Apple Cam­pus 2 ras­tie

Tomáš Kahn / 6. apríl 2015 / Tools a produktivita

Nové sídlo pre Apple ras­tie ako z vody. Pre­sved­čiť o tom sa môžete na foto­gra­fiách, ktoré na inter­net zave­sil známy kali­forn­ský maga­zín. O veľ­kosti Apple Cam­pus 2 sa dote­raz hovo­rilo iba v čís­lach, avšak až pri pohľade na tieto foto­gra­fie si uve­do­míte jeho sku­točnú veľ­kosť.

Cali­for­nia Sun­set Maga­zine zve­rej­nil najak­tu­ál­nej­šie foto­gra­fie budú­ceho sídla Apple. Tento futu­ris­ticky vyze­ra­júci cam­pus už začína nabe­rať reálne roz­mery a až na týchto fot­kách je vidieť jeho obrov­ská veľ­kosť. Nový cam­pus by mal byť dokon­čený už v roku 2016 a jeho roz­loha bude neuve­ri­teľ­ných 260.000 m2.

Potrebu nového sídla pre Apple spo­me­nul ešte v roku 2006 samotný Steve Jobs. V roku 2011 bol pred­sta­vený už reálny pro­jekt Apple Cam­pus 2. Avšak na jeho rea­li­zá­cií sa začalo pra­co­vať až v roku 2013. Odha­do­vané náklady na posta­ve­nie nového moder­ného Apple Cam­pus 2 boli pri jeho navr­hnutí odhad­nuté na $5 miliárd. Aké však boli sku­točné náklady, sa dozvieme prav­de­po­dobne až po jeho úpl­nom dokon­čení. Dote­raj­šie sídlo Apple na adrese One Infi­nity Loop je v pre­vádzke už od roku 1977 a preto by si spo­loč­nosť akou je Apple zaslú­žila už niečo moder­nej­šie.

zdroj: Ven­tu­re­Beat

Pridať komentár (0)