13 kníh pre lepší biz­nis a viac peňazí

Dominika Kassová / 22. september 2015 / Tools a produktivita

Za úspe­chom boha­tého člo­veka nie je iba šťas­tie, ale i množ­stvo vedo­mostí, ktoré dokáže správne zúžit­ko­vať. Aby bol každý dobrý biz­nis láka­vým pre trh a samot­ného spot­re­bi­teľa, potre­buje k svojmu fun­go­va­niu inšpi­rá­ciu pre ino­va­tívne myš­lienky. Preto sa boháči nechá­vajú často­krát inšpi­ro­vať kni­hami ešte úspeš­nej­ších bohá­čov.

1. Smart­cuts: How Hac­kers, Inno­va­tors, and Icons Acce­le­rate Suc­cess

Autor: Shane Snow

Pred­sta­vu­jeme ti knihu o rých­lom vzo­stupe úspeš­ných indi­vi­du­alis­tov a spo­loč­ností, kto­rým k úspe­chu dopo­mohli dobré návyky a stra­té­gie. Zabudni na to, že úspech je výsled­kom ťaž­kej práce a namiesto toho začni pou­ží­vať “chytré skratky” k oveľa rých­lej­šiemu dosia­hnu­tiu svo­jich cie­ľov. Rada pochá­dza od novi­nára maga­zínu New Yor­ker, kto­rému sa poda­rilo pre­sa­diť aj vo svete obchodu. Spo­lu­za­lo­žil totiž úspešný por­tál Con­ten­tly, ktorý zdru­žuje fre­e­lan­ce­rov z celého sveta.

2. The Tip­ping Point

Autor: Mal­colm Gla­dwell

Pou­ži­tím reál­nych prí­kla­dov skúma soci­ológ Mal­colm Gla­dwell moment, v kto­rom sa malé známe myš­lienky zme­nia na sociálnu epi­dé­miu. Autor knihy, ktorá vyšla u nás pod náz­vom Bod zlomu obja­vuje počas výskumu tri hlavné fak­tory, ktoré spúš­ťajú dra­ma­tické zmeny v spo­loč­nosti: ľudia s výni­moč­nými a moc­nými sociál­nymi talentmi, chyt­ľa­vosť myš­lie­nok a súvi­siace okol­nosti.

3. Hooked: How to Build Habit-For­ming Pro­ducts

Autor: Nir Eyal

Polo­žil si nie­kedy otázku, prečo ťa nie­ktoré pro­dukty oslo­via a iné nie? Alebo prečo si nie­ktoré výrobky zami­lu­ješ tak veľmi, že nimi dobre že nezač­neš byť posad­nutý? Jedno je isté. Za týmito tech­no­lo­gic­kými výdo­byt­kami stojí určite niečo, čo ti v pod­ve­domí hrá na city a čím si ťa výrob­co­via chytro lapili do siete. Čo to ale kon­krétne je, sa dozvieš pri čítaní knihy Hooked od pod­ni­ka­teľ Nir Eyal.

4. Rich dad Poor Dad

Autor: Robert T. Kiy­o­saki

Vychá­dza­júc z vlast­ných skú­se­ností so svo­jim otcom a skú­se­ností s otcom nie­koho iného sa pod­ni­ka­teľ Kiy­o­saki snaží svoju filo­zo­fiu apli­ko­vať do teórie do finanč­ného manaž­mentu. Tvrdí, že peniaze by mali slú­žiť ľuďom a nie naopak. Vo svo­jej knihe ponúka Kiy­o­saki aj rie­še­nia ako správne inves­to­vať a pro­fi­to­vať.

5. Trust Me, I’m Lying

Autor: Ryan Holi­day

Mediálny stra­tég Ryan Holi­day vo svo­jej knihe čita­te­ľom odha­ľuje, ako ľudia ako on mani­pu­lujú médiá k dosia­hnu­tiu svo­jich cie­ľov. Dob­rým prí­kla­dom sú naprí­klad blogy, ktoré ovplyv­ňujú mains­tre­a­mové správy a efek­tívne kon­tro­lujú aký druh infor­má­cie sa posu­nie verej­nosti. Okrem toho sa v knihe môžeš dočí­tať ako si roz­be­hnúť mediálnu kap­maň podľa výšky roz­počtu.

