Ako zvlád­nuť pre­zen­tá­ciu pred ľuďmi

Romana Jakubcová / 22. november 2014 / Tools a produktivita

Pri slove pre­zen­tá­cia nie­kto­rým zmrzne úsmev na tvári a nie­ktorí sa naopak pote­šia. Príp­rave rôz­nych pre­zen­tá­cií sme sa nevyhli už na základ­nej škole. Je to dobrý spô­sob, ako sa naučiť pove­dať svoj názor iným ľuďom. No prob­lé­mom väč­šiny z nás je, že sa pre­zen­to­vať pred ľuďmi bojíme. Ale prečo?

Máme strach z toho, či pub­li­kum naša pre­zen­tá­cia zaujme, či ich nebu­deme nudiť, či tam nenájdu nejakú chybu, alebo či sa neza­kok­táme a neza­sek­neme. Tento strach je, mys­lím si, pri­ro­dzený, no môžeme sa s ním naučiť tro­chu bojo­vať. Zvlád­nuť pri­pra­viť dobrú pre­zen­tá­ciu nemusí byť také ťažké. Závisí to od toho, ako sa k tomu posta­víme.

Zlep­šila som sa, lebo som chcela

Ešte na stred­nej škole som tvorbu pre­zen­tá­cie brala iba ako povin­nosť. Niečo „natries­kať” alebo oko­pí­ro­vať do Power­Po­intu, pre­čí­tať to pred ľuďmi a známka v žiac­kej bola vyba­vená. Na vyso­kej škole to bolo tro­chu iné. Tam som tvorbu pre­zen­tá­cie začala brať váž­nej­šie. Naj­väč­ším prob­lé­mom vždy bolo, že polo­vicu triedy po dvoch sli­doch moja pre­zen­tá­cia už nezau­jí­mala. A to sa mi nepá­čilo. Preto som sa roz­hodla, že s tým niečo uro­bím.

Začala som robiť pre­zen­tá­cie inak. Nie­len z obsa­ho­vého hľa­diska, ale aj z toho môjho, osob­ného. Na pre­zen­to­va­nie by sme sa mali tešiť a uží­vať si to. Napí­sala som vám zopár svo­jich skrom­ných rád, ako postu­po­vať pri jej príp­rave:

camera-desk-earphone-915

Na čo neza­bud­núť pri obsahu pre­zen­tá­cie?

  • Zauj­mite šir­šiu verej­nosť

Výber témy je naozaj dôle­žitý. Zamys­lite sa nad tým, ktorá téma zaujme via­cero ľudí. To, čo baví vás, nemusí zau­jí­mať ostat­ných. No, samoz­rejme, zís­kať si pozor­nosť ľudí môžete aj témou, ktorá im nič neho­vorí. Vytiah­nite z nej infor­má­cie, ktoré zaujmú šir­šie pub­li­kum – každý by si z nej mal niečo odniesť. Naprí­klad, keď mám vo firme pri­pra­viť pre­zen­tá­ciu o tom, ako správne písať emaily, všim­nem si pra­vo­pis kole­gov v sprá­vach, ktoré mi posie­lajú. Takto zis­tím, kde robia naj­čas­tej­šie chyby a rie­šim s nimi kon­krétne prob­lémy.

Tak­tiež sa pred­tým, ako začnem robiť pre­zen­tá­ciu, pýtam ľudí, čo by ich v danej téme zau­jí­malo, čo by potre­bo­vali vedieť a podobne. Keď v pre­zen­tá­cii nájdu naozaj to, čo hľa­dali, bude to pre nich uži­točné a budú vám vďační.

  • Buďte struční

Stačí písať v odráž­kach, pre­tože dlhé vety kaž­dého iba unu­dia a zní­žia pozor­nosť. Vybe­rajte len pod­statné a zau­jí­mavé infor­má­cie a pri roz­prá­vaní robte krátke pre­stávky. Ide­álny čas pre­zen­tá­cie je pri­bližne do 20 minút. Prí­liš veľa infor­má­cií si poslu­cháč aj tak nedo­káže zapa­mä­tať.

  • Čítajte knihu, nie pre­zen­tá­ciu

Nie je dobré napí­sať si pre­zen­tá­ciu od slova do slova a potom ju ľuďom iba pre­čí­tať. Pre­čí­tať si ju môžu aj sami a vôbec vás pri tom nepot­re­bujú. Ako som už spo­me­nula vyš­šie, píšte v odráž­kach a tieto infor­má­cie roz­vite slovne. Poslu­cháči budú vidieť, že tému máte naozaj naštu­do­vanú a roz­umiete jej. Roz­prá­va­ním upria­mite pozor­nosť na svoju osobu.

