Ako by sa dalo akce­le­ro­vať čokoľ­vek, čo robíme?

Peter Dendis / 3. december 2014 / Tools a produktivita

Skúsme sa dať via­cerí dokopy a budeme vedieť spolu robiť veci lep­šie. “Viac hláv, viac roz­umu.” Žiadna veľká veda. Prvý krát v živote som si niečo podobné vši­mol keď som mal 15 a začal som cvi­čiť s čin­kami. Čítal som časo­pisy a sám som na sebe skú­šal, čo fun­guje. Moc som nena­pre­do­val.

Všetko sa zlep­šilo v čase, keď sme sa začali stre­tá­vať via­cerí. Zalo­žili sme si spo­ločnú posil­ňovňu, kde cho­dili aj skú­se­nejší cha­lani a ty nám vysvet­lo­vali ako máme cvi­čiť. Keď sa nie­kto dočí­tal niečo nové, pove­dal nám o tom. Keď nie­kto naku­po­val pro­te­íny, nakú­pil pre všet­kých za lep­šie ceny. Keď sme spo­jili naše činky, mohli sme si lep­šie zacvi­čiť. Všetci spo­ločne sme akce­le­ro­vali lep­šie ako jedi­nec sám. V tomto prí­pade platí 1+1=11.

Podobný prin­cíp platí aj v biz­nise a odborne ho nazý­vajú klas­ter. Ak sa na urči­tom území skon­cen­truje špe­ci­fická čin­nosť, akce­le­ruje celé odvet­vie. Krásny prí­klad sú auto­mo­bilky na Slo­ven­sku. Ak vieme pra­co­vať v dvoch fab­ri­kách, zabez­pe­čiť sub­do­dávky… tre­tia má oveľa lep­šie šance na prácu.

Rov­nako fun­guje tento model vo všet­kom. Ja ho naj­viac poci­ťu­jem v mojej práci, teda v online biz­nise. The spot je taký malý klas­ter. Väč­šina ľudí, ktorí tam pra­cujú sú z online biz­nisu. Na Spot sa napája ďal­šia sku­pina ľudí, ktorá má veľa skú­se­ností. Slo­ven­sko je samo o sebe veľmi malé, každý tu pozná kaž­dého. Preto to u nás fun­guje ešte lep­šie ako inde.

Ak chceme rie­šiť pro­duk­tové video, poroz­prá­vam sa o tom s ďal­šími 3 ľuďmi, ktorí s tým už majú skú­se­nosti. Ušet­ria mi kopu času a peňazí. Nedávno sme nasa­dzo­vali pla­tobnú bránu, nie je to jed­no­du­chá zála­ži­tosť a môže sa pri nej uro­biť kopa chýb. Sta­čilo sa poroz­prá­vať s pár ľuďmi a ušet­rilo nám to dlhé týždne.

To sú len prí­klady rád a tipov. Zau­jí­ma­vej­šie je vzá­jomné spá­ja­nie sa medzi jed­not­li­vými ľuďmi.
Nie­koľko týž­dňov sme rie­šili integ­rá­ciu jed­nej našej služby do CMS sys­tému. Na raňaj­kach v Spote sa obja­vil cha­lan, ktorý sa živí už 4 roky výro­bou plu­gi­nov do kon­krét­neho CMS. Hneď sme sa dohodli. Je náš nový obchodný par­tner.

Takýchto prí­kla­dov by som vedel pove­dať ešte veľa. Som veľmi šťastný, že na Slo­ven­sku sa tieto schop­nosti kon­cen­trujú, že je tu Moz­go­house , The Spot, Con­nect, Eas­tku­bá­tor … Že máme amba­sá­do­rov v zahra­ničí. Že sú tu ľudia, ktorí majú za sebou veľa skú­se­ností a sú ochotní sa roz­prá­vať.

Všet­kým nám to môže pri­niesť 1+1=11. Pekne o tom hovo­ril Rasťo Kulich z Googlu na TEDx. Google spo­ločne s BCG (psy, hviezdy, dojné kravy, otáz­niky –keby vám to bolo známe;)) tiež uro­bil ana­lýzu slo­ven­skej eko­no­miky, v kto­rej zis­ťo­vali koľko z HDP tvorí online. Výstu­pom ich práce je Šanca pre Slo­ven­sko.

Ako sa Slo­ven­sko chopí svo­jej šance? Ako sa my cho­píme svo­jej šance?

Zdroj: dendis.eu

Pridať komentár (0)