Aj Steve Jobs mal vlastnú! Čo? Časovú schránku.

Katka Šiborová / 13. október 2014 / Business

Vďaka slo­ven­skej spo­loč­nosti MGROUP s.r.o. môžeme upus­tiť od metódy „rýľ a lopata“ a zane­chať svoj odkaz budú­cim gene­rá­ciám bez nut­nosti odle­piť svoj zadok od vyhria­tej sto­ličky. Prvá online časová osobná schránka PER­SULE spus­tila svoju kam­paň za bohat­ším zaj­trajš­kom začiat­kom októbra na por­táli INDIE­GOGO.

Per­sule, alebo inak Per­so­nal Time Cap­sule, umož­ňuje hro­ma­diť texty, foto­gra­fie či videá, den­ní­kové výlevy, spo­mienky, ciele a úspe­chy. Pre­sved­če­ným seba trýz­ni­te­ľom neb­ráni vo vedení zázna­mov o skla­ma­niach, neús­pe­choch, roz­cho­doch či zra­dách.

Táto časová schránka je vhodná aj pre intro­ver­tov, všetky nahrané infor­má­cie si môžete nechať sami pre seba, na roz­diel on iných „sociál­nych sietí“, všetky prís­pevky sú súkromné až do momentu, kedy sa sami roz­hod­nete zaspa­mo­vať face­bo­oky, twit­tery či google plusy svo­jich pria­te­ľov.

Nebola by to však správna časová schránka, keby sa vašim hod­not­ným obsa­hom nemohli pote­šiť aj ľudia v ďale­kej, či neďa­le­kej budúc­nosti. Uznajte, stačí si zazna­čiť zúfalý komen­tár, že vám pras­kol kon­dóm a svojmu synovi môžete o pár rokov ozná­miť aj to, kedy presne bol počatý. No nemá to čaro?

Služba zasie­la­nia odka­zov do budúc­nosti — Per­fu­ture by podľa plánu nemala byť limi­to­vaná smr­teľ­nos­ťou tých, ktorí ju vymys­leli a dokonca ani smr­teľ­nos­ťou mai­lo­vej komu­ni­ká­cie. Druhá ver­zia pro­duktu by mala ponúk­nuť mož­nosti ako odo­sla­nie správy do budúc­nosti vo forme listu, zva­žuje sa aj využí­va­nie mobil­ných komu­ni­kač­ných foriem či ino­vá­cie ako budo­va­nie rodok­meňu. Nate­raz služba ponúka mož­nosť poslať časť obsahu na vybrané mai­lové adresy v súčas­nosti alebo do budúc­nosti s mož­nos­ťou nasta­ve­nia dĺžky tohto zdie­la­nia, prí­padne zasla­nie celej časo­vej schránky.

V plá­no­va­com for­mu­lári zvoľte dátum a čas, kedy si želáte zaslať schránku, potom zvoľte do kedy sa má schránka adre­sá­tovi zobra­zo­vať. Pokiaľ nezvo­líte žiadny časový úsek, bude schránka adre­sá­tovi zdie­ľaná navždy. V spod­nej časti vpíšte do kolónky e-mail adre­sáta a stlačte odo­slať. Po odo­slaní sa schránka pre Vás deak­ti­vuje a akti­vuje sa novému pou­ží­va­te­ľovi, kto­rým sa stáva adre­sát.”

Regis­tro­vať sa môžete pomo­cou exis­tu­jú­ceho mailu alebo face­bo­oku, v prí­pade dru­hej mož­nosti, si Per­sule auto­ma­ticky stiahne údaje z face­bo­oko­vých polo­žiek verejný pro­fil, zoznam pria­te­ľov, e-mail, novinky, web­stránka a per­so­nal desc­rip­tion.

Po regis­trá­cii sa vám otvorí mož­nosť nahrá­vať obsahy na časovú os spo­mie­nok – time­cap, upra­vo­vať svoj pro­fil či vidieť obsah od zdie­ľa­ných pou­ží­va­te­ľov. Bez­platne môžete zatiaľ vlo­žiť 50 prís­pev­kov. Pro­jekt je momen­tálne finan­co­vaný z vlast­ných zdro­jov a pokiaľ Vás zau­jal môžete ho pod­po­riť na strán­kach por­tálu INDIE­GOGO. 

Zdroj: indiegogo.com, persule.com

Pridať komentár (0)