Archi­les: soft­vér, ktorý pre­mení vaše účtov­níc­tvo na zábavu

Lukáš Gašparík jr. / 21. január 2015 / Business

Archi­les výrazne šetrí čas a zni­žu­jete chy­bo­vosť. Nahrajte fak­túru alebo poklad­ničný blok do Archi­lesa a on z nich okam­žite auto­ma­ticky roz­pozná a pre­píše účtovné dáta priamo do vášho účtov­ného prog­ramu.

Môžeš nám pred­sta­viť váš pro­jekt ?

Archi­les je revo­lučná služba, ktorá má ambí­ciu zme­niť svet účtov­níc­tva. Vďaka nej sa účtov­níc­tvo a firemná papie­rová admi­ni­stra­tíva mení na zábavu a ušetrí vám veľa hodín dra­ho­cen­ného času. S touto služ­bou už nemu­síte pre­pi­so­vať doklady do účtov­níc­tva a hľa­dať účtovné a firemné doklady s ich dátami v šanó­noch. Nemu­síte sa stre­tá­vať s účtov­ní­kom, aby ste mu odo­vzdali a schvá­lili doku­menty a môžete mať finančné výsledky firmy dostupné na dosah ruky z vášho tab­letu.

Ako vzni­kol tento nápad?

Keď som zakla­dal svoju prvú „SROčku“, bavili sme sa s mojim účtov­ní­kom, čo je jeho kaž­do­denná náplň práce. Šoko­valo ma, ako veľa papie­ro­va­nia a admi­ni­stra­tívy musí vyko­ná­vať v 21.storočí ! Hovo­ril som mu, že dnešné tech­no­ló­gie sú dosta­točne zrelé na to, aby sa veľká väč­šina z jeho čin­ností dala auto­ma­ti­zo­vať. Ba čo viac, spra­víme to tak, aby mal z tej práce radosť!

Čo vaša kon­ku­ren­cia? Ako sa od nich odli­šu­jete ?

S našim soft­vé­rom je jed­no­du­cho radosť pra­co­vať. Dávame vysoký dôraz na pou­ži­teľ­nosť a jed­no­du­chosť. Poze­ráme sa na Archi­lesa, ako na uni­ver­zálny archív s množ­stvom inte­li­gent­ných účtov­ných a firem­ných nástro­jov. Spra­co­vá­vame nie­len účtovné doku­menty ale aj firemné. Pou­ží­vame nie­koľko vlast­ných algo­rit­mov na zlep­še­nie práce OCR, čo zna­mená, že spra­co­vá­vame dáta z doku­men­tov okam­žite do pár sekúnd oproti kon­ku­ren­cii, ktorá to robí 24 – 48 hodín. Naše dáta sú ulo­žené lokálne v kra­jine posky­to­va­nia služby a nie vo verej­nom cloude.

Pri­ná­šate aj niečo úplne nové?

Mys­lím si, že je to práve uni­ver­zál­nosť archívu, jed­no­du­chosť pou­ží­va­nia, ako aj nie­ktoré uni­kátne algo­ritmy extrak­cie dát.

V čom si mys­líš, že sú vaše naj­väč­šie plusy, čím by ste chceli pri­lá­kať vašich budú­cich zákaz­ní­kov? 

Kom­bi­nu­jeme výhody účtov­ného soft­véru a fyzic­kých šanó­nov v archíve. Pre­pá­jame doklady s účtov­níc­tvom ako aj pod­ni­ka­te­ľov s účtov­níkmi. Zákaz­níci už nemu­sia pre­pi­so­vať účtovné doklady do účtov­níc­tva. Už nemu­sia hľa­dať všetky účtovné a firemné doklady a ich dáta v šanó­noch, ktoré sú na míle vzdia­lené. Všetky doku­menty aj s ich dátami môžete mať dostupné na jeden klik odkiaľ­koľ­vek. Len si pred­stavte ten kom­fort, keď si na svo­jom iPade môžete pozrieť aktu­álne finančné údaje vašej spo­loč­nosti.

Ako dlho už pra­cu­jete na tomto pro­jekte? 

