určiť tie časti vášho nápadu, ktoré sú výborné a tie časti, ktoré budú potre­bo­vať pár úprav. Feed­back od zákaz­ní­kov berte vážne a začnite so zme­nami ešte pred­tým ako sa začnete roz­ví­jať.

7. Vys­kla­daj tím

Ak je váš nápad dobrý, určte ľudí, kto­rých chcete mať pri sebe, keď sa začnete svojmu biz­nisu veno­vať full-time. Pri­hľad­nite na svoje skú­se­nosti, pre­tože budete potre­bo­vať pomoc v oblas­tiach ako sú finan­cie, mar­ke­ting, služby zákaz­ní­kom a výroba.

8. Zabez­peč si finan­co­va­nie

Pre malú začí­na­júcu firmu, to zna­mená mať k dis­po­zí­cii nejaké peniaze na chod pár mesia­cov alebo siah­nuť po svo­jich úspo­rách na dôcho­dok. Na väč­šie ambí­cie budete potre­bo­vať exter­ných inves­to­rov, prí­padne firmu, ktorá rada inves­tuje do rizi­ko­vého kapi­tálu.

9. Nastav si štruk­túru spo­loč­nosti

Už pri finan­co­vaní musíte mať jasno ako bude vaša pod­ni­ková štruk­túra pri zalo­žení vyze­rať. Chcete mať živ­nosť, alebo s.r.o.? Pozrite sa na to najmä z práv­neho hľa­diska a zade­fi­nujte rolu kaž­dého člena vášho tímu a neza­bú­dajte na pod­mienky inves­to­rov.

10. Daj výpo­veď

Keď ste pri­pra­vený, dajte výpo­veď. Budete sa cítiť slo­bodný potom čo necháte za sebou všetku svoju prácu. No nebude to trvať dlho, pre­tože oveľa viac práce na vás ešte len čaká. Hoci vás to bude pokú­šať, dajte si pozor na pále­nie mos­tov v býva­lom zamest­naní – nikdy neviete kedy a kde nara­zíte na svojho býva­lého šéfa alebo kolegu a kedy budete potre­bo­vať jeho pomoc.

11. Nastav si svoj pra­covný roz­po­čet

Teraz, keď ste zamest­naný full-time vašim biz­ni­som, nastavte si firemný roz­po­čet. Ten musí zahŕňať platby za mar­ke­tin­gové náklady, výplaty a iné dôle­žité nákupy. Musíte sa uis­tiť, že neplyt­váte peniazmi na nepot­rebné náklady.

12. Roz­viň svoj biz­nis podľa svojho plánu

Posledná vec, ktorú vám zostáva uro­biť je usku­toč­niť všetky veci, ktoré ste si detailne naplá­no­vali. Samoz­rejme, nie všetko pôjde podľa plánu a vyskytnú sa pre­kážky, no ich pre­ko­na­ním zís­kate cenné skú­se­nosti do budúc­nosti.

Hotovo! Gra­tu­lu­jeme! Stal sa z teba pod­ni­ka­teľ. Ako môžeš vidieť, stať sa pod­ni­ka­te­ľom vyža­duje veľa práce ešte pred­tým, než dáte výpo­veď vo svo­jej aktu­ál­nej práci. Ak však budeš nasle­do­vať tieto kroky a tvoj nápad je usku­toč­ni­teľný, môžeš nechať život zamest­nanca a stať sa šéfom samému sebe.

Na svo­jej ceste budeš čeliť veľ­kému množ­stvu výziev, no pre väč­šinu pod­ni­ka­te­ľov je bene­fit z práce, ktorá má význam a slo­boda oveľa viac.

zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)