Bláz­nivý Colin opäť všet­kých šoko­val. Ten­to­krát pred­sta­vil svetu moto­káru s prú­do­vým moto­rom!

Tomáš Kahn / 16. máj 2015 / Tech a inovácie

Dnes už je možné tak­mer všetko. Keď si nie­kto povie, že chce moto­káru na prú­dový pohon, žiadny prob­lém. Jed­ným z takýchto bláz­nov je aj Colin Furze, kto­rému nerobí prob­lém, pre­me­niť aj ten najb­láz­ni­vejší nápad na rea­litu.

Bláz­nivý “DO IT YOUR­SELF” vyná­lezca Colin Furze sa vrá­til, ten­to­krát však s ešte bláz­ni­vej­ším a nebez­peč­nej­ším kús­kom. Colin je na inter­nete už dosta­točne známy a preto podobné kúsky od neho už moc neprek­va­pia, skôr by sa to dalo opí­sať, že keď príde s nie­čím novým, sme v údive, avšak už v tej chvíli sme plní oča­ká­va­nia, s čím príde nabu­dúce. Pozor­nosť ľudí si už sti­hol zís­kať vyná­lezmi ako naprí­klad Wol­ve­ri­nove pazúry, Mag­ne­tove topánky či vytvo­re­ním naj­rých­lej­šieho det­ského kočíka

Naj­nov­šie sa roz­ho­dol, že si zostrojí moto­káru s prú­do­vým moto­rom. Pre nie­koho možno prob­lém, pre Colina však určite nie. Jeho “prú­dová moto­kára” dosiahla maxi­málku až 100 km/h a je pohá­ňaná naf­tou a ply­nom. Colin dokonca vyhlá­sil, že jeho moto­kára by mohla byť ešte rých­lej­šia, avšak pri teste nemal už dosta­točne dlhú dráhu na roz­beh.

Toto nie je po prvý krát, čo Colin pri­ro­bil prú­dový motor k nie­čomu na kole­sách. Už v roku 2013 zostro­jil bicy­kel s prú­do­vým moto­rom. Coli­novi odvaha určite nechýba, preto už teraz sa neviem doč­kať s čím nás prek­vapí nabu­dúce. 

zdroj: Mas­hable

Pridať komentár (0)