ČLÁNKY EVENTY STARTUPY FREELANCERI INVESTORI COWORKINGY KOMUNITA

Konečne poriadna fotka iPhonu 7. Čo nové nám pre­zrá­dza?

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 14. júl 2016 / Tech a inovácie

Do pred­sta­ve­nia iPhonu 7 zostá­vajú ešte dva mesiace. Vyzerá to ale tak, že už teraz máme cel­kom jasnú pred­stavu, ako bude nová vlaj­ková loď spo­loč­nosti Apple vyze­rať. Medzi novinky patrí vylep­šený foto­apa­rát s väč­šou šošov­kou, odstrá­ne­nie 3,5 mm konek­tora jack na slú­chadlá, vyne­cha­nie anté­no­vých pásov na zadnej strane zaria­de­nia a lepší výkon.

Tieto novinky nám potvr­dzuje stále viac unik­nu­tých foto­gra­fií iPhonu 7, ktoré sa väč­ši­nou zho­dujú po dizaj­no­vej stránke s našimi infor­má­ciami. Väč­ši­nou však ide o nekva­litné snímky, a tak nám robí radosť, že sa na povrch dostala aj poriadna fotka zadnej strany tela iPhonu.

iphone-7-boitier-dore

foto: 9to5mac.com

Na obrázku môžeme vidieť 4,7-palcový iPhone 7, ktorý sa na prvý pohľad odli­šuje od aktu­ál­neho iPhonu dvomi vecami — odstrá­ne­nie anté­no­vých pásov na zadnej strane a výrazne väč­šia šošovka foto­apa­rátu.

Čo to pre nás zna­mená? V prvom rade určite zlep­še­nie kva­lity foto­apa­rátu. Diera s foto­apa­rá­tom je v prie­mere pri­bližne o 25 % väč­šia ako v iPhone 6 a 6S, aj keď nevieme presne, o aké veľké zlep­še­nie pôjde. Počet mega­pi­xe­lov sa pri­tom nemusí vôbec zme­niť.

Bohu­žiaľ, foto­gra­fia nám neuka­zuje nič viac než zadnú stranu iPhonu. Nemô­žeme si preto ove­riť, či má smart­fón konek­tor na slú­chadlá alebo nový Home But­ton s tech­no­ló­giou Force Touch, o kto­rom sa nedávno pomerne dosť hovo­rilo.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto: martinhajek.com

Pridať komentár (0)

Najbližšie eventy

15267792_1238502989564865_8353385525758029961_n
zajtra / 18:00 / Bratislava

Ako meniť sprá­va­nie zákaz­ní­kov

Close

Ako meniť sprá­va­nie zákaz­ní­kov

Bratislava

Vstupné 5-7 €

  • Connect Olive Stromová, Bratislava, Slovakia
  • 07.12.2016

Popis

Zara­guza zbiera jedno oce­ne­nie za dru­hým a len nedávno oslá­vila naj­väčší úspech v jej his­tó­rii — stali sa dru­hou najús­peš­nej­šou agen­tú­rou na Slo­ven­sku! Gra­tu­lu­jeme! :)

O to viac máme nesmiernu radosť, že už v stredu 7.12.2016 máte mož­nosť sa zúčast­niť na skve­lej pred­náške kde vám Juraj Pobjecký pred­staví ukážky efek­tív­nej mar­ke­tin­go­vej komu­ni­ká­cie kam­paní z 19. sto­ro­čia, ktoré stále fun­gujú, malých e-sho­pov až po legen­dárnu Fofolu.
Lís­tky v pred­pre­daji: 5€
Na mieste: 7€

15326522_1172506846164354_5078608814323736471_n
zajtra / 18:00 / Bratislava

Big Data

Close

Big Data

FIIT STU Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava, Slovakia

  • Bratislava
  • 07.12.2016

Popis

Nex­te­ria — IT club Vás pozýva na svoje odborné pred­nášky v oblasti Big Data.