6. The 4-Hour Work­week

Autor: Tim Fer­ris

Aj ty sní­vaš o veľ­kom objeme zisku za málo roboty? Znie to neuve­rie­teľne, ale nie nemožne. Kniha Štvor­ho­di­nový pra­covný týž­deň na svo­jich strán­kach pood­ha­ľuje kon­cept out­sour­cingu, niečo ako deľby práce, ktorá môže byť usmer­nená tak, že firma vyčlení rôzne pod­porné a ved­laj­šie čin­nosti a zverí ich zmluvne inej spo­loč­nosti.

7. Fre­a­ka­no­mics

Autori: Ste­ven D. Levitt & Step­hen J. Dub­ner

Eko­nóm Ste­ven Levitt a novi­nár Step­hen Dub­ner doká­zali zme­niť spô­sob, akým sa poze­ráme na svet. Vo svo­jej v poradí už tre­tej knihe Mysli ako freak sa zame­rali na to, čo čita­te­ľov v prvých dvoch kni­hách zau­jalo naj­viac. V knihe sa zamýš­ľajú nad otáz­kami ako: Prečo je ťažké pove­dať “Neviem”? Chu­tia drah­šie vína naozaj lep­šie? Je ťažké vyni­kať v nie­čom, čo nero­bíte radi? Pre nie­koho možno zau­jí­mavé číta­nie.

8. Built to Last: Suc­cess­ful Habits of Visi­onary Com­pa­nies

Autori: Jim Col­lins & Jerry I. Por­ras

Uni­ver­zitný pro­fe­sor a finančný poradca sa pus­tili do porov­ná­va­nia 18 vizi­onár­skych firiem, aby zis­tili, čo je spo­loč­ným meno­va­te­ľom úspeš­ných vedú­cich firiem a ich pro­duk­tov. O výsledky svojho výskumu sa s čita­teľmi roz­hodli pode­liť v knihe Firmy, ktoré pre­tr­vá­vajú.

9. Emo­ti­onal Intel­li­gence 2.0.

Autori: Tra­vis Brad­berry & Jean Gre­a­ves

Vedel si, že až 90 per­cent najús­peš­nej­ších ľudí má vysokú emočnú inte­li­gen­ciu? Ak sa chceš dostať tam, kam si želáš, koefi­cient emoč­nej inte­li­gen­cie (EQ) je dva­krát dôle­ži­tejší než IQ. Pod EQ spa­dajú štyri schop­nosti: vedieť sa uve­do­miť, zma­na­žo­vať, sociálne pod­ve­do­mie a vzťah k manaž­mentu.

10. The Shal­lows: What the Inter­net Is Doing to Our Brains

Autor: Nicho­las Carr

Veľmi zau­jí­mavé číta­nie, ktoré ti ozrejmí, čo všetko spô­so­buje inter­net tvojmu mozgu a do akej mieri ovplyv­ňuje tvoj inte­lekt. Podľa autora iba mini­málne ak nie vôbec, pre­tože podľa neho vďaka inter­netu nebu­deš mať väč­šie poznatky a ani sa ti nepre­hĺbi mys­le­nie. A to aj napriek tomu, že posky­tuje obrov­ské množ­stvo infor­má­cií. Zdá sa, že nie­kedy je teda lep­šie chy­tiť do rúk knihu a žiť viac off­line ako online.

11. How Google Works

Autor: Eric Sch­midt & Jonat­han Rosen­berg

Ak ťa fas­ci­nuje svet jed­ného z naj­väč­ších tech­no­lo­gic­kých gigan­tov a chceš sa o jeho fun­go­vaní dozve­dieť viac, siahni po knihe Ako pra­cuje Google. Napí­sali ju spo­ločne CEO Eric Sch­midt spo­loč­nosti a Senior Vice Pre­si­dent Pro­ducts Jonat­han Rosen­berg.

12. The New New Thing: A Sili­con Val­ley Story

Autor: Michael Lewis

Kniha opi­suje život Jima Clarka, pod­ni­ka­teľa zo Sili­con Val­ley, ktorý v tejto časti San­fran­cis­kého zálivu odštar­to­val troj­mi­liar­dový biz­nis (Nets­ca­pem Sili­con Grap­hics, Healt­heon). Kniha ponúka okrem iného pohľad na toto tech­no­lo­gické safari, ľudí a jeho kul­túru.

Foto zdroj: Ama­zon

Pridať komentár (0)