7 prin­cí­pov úspeš­ného fre­e­lan­cera (z pohľadu dizaj­néra)

Michal Králik / 20. máj 2014 / Tools a produktivita

Byť efek­tív­nym fre­e­lan­ce­rom je dlho­dobý pro­ces uče­nia sa. Aj skú­sení dizaj­néri majú stále kopu vecí, ktoré sa musia naučiť. A to nie­len o fre­e­lan­cingu, ale rov­nako aj o tech­nic­kých zále­ži­tos­tiach. Poďme sa pozrieť na to, ako by sa mal sprá­vať seri­ózny fre­e­lan­cer.

Spo­kojní kli­enti vedú ku ďal­ším kli­en­tom

Jed­ným z hlav­ných zdro­jov práce úspeš­ných fre­e­lan­ce­rov sú odpo­rú­ča­nia –či už od pred­chá­dza­jú­cich kli­en­tov, pria­te­ľov alebo rodiny. Poten­ciálni kli­enti, kto­rých na vás odká­zali, vám budú často veriť viac a mať väčší rešpekt pred vašou prá­cou než prie­merní poten­ciálni kli­enti, ktorí si vás nájdu pomo­cou iných metód, ako naprí­klad cez vaše port­fó­lio.

S odpo­rú­ča­nými kli­entmi sa často veľmi dobre pra­cuje a majú tiež často naj­vyš­šiu mieru kon­ver­zie na reál­neho kli­enta. Ak dúfate vo vybu­do­va­nie úspeš­ného biz­nisu pri­márne cez odpo­rú­ča­nia, pro­du­ko­va­nie vyso­ko­kva­lit­nej práce na pre­sved­če­nie kli­en­tov, aby vás odpo­ru­čili ostat­ným, je nevy­hnutné. Kva­litná práca však nie je jediný dôle­žitý fak­tor. Kli­enti čas­tej­šie odpo­rú­čajú nie­koho, kto im dal pocit, že s nimi zachá­dzal dobre a mali s ním cel­kovo pozi­tívnu skú­se­nosť. Kli­ent­ský ser­vis a komu­ni­ká­cia sú tu kľú­čové.

Súťa­že­nie v cene nie je dobrá stra­té­gia

Tento prin­cíp sa v dneš­nej dobe poru­šuje až pri­často. Nie vždy kva­litní web­di­zaj­néri sa sna­žia “pod­liezť” cenu, čo pre iných dizaj­né­rov nie je možné. To sa však často odrazí aj na kva­lite práce, a potom vrhá zlé svetlo na všet­kých. Nie­kedy je to pocho­pi­teľné, ino­kedy nie. Z môjho pohľadu tento prí­stup nie je z dlho­do­bého hľa­diska efek­tívny.

Pokým niž­šia cena vám môže pri­niesť pro­jekty “teraz”, súpe­re­nie v cene má nie­koľko nega­tív­nych dlho­do­bých efek­tov.

 • Kli­enti a poten­ciálni kli­enti budú vidieť vašu prácu hor­šie v porov­naní s web­di­zaj­nérmi, ktorí si pýtajú viac.
 • Po pod­ce­ňo­vaní je možné, že pod­ve­dome začnete vidieť svoje schop­nosti a služby ako menej­cenné.
 • Potre­bu­jete pra­co­vať viac, aby ste zís­kali rov­naké peniaze.
 • Extrémne nízke ceny vás kladú do zlej situ­ácie v momente, keď budete chcieť po urči­tom čase zvý­šiť ceny.
 • Bez toho, aby si to uve­do­mo­vali, môžete začať nezná­šať svo­jich kli­en­tov, lebo pla­tia tak málo.

Ak je vaša hlavná výhoda “pod­lie­za­nie cien”, a raz zvý­šite ceny, príde nie­kto iný, kto pod­le­zie vás. A tým bude vaša výhoda fuč. Zamys­lite sa nad tým — vždy je nie­kto, kto si vypýta menej.

Výhod­nej­šia stra­té­gia pre dlh­šie obdo­bie je hod­no­tiť seba ako experta v urči­tej oblasti, a for­mo­vať sa ako osoba, s kto­rou iní ľudia chcú pra­co­vať, pre­tože vaša práca sa líši od ostat­ných dizaj­né­rov. Samoz­rejme, to nie je také jed­no­du­ché ako pod­liezť cenu. Potre­buje to čas, ale kli­enti sú potom menej cit­liví, ak vy ste ten, od kto­rého chcú uro­biť napr. web.

Čas inves­to­vaný na začia­tok pro­jektu vám ušetrí trá­pe­nie neskôr

Stalo sa vám, že ste sko­čili do pro­jektu bez toho, aby ste vedeli, čo kli­ent presne chce, a potom ste museli prácu pre­rá­bať?

Uveďme zopár vecí, ktoré by ste o kli­en­tovi mali vedieť ešte pred zača­tím pro­jektu:

 • Prej­dite s ním jeho potreby.
 • Poroz­prá­vajte sa o tom, čo chce na svo­jej webo­vej stránke mať.
 • Klaďte otázky týka­júce sa časti pro­jektu, o kto­rej si nie ste istý.
 • Snažte sa zís­kať dobrý pocit z požia­da­viek pro­jektu.

