Ako pre­dať Sam­sung maji­te­ľovi iPhonu?

Paravan.sk / 23. júl 2015 / Business

Maji­te­lia čoho­koľ­vek od Applu sú chy­tení v sieti. Uzav­retý eko­sys­tém, integ­rá­cia naprieč zaria­de­niami, až sek­tár­sky word of mouth… Ako ich vyslo­bo­diť? Nuž, rie­še­ním na vaše pre­daje tele­fó­nov a nezdravú navia­za­nosť app­lis­tov na ich hračky sú — MOBILNÉ REKLAMY! Tadá!

Presne ako ban­nery — ibaže lep­šie

Mobilné reklamy majú svoje špe­ci­fiká. Oproti tým desk­to­po­vým majú zopár nevý­hod. Mobilné ban­nery sú buď sta­tické alebo maxi­málne s dvomi frej­mami. Nemôžu byť inte­rak­tívne. Zabud­nite na flash. Ale viete, čo majú omnoho lep­šie?

Pre­cízne cie­le­nie

Presne tak. Hra­bali ste sa nie­kedy v Google Ana­ly­tics a videli ste, čo všetko doká­žete zis­tiť o náv­štev­ní­kovi, ktorý pri­šiel zo smart­fónu alebo tab­letu? Tak presne podľa týchto všet­kých para­met­rov doká­žeme cie­liť vaše kam­pane.

Pre tých z vás, ktorí sa do svo­jich Ana­ly­tics nepo­ze­rajú často, sú to naprí­klad tieto para­metre:

  • Ope­račný sys­tém — zobrazte reklamy iba ľuďom so sta­rými ver­ziami ope­rač­ných sys­té­mov a pre­dajte im bene­fity nových ver­zií

  • Značka výrobcu — cieľte na Sam­sungy, Nokie, HTC, iPhony…

  • Roz­lí­še­nie obra­zovky — pre­dajte maji­te­ľom malých tele­fó­nov pohodl­nej­šie zaria­de­nia!

Táto pre­cíz­nosť dáva obrov­ský pries­tor nie­len mediál­nemu nasa­de­niu ale aj kre­a­tíve. Zasiah­nite tref­ným head­li­nom a dosiah­nete nie­len vysokú mieru pre­kliku ale aj silnú emočnú reak­ciu v hlave uží­va­teľa. Pred­stavte si, že máte staré pomalé HTC a zrazu sa vám zobrazí reklama „Máte staré pomalé HTC? Kúpte si nový iPhone!“, prí­padne „Nie je ten iPhone maličký? Skús veľký Sam­sung!“.

Čo hovo­ríte na takúto liečbu? Mys­líte, že by zabrala?

zdroj:paravan.sk

Pridať komentár (0)