8 vecí, ktoré Steve Jobs pred­po­ve­dal až desivo presne

Dávid Baránek / 26. marec 2016 / Business

Steve Jobs bol veľký člo­vek, ktorý za sebou zane­chal obrov­skú stopu. Okrem toho však bol aj cel­kom presný vizi­onár, čo doka­zuje týchto osem výro­kov, ktoré pove­dal pred mno­hými rokmi a často sa spl­nili do posled­nej bodky.

1. “Vyzvá­ňací tón inter­netu bude všade. A čokoľ­vek, čo je všade, sa stáva zau­jí­ma­vým.”

Jobs si už v roku 1996 mys­lel, že inter­net jed­ného dňa ovládne svet a bude doslova všade. Je síce pravda, že túto mož­nosť pred­po­ve­dalo mnoho ľudí, avšak slová “vyzvá­ňací tón inter­netu” až nápadne pri­po­mí­najú dnešnú dobu smart­fó­nov.

worldwide-sourcing_STS

foto: indosurance.com

2. “Ľudia pre­stanú cho­diť do mno­hých obcho­dov a budú si kupo­vať veci cez inter­net.”

Tento výrok pove­dal po tom, čo sa ho novi­nári spý­tali na hlavný bene­fit inter­netu. Bolo to v čase, keď Ama­zon bol len roz­bie­ha­júci sa pro­jekt pre­daja kníh. O 20 rokov neskôr dosia­hol Ama­zon tržby 105 miliárd dolá­rov behom roka 2015, takže prav­di­vosť tohto výroku ani netreba viac komen­to­vať.

foto: amazonaws.com

3. “Inter­net bude jed­ným z tých fak­to­rov, kto­rému budú musieť čeliť pod­niky v najb­liž­ších desia­tich rokoch.”

Steve Jobs nezu­bú­dal ani varo­vať. Pove­dal, že mnoho veľ­kých spo­loč­ností nebude veno­vať dosta­tok pozor­nosti zme­nám, ktoré pri­ne­sie inter­net a to im pri­ne­sie záhubu. Taxi­kári, ktorí masívne pri­chá­dzajú o zákazky kvôli službe Uber asi budú súhla­siť.

foto: businessinsider.com

4. “Trh osob­ných počí­ta­čov bude v tem­nom období najb­liž­ších 10 rokov.”

Túto vetu pove­dal Stebe Jobs ešte v roku 1996. Je zau­jí­mavé, že v dneš­nej dobe je Apple jediný výrobca počí­ta­čov, ktorý zazna­me­náva stály rast pre­da­jov.

steve-jobs-head-of-apple-25b1-diaporama

foto: 20minutes.fr

5. “Nič si nikde neu­kla­dám, sku­točne. Pou­ží­vam e-mail a inter­net. Vďaka nim si nemu­sím spra­vo­vať úlo­žisko. Môj obľú­bený spô­sob, ako si niečo pri­po­me­núť, je poslať sám sebe e-mail. To je moje úlo­žisko.”

Dá sa pove­dať, že touto vetou naz­na­čil prí­chod clou­do­vých slu­žieb, ako naprí­klad iCloud alebo kon­ku­renčný Google Drive. Vďaka nim si môžeš ukla­dať čokoľ­vek, kde­koľ­vek na svete na jedno miesto.

img_0163

foto: 9to5mac.com

6. “O pár rokov strá­via ľudia omnoho viac času pri počí­ta­čoch, ako pri autách.”

V dneš­nej dobe sa nad nie­čím takým nikto nepo­za­staví. Steve to však pred­po­ve­dal ešte v roku 1983, kedyto nebolo vôbec samoz­rejmé.

apple-imac-retina-5k-display-7861-008

foto: cbsistatic.com

7. “Stra­té­gia Apple je dostať neuve­ri­teľne skvelý počí­tač do veľ­kosti knihy a aby sa ho pou­ží­va­te­lia naučili pou­ží­vať za 20 minút.”

Opäť sa jedná o výrok z roku 1983, ďaleko pred tým, ako zazna­me­nali roz­mah kla­sické note­bo­oky.

8. “Ľudia začí­najú žiť v dobe infor­mač­ného pre­ťa­že­nia a väč­šina zís­kava oveľa viac infor­má­cií, ako sú schopní pri­jať.”

V čase, keď to Steve pove­dal, s ním mnoho ľudí nesú­hla­silo. Avšak v dneš­nej dobe sociál­nych sietí je jeho veta až desivo presná.

maxresdefault--3-

foto: ytimg.com

Thinkapple.sk

Zdroj: Thinkapple.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: nowyouknowfacts.com

Pridať komentár (0)