13 rozdielov medzi úspešnými a neúspešnými

Majka Bieleschová / 10. marec 2016 / Produktivita

Úspešní vs. neús­pešní ľudia? Tu je 13 hlav­ných roz­die­lov medzi nimi.

Dave Ker­pen je výkonný ria­di­teľ spo­loč­nosti Like­able Local a tak­tiež autor knihy The Art of People. V roku 2014 dostal od pod­ni­ka­teľa Andyho Bai­leya, pohľad­nicu, na kto­rej boli zobra­zené vlast­nosti a sprá­va­nie úspeš­ných a neús­peš­ných ľudí.

00a0d70

 

Andy Bai­ley je výkonný ria­di­teľ spo­loč­nosti Petra Coach, ktorá sa zaoberá biz­nis pora­den­stvom. Hoci sa obaja ria­di­te­lia nikdy nestretli, Ker­pen uvie­dol vo svo­jom prís­pevku na Lin­ke­dIn, že táto pohľad­nica mala na neho hlboký vplyv. Podľa neho je dôle­žité osvo­jiť si určité postoje a návyky, ktoré každý potre­buje pri­jať na to, aby sa stal úspeš­ným. Tak­tiež je dôle­žité pre­hod­no­tiť si hod­noty v ktoré veríme a držať sa tých správ­nych.

Pohľad­nica zná­zor­ňuje 16 veľ­kých roz­die­lov medzi úspeš­nými a neús­peš­nými ľuďmi. Niž­šie upo­zor­ňu­jeme na 6 roz­die­lov, ktoré sme vybrali z našich obľú­be­ných a tak­tiež sedem iných, ktoré Ker­pen pova­žuje za dôle­žité. Určite si pre­čí­tajte, čo odli­šuje úspeš­ných ľudí, ktorí niečo v živote doká­zali, od všet­kých tých ostat­ných.

 

1. Úspešní ľudia majú radi zmeny a ľahko sa im prispôsobujú,  neúspešní sa sa ich boja. 

Jedna z naj­ťaž­ších vecí, ktoré môže člo­vek v živote uro­biť, je pri­jať zmenu. Svet napre­duje obrov­skou rých­los­ťou a neus­tále sa obja­vujú nové tech­no­ló­gie. Je dôle­žité, aby sme pri­jali tieto zmeny a pris­pô­so­bili sa im. Úspešní ľudia to tak robia. Na dru­hej strane neús­pešní ľudia majú zo zmeny strach, popie­rajú ju, alebo sa pred ňou skrý­vajú.

copy

 

2. Úspešní ľudia hovoria o svojich ideách, neúspešní hovoria o ostatných ľuďoch. 

Úspešní ľudia zdie­ľajú svoje myš­lienky s ostat­nými a to ich posúva ďalej, zatiaľ čo neús­pešní ľudia oho­vá­rajú dru­hých, čo nedáva zmy­sel a ostá­vajú stáť na mieste.

prst

3. Úspešní ľudia vždy prevezmú zodpovednosť zo svoje chyby a zlyhania, zatiaľ čo neúspešní ľudia vinia za to ostatných. 

Sku­toční vod­co­via a pod­ni­ka­te­lia zaží­vajú den­no­denne pády aj vzo­stupy. Je jedno, či je to počas ich súkrom­ného života, alebo kari­éry. Vždy pri­jí­majú zod­po­ved­nosť za svoje zly­ha­nia. Pre­tože obvi­ňo­va­nie dru­hých nič nevy­rieši. Len robí z ľudí nepria­te­ľov a vyvo­láva zlú atmo­sféru.

podanie

4. Úspešný človek vidí za svojim úspechom iných ľudí, neúspešný sa snaží prisvojiť si zásluhy ostatných.

Úspešní ľudia a sku­toční vod­co­via sa delia o svoje úspe­chy s ostat­nými.  Hovo­ria o svo­jej ceste za úspe­chom a sna­žia sa tak moti­vo­vať ostat­ných. Pre­tože len člo­vek, ktorý pra­cuje tvrdo na sebe môže dosiah­nuť dobré výsledky a byť nie­len dobrý par­ťák v tíme, ale aj vyni­ka­júci líder.

baseball

5. Úspešní ľudia chcú, aby aj ostatní boli úspešní, neúspešní ľudia tajne dúfajú vo vaše zlyhanie.