Prog­ram:
18:00 — Buil­ding AI for busi­ness: Chal­len­ges and Oppor­tu­ni­ties (Expo­nea)
19:00 — Big Data DNA (Dete­con)

15134542_1757885137810696_5744163202095948205_n
zajtra / 19:00 / Bratislava

Quiz Night (Stu­dents Edi­tion)

Close

Quiz Night (Stu­dents Edi­tion)

Bratislava

  • 0100 Campus Stare Grunty 16, 841 04 Bratislava, Slovakia
  • 07.12.2016

Popis

H E L L O S T U D E N T S,
Slo­vak or Inter­na­ti­onal, you all are very wel­come!

Do you want to chal­lenge your­self with a friendly quiz, work in a team, learn somet­hing new and con­nect with many inte­res­ting people? Then come along to the first edi­tion of Stu­dent Quiz Night at our newly-open 0100 Cam­pus.

Small snacks and drinks will be pro­vi­ded.

✳✳✳ AWARDS for the WIN­NERS ✳✳✳

WHAT DO YOU NEED TO DO? First to regis­ter, make a team of 4 – 5 mates and find a name for your team (annouce it in com­ments or write it down to the regi­stra­tion form)
WHAT DO YOU NEED TO BRING? Your kno­wledge, team mates and hap­pi­ness ;)

Come from 7PM.
The Quizz starts at 7:30PM.

See you very soon,
0100 Cam­pus Team

15317867_1141597772556517_5132443287962171245_n
Close

Biz­nis raňajky InQb — Digi­tálna Garáž

Bratislava

  • Univerzitný technologický inkubátor InQb Pionierska 15, 831 02 Bratislava, Slovakia
  • 08.12.2016

Popis

V Inku­bá­tore pre vás pri­pra­vili decem­brové Biz­nis raňajky s náz­vom “Digi­tálna Garáž — Úvod do online mar­ke­tingu od Google” s hos­ťom Mar­tina Soko­li­kova z Google Digi­tálna Garáž Slo­ven­sko

Kedy sa bude konať?
• 08.12.2016 (štvr­tok) v čase od 9:00 — 11:00 hod.

Kde sa stret­neme?
• Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický inku­bá­tor STU, Pionier­ska 15 Bra­ti­slava (zasa­da­cia miest­nosť č. 1.02 — 1.poschodie)

Kto je náš hosť?
• Mar­tina pôsobí v Googli, kde má na sta­rosti mar­ke­ting na Slo­ven­sku — agen­túrny Prog­ram Google Par­tners a pro­jekt Digi­tálna Garáž. Svoj vzťah k online mar­ke­tingu si vybu­do­vala v nemec­kom (vtedy start-upe) tri­vago — naj­väč­šom vyhľa­dá­vači uby­to­va­nia na svete. Start-upové prostre­die jej uča­ro­valo a pre­su­nula sa do Ber­lína, kde pôso­bila ako Coun­try Busi­ness Deve­lo­per pre plat­formu shopalike.sk.

Túžba za domo­vom je pri­viedla späť na Slo­ven­sko, kde v agen­tú­rach Online Toro a ui42 spra­vo­vala PPC a Social Media kam­pane pre kli­en­tov ako Mic­ro­soft, UPC či mbank. Vo voľ­nom čase sa venuje inter­ne­to­vému obchodu s hod­váb­nymi šat­kami, 7 mačič­kám a ces­to­va­niu.

Čo sa dozviete?
• Digi­tálny svet v čís­lach.
• Ako ľudia naku­pujú online?
• Nástroje online mar­ke­tingu?
• Čo zna­me­najú skratky PPC alebo SEO?
• Sociálne siete ako nástroj na pod­ni­ka­nie.
• Webová ana­ly­tika.
• Mar­ke­tin­gová stra­té­gia — STDC.

Regis­truj sa tu: https://goo.gl/forms/Yvi­Qx7qsuzGP­LE­Ut2 — > naj­ne­skôr do 7.12.2016 do 17:00 hod.

Pro­síme o bez­od­kladné infor­mo­va­nie v prí­pade vašej neúčasti. Za pocho­pe­nie ďaku­jeme a tešíme sa na vás :- )

Vstup: voľný :)

Chceš tie najlepšie infošky zo sveta Startitup?