Ak si posta­víte dobré základy pro­jektu, pomôžu vám nestrá­cať čas a vytvo­riť pro­jekt tak, ako ho kli­enti chcú.

Dajte peniaze na roz­voj pro­duk­ti­vity a kva­lity práce

Kla­sická reak­cia na výdavky pri fre­e­lan­ce­roch je odol­nosť voči veciam, ktoré stoja peniaze. Samoz­rejme, pro­fit pre vás je zisk mínus náklady, ale náklady nie sú vždy pre­káž­kou zvý­še­nia zis­kov.

Pre zvý­še­nie množ­stva peňazí, ktoré zaro­bíte musíte naj­skôr zvý­šiť pro­duk­ti­vitu a efek­tív­nosť. Je veľa nástro­jov, rád, zdro­jov a slu­žieb, kde môže fre­e­lan­cer inves­to­vať a ušetrí tým čas na den­ných či mesač­ných zákla­doch. Tým sa posta­ráte o viac času na tvorbu príjmu.

Nie všetci dizaj­néri radi rie­šia finančné aspekty busi­nessu. Výsled­kom je, že finan­cie zaberú viac času a námahy, než je potrebné. Ces­tou, ako minu­tím urči­tého objemu finan­cií ušet­ríte čas na reálnu prácu, je naprí­klad vir­tu­álny asis­tent alebo iný eko­nóm. Roz­mýš­ľajte, že ak miniete veľa času na neza­pla­ti­teľ­ných otáz­kach, neza­rá­bate. Je často lep­šie, zaob­sta­rať si nie­koho, kto sa tomu roz­umie, stratí pri tom oveľa menej času a vy máte svoj čas na to, čomu sa naozaj roz­umiete.

Dlho­dobí kli­enti sú extrémne cenní

Väč­šina dizaj­né­rov musí inves­to­vať námahu pre náj­de­nie kli­en­tely. Čokoľ­vek robíte — či aktu­ali­zu­jete svoje účty na sociál­nych sie­tiach, píšete blog alebo čokoľ­vek iné — vám zvy­šuje šancu byť videný, a teda venu­jete cenný čas hľa­da­niu práce, ešte pred­tým, ako ste niečo uro­bili.

Z tohto titulu sú dlho­dobí kli­enti extrémne cenní, pre­tože vám dovo­ľujú pra­co­vať, aby ste mohli zará­bať bez míňa­nia času hľa­da­ným novej práce. Takže dlho­dobí kli­enti vám šet­ria čas. Aj keď máte port­fó­lio alebo iné zdroje, kde vás ľudia nasle­dujú, musíte si nájsť čas, aby ste z nich našli toho, ktorý vám bude pla­tiť.

Ale nespo­lie­hajte sa iba na dlho­do­bých kli­en­tov, nepres­taňte hľa­dať aj nové pro­jekty. Zapa­mä­tajte si, že časy sa menia a kli­enti raz prídu a raz odídu.

Sústreďte sa na to, aby ste boli veľmi dobrý v nie­čom špe­ci­fic­kom

Nie je možné byť dobrý vo všet­kom. Je veľa aspek­tov web dizajnu a prog­ra­mo­va­nia, a teda je nemožné, aby bol nie­kto exper­tom na všetko.

Namiesto snahy byť dobrý vo všet­kom je efek­tív­nej­šie odčle­niť samého seba od ostat­ných tým, že budete dobrý v nie­čom špe­ci­fic­kom. Možno chcete byť expert ako prog­ra­má­tor WordP­ress tém, logo dizajnu, alebo čoho­koľ­vek iného. Tým, že sa ozna­číte za odbor­níka v urči­tom smere, budete jeden z prvých ľudí, keď budú poten­ciálni kli­enti roz­mýš­ľať nad nie­kým pre tento typ práce.

Sprá­vajte sa ku svojmu fre­e­lan­cingu ako ku reál­nemu biz­nisu

Fre­e­lan­cing je legi­tímna práca. Sprá­vajte sa ku nej s rešpek­tom.

Veľa fre­e­lan­ce­orv začína s polo­vič­ným úväz­kom (alebo iným) a v neja­kom bode si povie, že by mohol fre­e­lan­cing brať seri­ózne. Fre­e­lan­ceri, ktorí vidia svoju prácu ako hobby, prav­de­po­dobne nedo­siahnu to, že budú môcť nechať svoju prácu a naplno sa veno­vať fre­e­lan­cingu.

Bez ohľadu na to, či pra­cu­jete na plný alebo na čias­točný úvä­zok a ešte ako fre­e­lan­cer, tu je návod, ako zaob­chá­dzať s kli­entmi seri­ózne:

 • Urobte zo svojho osob­ného pro­jektu pri­oritu.
 • Vyblo­kujte si na prácu určitý čas.
 • Vytvorte si roz­po­čet nevy­hnut­ných nákla­dov.
 • Vytvorte si biz­nis plán vhodný k rastu.
 • Pou­ží­vajte zmluvy s kli­entmi.
 • Držte krok s účtov­níc­tvom a daňami.

Zdroj: webdesigning.sk

Foto: ebaysellingcoach.blogspot.com, beforeitsnews.com, simplifythis.com

Pridať komentár (0)