Ana­lýzy ako nevy­hnut­nosť star­tu­pov

Grigor Ayrumyan - Wezeo / 3. október 2014 / Tools a produktivita

Ako som už spo­mí­nal v minu­lom blogu, po vytvo­rení zoznamu úloh sme sa zame­rali na tie, ktoré sú povinné pre súťaž. Hneď na začiatku sme zis­tili, že bez potreb­ných infor­má­cií nedo­ká­žeme pokra­čo­vať ďalej. Preto sme sa pus­tili do ana­lýz, ktoré vrelo odpo­rú­čam kaž­dému, kto ide robiť aký­koľ­vek pro­jekt.

Okrem toho, že sa na to budú pýtať inves­tori, tak boli infor­má­cie, ktoré sme zis­tili, aj obrov­skou pomôc­kou pri dotvá­raní samot­ného pro­jektu. Je lep­šie tomu na začiatku veno­vať viac času, aj keď sa ti to nemusí zdať ako pro­duk­tívna čin­nosť, pre­tože bez kva­lit­ných infor­má­cií sa aj kva­litný pro­dukt tvorí ťažko. Preto si musíš určiť, na aké otázky potre­bu­ješ odpo­vede.

1. Aká je moja Uni­que Sel­ling Pro­po­si­tion?

USP je výhoda, ktorá ťa odli­šuje od kon­ku­ren­cie a dáva kupu­jú­cemu dôvod, aby si zakú­pil tvoj pro­dukt. Je to aj dôle­žitý mar­ke­tin­gový prvok, pomo­cou kto­rého sa budeš verejne odli­šo­vať od kon­ku­ren­cie a môže byť ústred­ným motí­vom tvojho mar­ke­tingu, ale aj pre­zen­tá­cie pred inves­to­rom. V našom prí­pade máme via­cero USP:

  • Špe­cia­li­zá­cia na fron­tend
  • Okam­žitá úprava kódu zada­ním WWW adresy
  • Vlastné pod­porné tech­no­ló­gie ako gomo­bile a JS res­pon­sive

2. Aká je moja cie­ľová sku­pina?

V našom prí­pade sú to prog­ra­má­tori zame­raní na fron­tend, ktorý je aj jed­ným z našich USP (špe­cia­li­zá­cia na fron­tend). Takáto zhoda ale nemusí nastať vždy. V kaž­dom prí­pade si však treba určiť, pre koho je pro­dukt určený, aby bolo možné spl­niť potreby danej sku­piny. Robiť „šel­mos­troj”, ktorý je mega veľký a má mega veľa fun­kcií bez feed­backu zákaz­níka je výstre­lom do tmy.

Aby sme to však pod­lo­žili aj neja­kými čís­lami, spo­ľahli sme sa na výskumné spo­loč­nosti ako Gar­tner alebo IDC, ktoré robia pra­vi­delné celo­sve­tové výskumy. Aby si chá­pal správne, tieto čísla sú len na to, aby si určil poten­ciál cie­ľovky, a či je pries­tor na jej rast.

3. Na aký trh sa mám zame­rať?

Z výsku­mov nám vyšlo, že naj­viac vývo­já­rov na svete je v USA. Nepo­ze­rali sme však len na čísla, ale aj na súvis­losti. Išlo nám aj o eko­sys­tém danej kra­jiny. Veľ­kým plu­som bola mož­nosť kon­zul­to­vať so skú­se­nými ľuďmi, čo odpo­rú­čam kaž­dému. Mini­málne 1 – 2 externé pohľady môžu dosť pomôcť. My sme si nechali pora­diť a roz­hodli sme sa, že na začia­tok sa zame­riame na Veľkú Bri­tá­niu a následne na USA. Veľ­kosti našej cie­ľovky pre jed­not­livé kra­jiny sú takéto:

- USA 2 mil. prog­ra­má­to­rov
- VB 1,5 mil. prog­ra­má­to­rov

Napriek tomu, že v USA je väč­šia cie­ľovka a priaz­ni­vej­šie pro­stre­die pre takýto pro­dukt, mnohé fak­tory hrajú aj v pros­pech VB, a to blíz­kosť trhu a časový roz­diel, ktorý je v porov­naní s USA zaned­ba­teľný. Takže nám odpadne sta­rosť so sup­por­tom, ktorý by sme museli zabez­pe­čo­vať aj vo večer­ných hodi­nách, a keďže je VB v EÚ, tak aj iné admi­ni­stra­tívne povin­nosti a cel­kový sys­tém je nám záro­veň bližší.

Toto je jedna zo zásad­ných stra­te­gic­kých zmien, ktoré sme uro­bili, odkedy sme začali. Nejaké zmeny ešte určite prídu, no my sme na takéto situ­ácie pri­pra­vení rea­go­vať. A to je podľa mňa kľú­čové, pre­tože keď člo­vek robí niečo ino­va­tívne, mno­ho­krát nevie pred­po­ve­dať, čo všetko sa môže stať, no môže ovplyv­niť svoje reak­cie na zmeny, a podľa toho bude vyze­rať aj výsle­dok.

Poten­ciál seg­mentu — SaaS / cloud

Tiež sme si zade­fi­no­vali seg­ment, v kto­rom pôso­bíme, aby sme opäť zis­tili poten­ciál aktu­ál­neho stavu a budú­ceho rastu.

Možno si povieš, že tieto čísla o ničom neho­vo­ria, alebo že sú prí­liš vše­obecné. Aby si však chá­pal, o čo nám išlo, skús sa nach­víľu vžiť do roly inves­tora. Čo by si oča­ká­val od tímu, do kto­rého by si inves­to­val svoje peniaze?

Ja ako inves­tor by som oča­ká­val určitý spô­sob práce a roz­mýš­ľa­nia, ktorý bude pre­zen­to­vať daný tím. Chcel by som vidieť schop­nosť tímu dis­cip­li­no­vane makať, roz­mýš­ľať a dotiah­nuť veci do úspeš­ného konca. Takže samotná pre­zen­tá­cia a ana­lýzy sú odra­zom toho, ako pri­stu­pu­ješ k pro­jektu a k pod­kla­dom na zís­ka­nie prvot­nej dôvery v teba a tvoj tím zo strany inves­tora. Toľko moje úvahy. Uvi­díme, čo ukáže rea­lita.

Ak ťa zau­jíma osud Claude, pri­hlás sa do news­let­teru na myclaude.com. Držte nám palce, pokra­ču­jeme v boji!

Zdroj: wezeo.com

Pridať komentár (0)