Ak pra­cu­jete v orga­ni­zá­cií, nie je dôle­žitý úspech jed­not­livca, ale úspech celej sku­piny. A to je aj dôvod, prečo úspešní ľudia pod­po­rujú ostat­ných a želajú im úspech. Chcú, aby ich spo­lu­pra­cov­níci pra­co­vali na sebe, uspeli a tak sa posú­vali ďalej vo svo­jej kari­ére.

book

6. Úspešní ľudia sa neustále vzdelávajú, neúspešní snívajú.

Jediný spô­sob, ako sa posú­vať ďalej v živote je pra­co­vať na sebe a vzde­lá­vať sa. To platí nie­len v súkrom­nom živote,ale tak­tiež v pra­cov­nom a kari­ér­nom. Vďaka tomu je člo­vek fle­xi­bil­nejší, sčí­ta­nejší a o krok pred kon­ku­ren­ciou. Ak len sní­vate a nič zo sebou nero­bíte, šanca na úspech vám môže ľahko ujsť.

7. Úspešní ľudia pomáhajú druhým, neúspešní myslia na seba.

Naj­lep­šia otázka, akú môžete polo­žiť úspeš­nému člo­veku nie je „ Ako mi môžeš pomôcť ?“, ale otázka „Ako ti môžem pomôcť? “. Samoz­rejme záleží potom na danej osobe, či túto ponuku prijme, alebo odmietne, ale ochota pomôcť sa vždy cení. Ľudia vás začnú vní­mať inak, sú vám viac naklo­není a pomôžu vám, keď to budete potre­bo­vať.

jpg1

8. Úspešní ľudia sa veľa pýtajú, neúspešní ľudia sa boja neúspechu a výsmechu.

Odmiet­nu­tie a neús­pech sú dve naj­čas­tej­šie obavy, ktoré para­ly­zujú člo­veka. Luďom často brá­nia v tom, aby sa pýtali, žia­dali a robili to, čo naozaj chcú. Ak nič nero­bíme, mys­líme si, že nemô­žeme zly­hať. Opak je však prav­dou. Keď sa nepý­tame a nič nero­bíme, zly­há­vame.  Mno­hým pod­ni­ka­te­ľom sa začalo dariť v biz­nise vďaka tomu, že začali byť otvo­re­nejší k svo­jim zákaz­ní­kom a ich tržby vzrástli. Ak chcete byť teda úspešní, musíte pre­ko­nať strach, pre­stať byť nega­tívny a začať pozi­tívny a aktívny život.

jpg2

9. Úspešní ľudia sa vždy snažia lepšie pochopiť sami seba, neúspešní sa nestarajú o sebapoznanie. 

Podľa Ker­pena je prvým dôle­ži­tým kro­kom pri dosa­ho­vaní výsled­kov v osob­nom  živote, ale aj kari­ér­nom pocho­pe­nie a pozna­nie seba samého. Keď člo­vek dobre pozná sám seba, môže sa začať učiť to, ako lep­šie ovplyv­ňo­vať ostat­ných ľudí. Dôle­žité je pocho­pe­nie a pozna­nie toho, čo člo­veka ovplyv­ňuje, moti­vuje, čo mu zdvihne náladu a tak­tiež pozna­nie toho, ako naj­lep­šie komu­ni­ko­vať s ostat­nými. Ak máte záu­jem dozve­dieť sa viac o sebe, Ker­pen odpo­rúča pre­čí­tať si knihu Awa­re­ness to Action/The Art of People,  ktorú napí­sal Mario Sikora.  Náj­dete tam aj Enne­a­gram, v kto­rom sú ľudia roz­de­lení do devia­tich  kate­gó­rií. Vrá­tane tých, ktorí sú aktívny, ale tak­tiež  pasívny a neza­pá­jajú sa do ničoho.

jpg3

10. Úspešní ľudia počúvajú a nikdy neprestanú počúvať druhých, neúspešní ľudia zas príliš veľa rozprávajú.

