Apple: “Je to jedna z našich naj­väč­ších inves­tí­cií v his­tó­rii.”

Kika Besedičová / 5. február 2015 / Tools a produktivita

Dvoj­mi­liar­dová inves­tí­cia má pre­me­niť skra­cho­vanú zafí­rovú tová­reň v Ari­zone na dátové cen­trum. V Mese blíz­kosti Pho­enixu Apple pôvodne chcel vyrá­bať zafí­rové sklo pre svoje iPhony, lenže tento pro­jekt nevy­šiel, a tak kali­forn­ská spo­loč­nosť mení plány. Obrov­ské pries­tory pre­mení vo svoje ďal­šie dátové cen­trum.

V Mese ešte pred nie­koľ­kými mesiacmi ope­ro­vala tová­reň na výrobu zafíru. Lenže v októbri minu­lého roka pri­šiel šok, keď firma GT Advan­ced Tech­no­lo­gies ozná­mila krach. Nepo­da­rilo sa jej vyro­biť uspo­ko­ju­júce množ­stvo zafíru v dosta­toč­nej kva­lite a musela svoju čin­nosť ukon­čiť. Ari­zon­ské pozemky o výmere 120 tisíc m2 teraz Apple pre­sta­via na dátové stre­disko.

Sme hrdí na nové dátové cen­trum v Ari­zone, ktoré bude slú­žiť ako ria­diace stre­disko našej glo­bál­nej siete,” uviedla hovor­kyňa Apple Kris­tin Hugu­e­tová. “Tento multi-miliar­dový pro­jekt je jedenna z našich naj­väč­ších inves­tí­cií v his­tó­rii.”

Nové dátové cen­trum bude na plný úvä­zok zamest­ná­vať 150 ľudí a jeho výstavba pri­ne­sie ďal­ších 300 až 500 pra­cov­ných pozí­cií, uvie­dol pre Blo­om­berg ari­zon­ský guver­nér Doug Ducey. Apple by mal do pro­jektu inves­to­vať dve miliardy dolá­rov a stre­disko bude zo sto per­cent pohá­ňať obno­vi­teľná ener­gia.

Pra­cov­ných pozí­cií teda nako­niec zrejme bude menej, než koľko Apple sľu­bo­val od zafí­ro­vej továrne, ale guver­nér Ducey si napriek tomu pochva­ľuje, že od svojho plánu inves­to­vať v Ari­zone Apple neupus­til, a skúsi šťas­tie s novým pro­jek­tom. Kali­forn­ský gigant má v pláne tiež vybu­do­vať a finan­co­vať solárne pro­jekty, ktoré by mali vypro­du­ko­vať ener­giu pre viac ako 14,5 tisíc ari­zon­ských domov. To zna­mená posta­ve­nie solárne farmy s pro­duk­ciou 70 mega­wat­tov. Výstavba dáto­vého cen­tra by mala začať v roku 2016, až do decem­bra 2015 má totiž podľa uzat­vo­re­nej dohody právo uží­vať pries­tory GTAT.

S dáto­vým cen­trom sa jedná o oveľa väč­šiu inves­tí­ciu, než ktorú pôvodne Apple uro­bil u GT Advan­ced Tech­no­lo­gies. V rámci splá­tok mal špe­cia­li­zo­va­nej firme vypla­tiť tak­mer 600 mili­ó­nov dolá­rov s tým, že tová­reň GTAT pre­na­jí­mal. Pod­mienky Apple ale boli tak drsné, že stávka na výrobu zafíru GTAT nevyšla.

zdroj: blo­om­berg

Pridať komentár (0)