Aktu­álne sú to 2 roky od nápadu. Tieto dva roky sme inten­zívne pra­co­vali na samot­nom pro­dukte, aby bol čo naj­jed­no­duchší, pou­ží­va­teľ­sky prí­ve­tivý a obsa­ho­val kľú­čové fun­kcie, ktoré poža­dujú zákaz­níci na celom svete.

Kto všetko pra­cuje na tomto pro­jekte, môžeš nám v skratke pred­sta­viť váš tím?

Náš tím sa skladá z ľudí, ktorí sú nie­len odbor­níci vo svo­jej oblasti ale záro­veň aj dobrí pria­te­lia s ide­a­lis­tic­kým pohľa­dom na svet a spo­loč­nými hod­no­tami. Naším cie­ľom je pri­niesť vyni­ka­júcu službu ľuďom a uľah­čiť im kaž­do­dennú prácu tak, aby z nej mohli mať radosť a záro­veň v nej boli ešte efek­tív­nejší.

Táňa — Pro­duct & Pro­ject Mana­ger

Za posled­ných 15 rokov pra­co­vala v rôz­nych IT a Telco spo­loč­nos­tiach a tým nado­budla veľa skú­se­ností s pro­duk­to­vým manaž­men­tom a ria­de­ním. Táňa je zanie­tená v príp­rave skve­lých pro­duk­tov.

Mišo — Deve­lo­per

Má 10 rokov skú­se­ností v oblasti vývoja a prog­ra­mo­va­nia. Je génius na algo­ritmy. Je veľmi kre­a­tívny a odhod­laný v našom star­tupe.

Slavo — Archi­tect & Deve­lo­per

Je schopný vytvo­riť, nadi­zaj­no­vať, imle­men­to­vať, naprog­ra­mo­vať a pod­po­ro­vať celé kom­plexné rie­še­nie. Veľmi uni­ver­zálny člo­věk s 13 roč­nými skú­se­nos­ťami v IT.

Jano — Accoun­ting Con­sul­tant

Expert na účtov­níc­tvo s mno­hými skú­se­nos­ťami vo finanč­nom svete. Posky­tuje cenné rady ohľa­dom fun­kci­ona­lít pro­duktu a rýchlu spätnú väzbu od cie­ľo­vých kli­en­tov.

Karol — Sales & Mar­ke­ting

Pre­šiel som via­ce­rými odde­le­niami v IT a Telco spo­loč­nos­tiach a tým zís­kal pocho­pe­nie celis­tvého pohľadu na pro­dukt.

Aké sú vaše ciele do budúcna, pove­dzme na najb­liž­ších 5 rokov?

Chceme úspešne roz­be­hnúť pro­dukt na Slo­ven­sku. Radi by sme naozaj pris­peli k dušev­nému pohod­liu účtov­ní­kov, asistentov(-iek), mana­žé­rov i maji­te­ľov firiem a uľah­čili im život. Následne by sme chceli expan­do­vať do Čes­kej repub­liky, Poľ­ska, Maďar­ska, Rakúska, Nemecka a Anglicka. V najb­liž­ších 5 rokoch by sme chceli zís­kať cca 100 000 zákaz­ní­kov.

Na aké trhy by ste sa chceli zame­rať?

Slo­ven­sko, cen­trálna Európa (Česká repub­lika, Poľ­sko, Maďar­sko, Rakúsko), Nemecko a Anglicko.

A na záver ešte otá­zočka, prečo názov Archi­les? Je podob­nosť s gréc­kym hrdi­nom Achil­le­som čisto náhodná? :)

Názov vzni­kol pri brains­tor­mingu. Chceli sme s náz­vom vytvo­riť uni­kátne spo­je­nie nie­čoho moc­ného (mocné účtovné a firemné nástroje) a záro­veň aby názov evo­ko­val digi­tálny archív. Mišo po pohá­riku čer­ve­ného vína pri­šiel s náz­vom ARCHI­LES :) . Jedno ”L” kvôli tomu, aby sa to lep­šie pamä­talo. Tiež môžeme vní­mať názov cez slovné spo­je­nie „Archi­ve­less“, kedy musíme archi­vo­vať menej fyzic­kých doku­men­tov, čím šet­ríme životné pro­stre­die.

Pridať komentár (0)