8 vecí, ktoré Steve Jobs predpovedal až desivo presne

Dávid Baránek / 26. marec 2016 / Podnikavosť

Steve Jobs bol veľký člo­vek, ktorý za sebou zane­chal obrov­skú stopu. Okrem toho však bol aj cel­kom presný vizi­onár, čo doka­zuje týchto osem výro­kov, ktoré pove­dal pred mno­hými rokmi a často sa spl­nili do posled­nej bodky.

1. “Vyzváňací tón internetu bude všade. A čokoľvek, čo je všade, sa stáva zaujímavým.”

Jobs si už v roku 1996 mys­lel, že inter­net jed­ného dňa ovládne svet a bude doslova všade. Je síce pravda, že túto mož­nosť pred­po­ve­dalo mnoho ľudí, avšak slová “vyzvá­ňací tón inter­netu” až nápadne pri­po­mí­najú dnešnú dobu smart­fó­nov.

worldwide-sourcing_STS

foto: indosurance.com

 

2. “Ľudia prestanú chodiť do mnohých obchodov a budú si kupovať veci cez internet.”

Tento výrok pove­dal po tom, čo sa ho novi­nári spý­tali na hlavný bene­fit inter­netu. Bolo to v čase, keď Ama­zon bol len roz­bie­ha­júci sa pro­jekt pre­daja kníh. O 20 rokov neskôr dosia­hol Ama­zon tržby 105 miliárd dolá­rov behom roka 2015, takže prav­di­vosť tohto výroku ani netreba viac komen­to­vať.

foto: amazonaws.com

 

3. “Internet bude jedným z tých faktorov, ktorému budú musieť čeliť podniky v najbližších desiatich rokoch.”

Steve Jobs nezu­bú­dal ani varo­vať. Pove­dal, že mnoho veľ­kých spo­loč­ností nebude veno­vať dosta­tok pozor­nosti zme­nám, ktoré pri­ne­sie inter­net a to im pri­ne­sie záhubu. Taxi­kári, ktorí masívne pri­chá­dzajú o zákazky kvôli službe Uber asi budú súhla­siť.

foto: businessinsider.com

 

4. “Trh osobných počítačov bude v temnom období najbližších 10 rokov.”

Túto vetu pove­dal Stebe Jobs ešte v roku 1996. Je zau­jí­mavé, že v dneš­nej dobe je Apple jediný výrobca počí­ta­čov, ktorý zazna­me­náva stály rast pre­da­jov.

steve-jobs-head-of-apple-25b1-diaporama

foto: 20minutes.fr

 

5. “Nič si nikde neukladám, skutočne. Používam e-mail a internet. Vďaka nim si nemusím spravovať úložisko. Môj obľúbený spôsob, ako si niečo pripomenúť, je poslať sám sebe e-mail. To je moje úložisko.”

Dá sa pove­dať, že touto vetou naz­na­čil prí­chod clou­do­vých slu­žieb, ako naprí­klad iCloud alebo kon­ku­renčný Google Drive. Vďaka nim si môžeš ukla­dať čokoľ­vek, kde­koľ­vek na svete na jedno miesto.

img_0163

foto: 9to5mac.com

 

6. “O pár rokov strávia ľudia omnoho viac času pri počítačoch, ako pri autách.”

V dneš­nej dobe sa nad nie­čím takým nikto nepo­za­staví. Steve to však pred­po­ve­dal ešte v roku 1983, kedyto nebolo vôbec samoz­rejmé.

apple-imac-retina-5k-display-7861-008

foto: cbsistatic.com

 

7. “Stratégia Apple je dostať neuveriteľne skvelý počítač do veľkosti knihy a aby sa ho používatelia naučili používať za 20 minút.”

Opäť sa jedná o výrok z roku 1983, ďaleko pred tým, ako zazna­me­nali roz­mah kla­sické note­bo­oky.

 

8. “Ľudia začínajú žiť v dobe informačného preťaženia a väčšina získava oveľa viac informácií, ako sú schopní prijať.”

V čase, keď to Steve pove­dal, s ním mnoho ľudí nesú­hla­silo. Avšak v dneš­nej dobe sociál­nych sietí je jeho veta až desivo presná.

maxresdefault--3-

foto: ytimg.com

Thinkapple.sk

Zdroj: Thinkapple.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: nowyouknowfacts.com