Ano­ny­mous vyzýva Ku Klux Klan do boja: Pia­teho novem­bra dostanú rasisti tvrdý úder!

Martin Bohunický / 3. november 2015 / Tools a produktivita

Sku­pina Ano­ny­mous odha­lila zoznam čle­nov Ku Klux Klanu.

Ku Klux Klan je neslávne známý spo­lok, ktorý snáď netreba nikomu pred­sta­vo­vať. Tzv. “rytieri s bie­lou krvou” sú v krát­kosti rasis­tic­kou kres­ťan­skou orga­ni­zá­ciou.

Hoci KKK vzni­kol ešte v roku 1866 a o päť rokov neskôr bol zaká­zaný a roz­lo­žený, dodnes je žiaľ táto prob­le­ma­tika aktu­álna. A je to ešte váž­nej­šie, ako sa mohlo stať.

Hac­keri zo sku­piny Ano­ny­mous sa dostali k uta­je­nému zoznamu čle­nov, ktorý šokuje. Jeho súčas­ťou sú totiž via­ceré známe mená ame­ric­kej poli­tiky — naprí­klad aj repub­li­kán­sky sená­tor John Corn­ryn, Dan Coats, či Jim Gray. Celý zoznam obsa­huje pri­bližne tisícku mien. 

A to nie je všetko. Ano­ny­mous na 5.novembra avi­zuje veľké veci. Čo sa skrýva pod akciou s náz­vom Mil­lion Mask March môžeme len tipo­vať, v otvo­re­nom liste samot­nému klanu však jed­no­značne dali najavo, že sa rasis­tov chys­tajú zni­čiť. 

V Star­ti­tupe si mys­líme, že Ano­ny­mous v tomto prí­pade robí presne to, čo by sme od nich oča­ká­vali. Žiadne nezmy­selné zha­dzo­va­nie por­tá­lov pre­ťa­že­ním, len sku­točná robota, ktorá môže zo sveta spra­viť lep­šie miesto. Len tak ďalej!

Kon­krétny zoznam si môžeš prejsť na týchto lin­koch:

Pridať komentár (0)