  • Urobte ju inak

Zmeňte základný font, pri­dajte jej fareb­nosť. Vložte do nej obrázky a videá (ale nie prí­liš dlhé). Power­Po­int nie je jediný prog­ram, v kto­rom sa dá vytvo­riť pre­zen­tá­cia. Vyskú­šajte naprí­klad Key­note, Drive, ale ak to chcete spra­viť inak, ako ostatní, pou­žite www.prezi.com. Môžete sa tu kre­a­tívne vyžiť a pra­co­vať s rôz­nymi efektmi. Vytvo­ríte si tam aj svoje port­fó­lio, s kto­rým odpre­zen­tu­jete svoje skú­se­nosti, naprí­klad na pra­cov­nom poho­vore.

Keď som robila pre­zen­tá­ciu o Ekvá­dore, nahrala som roz­ho­vor s ľuďmi, ktorí tam žili, a pri­niesla som ručne vyro­bené oble­če­nie od domo­rod­cov. Všetci si oble­če­nie mohli pozrieť a vyskú­šať, preto bola moja pre­zen­tá­cia nie­čím odlišná od ostat­ných. Ľudí tak­tiež zau­jí­majú čísla, naprí­klad výsledky výsku­mov alebo ankiet, preto je fajn ich pri­dať do pre­zen­tá­cie ako zau­jí­ma­vosť.

prezentacia

  • Nepre­zen­tujte svoje gra­ma­tické chyby

Poriadne si skon­tro­lujte gra­ma­tiku a šty­lis­tiku v texte. Naj­lep­šie bude, ak dáte pre­zen­tá­ciu pre­čí­tať ešte ďal­šej osobe, ktorá vás upo­zorní na chyby. Po sebe sa texty opra­vujú ťažko, preto sa vôbec nehan­bím za to, keď po mne text ešte nie­kto skon­tro­luje. Pop­roste nie­koho aj o feed­back a zis­títe, čo sa mu na pre­zen­tá­cii páči alebo nepáči. Tro­chu usmer­ne­nia pred pre­zen­to­va­ním nie je na škodu.

  • Opa­ko­va­nie je matka múd­rosti

Vždy si pre­zen­tá­ciu vyskú­šajte odpre­zen­to­vať aj sami doma. Text a celá prob­le­ma­tika sa vám lep­šie zafi­xuje v pamäti a budete si viac istí. Najmä nestojte pred pub­li­kom ako vojak, rad­šej sa uvoľ­nite, pri­ro­dzene ges­ti­ku­lujte, hýbte a uka­zujte rukami. Vyskú­šajte si to aj pred zrkad­lom.

Ak ste slabý reč­ník, zabo­dujte s obsa­hom, ak máte prob­lém s obsa­hom, „vyke­cajte“ sa z toho.

Rady pre reč­ní­kov aj „nereč­ní­kov”. Ako to zvlád­nuť?

Pred začiat­kom mys­lite pozi­tívne

Nie­kedy mám pred pre­zen­tá­ciou pocit, že niečo „pokaš­lem”, že neod­po­viem na otázky správne alebo mi nie­kto niečo vytkne. Sna­žím sa ale vždy mys­lieť pozi­tívne a hovo­rím si, že to dopadne dobre. Viem, že aj keď do mňa nie­kto môže ryp­núť, aj keď mi položí neča­kanú otázku, zvlád­nem to s úsme­vom a ochotne zare­a­gu­jem. Jed­no­du­cho, inak to ani nemôže byť. Pre­svedčte aj vy sami seba.

man-273397_640

Od úvodu závisí veľa

Nad­pis a uve­de­nie do prob­le­ma­tiky hneď na začiatku nemôže chý­bať. No to nestačí. Pri prvom kon­takte s ľuďmi ich buď zauj­mete, alebo nie. Vystu­pujte teda seba­ve­dome a s nad­še­ním, ukážte im, že s vami nebude nuda. Pove­dzte pub­liku, prečo ste si pri­pra­vili práve takú tému, načrt­nite im, čo o nej poviete. Pove­dzte, prečo je uži­točná a ako im môže pomôcť. A najmä, pri­neste do roz­prá­va­nia aj humor. Každý nie je rodený vtip­kár, ale keď sa uvoľ­níte a budete sami sebou, pôjde vám to.

