Ako sa darilo Ham.sk v roku 2014?

Martin Kráľ / 22. január 2015 / Tools a produktivita

Ktorá reštau­rá­cia je nepla­tič roka? Ktorá má naj­lep­šie hod­no­te­nie? Aj toto sa dozviete v našej info­gra­fike za rok 2014.

Vyží­vate sa v šta­tis­ti­kách aké­ho­koľ­vek typu? Alebo ste len zve­daví na zau­jí­ma­vosti zo záku­li­sia Ham.sk? Zozbie­rali sme nie­koľko fak­tov z uply­nu­lého roka a teraz máte mož­nosť pozrieť si ich v pre­hľad­nej info­gra­fike! Poďme teda na to.

Zdroj: ham.sk

Pridať komentár (0)