15 naj­lep­ších inte­rak­tív­nych dizaj­no­vých balení

Lukáš Timko / 28. júl 2015 / Tools a produktivita

Inte­rak­tívne bale­nie je per­fektný spô­sob, ako spra­viť z vašich pro­duk­tov niečo zábav­nej­šie, ori­gi­nál­nej­šie a nie­kedy ešte viac uži­toč­nej­šie. Tieto inte­rak­tívne bale­nia sú niečo viac, ako len šikovné obrázky – dávajú zákaz­ní­kovi mož­nosť spo­jiť ho s pro­duk­tom takým spô­so­bom, že mu dá viac hod­noty, ako by mal z pro­duktu s bež­ným bale­ním.

Nie­ktoré bale­nia, ktoré vám uká­žeme, sa dostali ku koneč­nému zákaz­ní­kovi, ostatné sú iba dizaj­no­vým nápa­dom.

#1 Obal, ktorý sa rýchlo a ľahko pre­mení na vešiak

#2 Obal na mäso s indi­ká­to­rom čerstvosti

#3 Bale­nie, z ktorého si pos­kla­dáte falošné pre­stie­ra­nie

#4 Čo tak si pos­kla­dať ori­gami z fľa­šo­vej eti­kety

#5 Stlači­teľný obal na víno, pomo­cou kto­rého nevyjde ani jedna kvapka naz­mar

#6 Zábavný dizajn kávo­vého pohára

#7 Fľaša s taj­nou sprá­vou

#8 Navrh­nite si vlastný vzor pre vašu tašku

#9 Inte­rak­tívne bale­nie kon­dó­mov

#10 Bale­nie sušie­nok, ktoré sa ľahko zmení na masku

#11 Bale­nie čoko­lády v štýle Zen záh­rady, ktoré vám dovolí vychut­nať si čoko­ládu, zatiaľ čo si hra­bete svoj pie­so­ček

#12 Inte­rak­tívne eti­kety na vína

#13 Fľaša, s kto­rou vynik­nete na fot­kách

#14 Detské bale­nie, z kto­rého si vaše dieťa ľahko pos­kladá mačičku

#15 A na záver fľaša vína, na ktorú si môžete nakres­liť čokoľ­vek

Pridať komentár (0)