Neza­bud­nite sa usmie­vať – s úsme­vom ide všetko jed­no­duch­šie.

Rečová chyba nepre­káža

Vždy sa snažte roz­prá­vať zro­zu­mi­teľne a nahlas, aby vás všetci počuli. Ak ráč­ku­jete, máte sykavky alebo iný rečový prob­lém, tiež môžete zvlád­nuť pri­pra­viť dobrú pre­zen­tá­ciu. Nepo­ze­rajte sa na to z tej nega­tív­nej stránky, ale z pozi­tív­nej. Ak máte pocit, že ľudia sa pri­veľmi sústre­dia na vašu rečovú chybu, roz­prá­vajte o nej a nehan­bite sa za ňu. Spravte si z toho srandu a odľah­čite situ­áciu. Ostatní to oce­nia a nebudú sa o ňu viac zau­jí­mať.

Pris­pô­sobte jazyk svojmu pub­liku

Naprí­klad pred štu­dentmi nemu­síte pôso­biť dis­tin­gvo­vane ako uči­teľ. Dajte im najavo, že môžete komu­ni­ko­vať ako sebe­rovní a budú k vám prí­stup­nejší. Ani vo firme, v kto­rej pra­cu­jete, nemu­síte pri pre­zen­tá­cii pôso­biť stroho. Zapojte do témy aj kole­gov a vytvorte si spo­ločnú dis­ku­siu.

Neroz­prá­vajte len vy

Dajte pries­tor na otázky počas pre­zen­tá­cie aj ostat­ným. Nie je slušné nie­koho počas roz­prá­va­nia pre­ru­šo­vať, ale mys­lím si, že ak sa vás chce nie­kto na niečo počas pre­zen­to­va­nia spý­tať, mali by ste mu to dovo­liť. Nie je to predsa len o vás. Kon­ver­zujte, vzde­lá­vajte, rozo­be­rajte prob­le­ma­tiku a neb­ráňte sa žiad­nym otáz­kam. Buďte radi, ak nie­kto pre­javí o tému záu­jem. Aj vy sami oslovte pub­li­kum, položte mu otázku alebo preň pri­pravte cvi­če­nie.

Nemu­síte byť vše­ved

V téme, ktorú rozo­be­ráte, sa musíte vyznať, no nie ste vše­ved, preto nemajte obavy, ak by ste na nie­ktorú z otá­zok pub­lika nezod­po­ve­dali na 100 %. Ak od vás nie­kto chce infor­má­ciu, ktorú nepoz­náte, pove­dzte mu, že ste sa zatiaľ s takýmto prob­lé­mom nestretli, no určite to zis­títe. Aj týmto vás ľudia nakopnú k tomu, aby ste sa zlep­šo­vali. Posu­nie vás to vpred.

Odbú­rajte stres jazy­ko­vými a hla­so­vými cvi­če­niami

Mode­rá­tori či redak­tori v tele­ví­zii a v rádiu sa pred vysie­la­ním roz­cvi­čujú. Neho­vo­rím teraz o telo­cviku, ale o hla­so­vých cvi­če­niach. Ak máte strach z toho, že sa zakok­táte, vyskú­šajte tieto cvi­če­nia. Opa­kujte nie­koľ­ko­krát za sebou nahlas:

tra­la­la­léra tra­la­la­léro

papapa-géna papapa-géno

mami baby mami baby

aouei aouei aouei

Môžete vyskú­šať aj rôzne jazy­ko­lamy:

Naša ruka­vička je zo všet­kých ruka­vi­čiek naj­vy­ru­ka­vič­ko­va­nej­šia.

Levy sa váľali dolu lávou do válova. 

Pes spí, psy spia.

A posledný tip: ak roz­prá­vate do mik­ro­fónu a mľas­káte, položte si palec na spodnú časť brady (miesto pod jazy­kom) a stlá­čajte toto miesto. Vaša reč sa zlepší. Pomôže vám tiež, keď sa vyva­ru­jete pitiu slad­kých vôd tesne pred začiat­kom pre­zen­to­va­nia. Nahraďte ich čis­tou vodou.

Exis­tuje via­cero pomô­cok, ako zlep­šiť svoje pre­zen­to­va­nie. Dôle­žitá je najmä moti­vá­cia, preto dúfam, že ste niečo z nej obja­vili aj v tomto článku.

Zdroj: visibility.sk

Pridať komentár (0)