Ker­pen hovorí, že počú­va­nie je jedna z naj­pod­ce­ňo­va­nej­ších a záro­veň naj­dô­le­ži­tej­ších zruč­ností v biz­nise, na sociál­nych médiách a cel­kovo v bež­nom  živote. Je veľmi ťažké nie­koho počú­vať, keď je člo­vek plný nápa­dov, nad­še­nia a jediné čo chce, je roz­prá­vať o tom a pode­liť sa s tým s ostat­nými. Ale čím menej hovo­ríme, tým ľah­šie pre­sved­číme ľudí. Tí začnú mať radi nie­len nás, ale tak­tiež naše nápady. Ľudia majú radi, keď ich nie­kto počúva a môžu vyjad­riť svoj názor. Toto je kľú­čom k víťazs­tvu nie­len v biz­nise, ale vše­obecne vo všet­kých medzi­ľud­ských vzťa­hoch.

barak

11. Úspešní ľudia sú zraniteľní a transparentní, neúspešní sú tajnostkári a chránia sa pred ostatnými.

Už od malička člo­veka učia, že plač a emó­cie sú znám­kou sla­bosti. Ker­pen hovorí, že na vlast­nej koži zažil silu, ktorá je v člo­veku, ktorý je zra­ni­teľný. Ako mana­žér výkon­ného tímu v spo­loč­nosti Like­able Media uro­bil pokus. Požia­dal všet­kých zamest­nan­cov, aby sa pode­lili s ostat­nými o svoju naj­ťaž­šiu skú­se­nosť v živote. Tak­tiež mali pove­dať to, čo im táto skú­se­nosť dala, čo sa z nej naučili. Nie­koľko ľudí, vrá­tane Ker­pena skon­čili svoje roz­prá­va­nie so slzami. Avšak pomohlo im to a ako sku­pinu ich to veľmi zomklo. Vplyvní ľudia a silné osob­nosti dávajú najavo silné a úprimné emó­cie. Pre­tože emó­cie  a zra­ni­teľ­nosť spá­jajú ľudí na oveľa hlb­šej úrovni.

jpg4

12. Úspešní ľudia si udržiavajú pozitívny prístup, neúspešní sa príliš často pozerajú na všetko negatívne.

Podľa Ker­pena je pozi­tívny postoj veľmi nákaz­livý, najmä pokiaľ ide o vodcu. Na istej kon­fe­ren­cii, kto­rej sa zúčast­nil, odpo­rú­čal jeden z reč­ní­kov  zúčast­ne­ným ako si udr­žať pozi­tívny postoj. Napr. keď sa vás nie­kto opýta ako sa máte, namiesto slova „dobre“ pou­žite slovo „fan­tas­ticky“.  Ľudí pri­ťa­hujú pozi­tívny ľudia a keď budete pozi­tívny, kto­koľ­vek, kto sa bude s vami roz­prá­vať, bude chcieť byť stále vo vašej prí­tom­nosti, bez ohľadu na to, či sa cíti zle alebo dobre. S vami sa bude cítiť dobre.

 

13. Úspešní ľudia sú vďační a lás­kaví k ostat­ným, neús­pešní ľudia mys­lia na seba.

Ak chcete niečo dosiah­nuť vo svo­jim súkrom­nom, ale aj kari­ér­nom živote, nesmiete zabú­dať na to, že s ľuďmi treba zachá­dzať špe­ciálne a sprá­van sa k nim milo. Nie je správne všetko zís­kať nasilu a budo­vať si tak kari­éru. Možno nie­kedy treba nechať tomu viac času. Ker­pen hovorí z vlas­nej skú­se­nosti o tom, ako po dôle­ži­tom obchod­nom stret­nutí s inves­to­rom, mu poslal ako poďa­ko­va­nie bon­sai.

Chcel sa mu tak odvďa­čiť za čas, ktorý mu veno­val. Ešte pred­tým, ako bon­sai dora­zil k inves­to­rovi,  ten sa roz­ho­dol nein­ves­to­vať do Ker­pe­novho pod­ni­ka­nia. Ako­náhle však bon­sai dora­zil, inves­tor pred­sta­vil Ker­pe­novi iný druh inves­tí­cie, ktorá by mu mohla pomôcť v jeho biz­nise. Skon­čilo to samoz­rejme dobre a to len vďaka špe­ciál­nemu a milému sprá­va­niu.

bonsai

Zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com, titulná foto­gra­fia: businessinsider.com