AirBnB roz­ši­ruje port­fó­lio a pro­vo­kuje San Fran­cisco

Peter Lastovecký / 9. november 2015 / Tools a produktivita

Mili­ó­nový star­tup, ktorý za posledné roky zme­nil spô­sob akým sa uby­to­vá­vame pri našich ces­tách po svete, sa snaží o ďalší pre­vrat. Tes­tuje službu, ktorá by svo­jim zákaz­ní­kom ušet­rila čas pri hľa­daní prog­ramu v mieste, kde sa budú nachá­dzať.

Len nie­koľko naj­lep­ších ces­to­va­te­ľov a iných, vybra­ných ľudí sa dostalo do uzat­vo­re­ného tes­to­va­cieho prog­ramu, v kto­rom je možné booko­vať balíčky špe­ciál­nych výle­tov a zážit­kov. Ktoré väč­ši­nou trvajú 3 až 5 dní, samoz­rejme s uby­to­va­ním, stra­vou a spo­mí­na­ným prog­ra­mom.

Na výber je zatiaľ San Fran­cisco, v kto­rom si môžete vyskú­šať tie naj­lep­šie reštau­rá­cie, pre­be­hnúť pekné miesta alebo vyskú­šať extrémne akti­vity ako bun­jee jum­ping, sky­di­ving alebo leze­nie po ska­lách. Cena za takýto výlet by mala byť 500$ za jed­ného a 750$ v dvo­j­ici. Dopra­viť sa ale budete musieť na vlastné náklady. AirBnB viac infor­má­cií dať nechce, aspoň pokiaľ neskončí tes­to­va­nie. Potom sa roz­hodnú, či túto službu sprí­stup­nia širo­kej verej­nosti alebo upadne do zabud­nu­tia. Slu­žieb, ktoré ponú­kajú zážit­kové balíčky je už teraz dosť, ale pove­dzme si, AirBnb má na to, aby ich zatie­nil. 

Tro­lujú“ mesto San Fran­cisco

Začiat­kom tohto roka totiž pre­hrali spor so svo­jím domov­ským San Fran­cis­com a tak museli zapla­tiť 12 mili­ó­nov dolá­rov na hote­lo­vých daniach. Nene­chali to len tak a roz­hodli sa roz­be­hnúť reklamnú kam­paň, kde o tom dávajú oby­va­te­ľom vedieť. Na auto­bu­so­vých zastáv­kach pou­ka­zujú ostat­ným obča­nom mesta, na aké účely by malo mesto využiť zin­ka­so­vanú sumu.

Nie je ale cel­kom jasné, čo si od toho sľu­bo­vali. Ako to malo pôso­biť na ľudí ? Poštvať ich proti mest­skej rade, alebo ich iba nena­hne­vať ? To druhé sa poda­rilo, oby­va­te­lia to zobrali s rezer­vou. Medzi navrho­vané využi­tie týchto peňazí pat­rili veci ako vybu­do­va­nie cyk­lo­chod­ní­kov, zacho­va­nie vyučo­va­nia ume­nia na ško­lách a jedna výzva dokonca sme­ro­vala tiež na verejné kniž­nice, kde poža­do­vali aby boli pre­dĺžené otvá­ra­cie hodiny. Týmto sme­rom však z tejto sumy pote­čie len nece­lých 1,5%. Či to pomôže otvá­ra­cím hodi­nám je fakt otázne.

V AirBnB si však uve­do­mili, že to s touto kam­pa­ňou pre­hnali a pla­gáty a bill­bo­ardy sťa­hujú. Aj keď sa pod­pi­so­vali „s Lás­kou, AirBnB“, celé to nieslo zvláštny tón. Nie­ktoré kam­paňe sa proste nepo­da­ria, no tak či onak, dostali sa zas raz do pove­do­mia širo­kej verej­nosti.

Pridať komentár (0)