Blue Wins­ton: Už žiadne manu­álne pre­pi­so­va­nie kľú­čo­vých slov

Michal Tomek / 3. marec 2014 / Tools a produktivita

Taran­tula je agen­túra zame­raná na výkon­nostný mar­ke­ting. Okrem toho stojí za novou služ­bou Blue Wins­ton. Tá ponúka auto­ma­tickú správu PPC kam­paní. Jej CEO je Peter Den­dis, maji­teľ Taran­tuly.

V dobe, keď je potrebné vyhod­no­co­vať výnos z kaž­dého eura vlo­že­ného do reklamy, prišla na trh služba Blue Wins­ton. Stojí na prin­cípe auto­ma­tic­kého a neus­tá­leho zlep­šo­va­nia vašich AdWords kam­paní. Vytvo­riť umelú inte­li­gen­ciu, ktorá by kam­pane vedela spra­co­vá­vať, trvalo tímu z Taran­tuly štyri roky. Tú im navrhuje Black Swan Rati­onal. Boli to roky skú­ša­nia, tes­to­va­nia a vývoja. Nako­niec API plat­formu Taran­tuly pre­tvo­rili na webovú službu. Tú od júna 2012 poznáme pod menom Blue Wins­ton. Prvú beta ver­ziu spus­tili už v auguste toho istého roku.

Po regis­trá­cii môžete svoju data­bázu pri­po­jiť k Blue Wins­ton, odpo­viete na pár otá­zok a po vyhod­no­tení vám sám nastaví kam­paň. Všetky dôle­žité updaty robí sys­tém auto­ma­ticky. Či je to zmena ceny pro­duktu alebo zmena dostup­nosti daného tovaru. 

Cenovo si službu veľmi pekne pod­chy­tili. Máte mož­nosť 30-dňo­vého trialu. Ak sa vám nepáči, jed­no­du­cho Blue Wins­ton opus­títe. Po 30 dňoch sú platby nasta­vené mesačne. Máte na výber zo šty­roch kate­gó­rií – Basic, Pro, Auto­ma­tic a Agency. Ceny sú v roz­me­dzí 39 USD až po 199 USD. Pri naj­vyš­šej mož­nosti, ktorá je určená najmä pre e-shopy, si môžete pri­po­jiť až 50 Google AdWords účtov a vytvá­rať neob­me­dzené množ­stvo kam­paní.

Raz jeden web chcel dosiah­nuť obrat 100 000 eur. Aby to bolo zau­já­mavé, Blue Wins­ton spra­vili test – porov­na­nie člo­veka pra­cu­jú­ceho s Google AdWords a sys­tému Blue Wins­ton. Inter­ne­tový nástroj pri­nie­sol 5-krát lep­šie výsledky.Dnes už to je samoz­rejme oveľa lep­šie. Viac info náj­dete tu. Inak, zjavne majú vo firme radi infor­gra­fiky. Na ich FB page ich náj­dete viac. 

Pridať komentár (0)