Audi­oT­rip: revo­lučný sprie­vodca sve­tom

Petra Kochanová / 9. apríl 2014 / Business

Pat­ríte aj vy medzi tých, ktorí milujú potulky po svete a radi spoz­náte nové miesta a ich prí­behy? Ak áno, určite vás poteší nový poľ­ský star­tup, ktorý sa dostal do víťaz­nej desiatky Wayra CEE v Prahe. Nesie názov Audi­oT­rip a ide o ino­va­tív­neho sprie­vodcu po kul­túr­nych pamiat­kach.

Audi­oT­rip kom­bi­nuje kla­sic­kého audio sprie­vodcu s naj­nov­šími mobil­nými tech­no­ló­giami, ktoré sú pris­pô­sobé na indi­vi­du­álne využi­tie v turizme. Ako fun­guje? K využí­va­niu Audi­oT­rip-u je nutná regis­trá­cia, potom však nastu­puje zábav­nej­šia fáza — v kata­lógu si vyhľa­dáte najb­liž­šie výlety podľa vlast­nej chuti. Nie­ktoré cesty sú spo­plat­nené, ale väč­šina trás je zadarmo.

Ak už náj­dete výlet, ktorý vás zau­jal, môžete si v jeho popise pozrieť foto­gra­fie, dĺžku cesty, audio súbor a stručné infor­má­cie o auto­rovi. Keď sa roz­hod­nete, že chcete výlet absol­vo­vať, stiah­nete si ho do mobilu. Na kon­krét­nom mieste si už len pri­po­jíte slú­chadlá, na disp­leji sa zobrazí mapa s tra­sou a pre­hliadka s výkla­dom môže začať. Ak sa pri­blí­žite k neja­kej pamiatke či k expo­nátu, spustí sa audio nahrávka s kon­krét­nymi infor­má­ciami. 

Zdroj: audiotrip.org

Naj­väč­šou výho­dou Audi­oT­rip-u je, že pra­cuje pomo­cou GPS navi­gá­cie. Po stia­hnutí do mobilu nebu­dete potre­bo­vať inter­net a roaming poplatky vás už nemu­sia trá­piť. Audi­oT­rip však nepos­ky­tuje mož­nosť trasy iba vyhľa­dá­vať, ale aj tvo­riť. Môžu tak spra­viť kul­túrne inšti­tú­cie, múzeá, mestá, hotely, sprie­vod­co­via, nádejní spi­so­va­te­lia či dokonca ama­téri.

Audi­oT­rip určite poteší všet­kých ces­to­va­te­ľov a dob­ro­dru­hov, ktorí sa už nemu­sia spo­lie­hať na pre­hliadky v sta­no­ve­nom čase a chcú spoz­nať nezvy­čajné miesta. Pre pris­pie­va­te­ľov trás je Audi­oT­rip zase výborná prí­le­ži­tosť ako spro­pa­go­vať svoj kraj alebo mesto, a tak pod­po­riť turiz­mus v danej des­ti­ná­cií.

Zdroj: audiotrip.org

Pridať komentár (0)