Bude Tesla Giga­fac­tory naj­väč­šou stav­bou na zeme­guli?

Michal Sorkovský / 17. júl 2015 / Tools a produktivita

Tesla buduje v Nevade obrov­ský kom­plex, ktorý bude vyží­vať iba obno­vi­teľné zdroje ener­gie. Náklady na výstavbu Giga­fac­tory by mali byť nie­koľko miliárd dolá­rov, zatiaľ čo počet baté­rií, ktoré fab­rika vypro­du­kuje, pokryje ročnú výrobu až 500 000 elek­tro­mo­bi­lov.

Zrejme nikto nepo­chy­bo­val o tom, že Tesla v Nevade postaví niečo veľ­ko­lepé. Dnes ale môžeme pove­dať, že pred­pona Giga v názve fab­riky, ktorá bude pre Teslu vyrá­bať baté­rie, je viac doslovná, než sme si pôvodne mohli mys­lieť. Giga­fac­tory by sa totiž mohla stať naj­väč­šou stav­bou na zemi vôbec.

Dean Hay­more, ktorý zastu­puje Story County Com­mi­sion potvr­dil, že Tesla už tak­mer stroj­ná­so­bila veľ­kosť svo­jich pozem­kov v Nevade. K pôvod­ným 1000 akrom spo­loč­nosť už dokú­pila ďal­ších 1200 akrov a plá­nuje skú­piť ďal­ších 350. Plo­cha určená pre Tesla Giga­fac­tory, by teda teraz mala byť až viac ako 11,5 km&³2;. To potvr­dzuje, že jej plány ohľa­dom roz­me­rov stavby sa zme­nili, hoci Tesla ešte nič ofi­ciálne nepo­tvr­dila. 

Hay­more tvrdí, že sa fab­rika pôvodne mala skla­dať len zo šty­roch blo­kov, no teraz to vyzerá tak, že sa blo­kov vybu­duje až sedem. Giga­fac­tory by sa teda mala stať naj­väč­šou stav­bou na zeme­guli, zatiaľ čo The Tesla Fac­tory v Kali­for­nii, by sa mala v tomto reb­ríčku posu­núť na druhé miesto. No a hoci tieto plány na zväč­še­nie pro­jektu ešte nie sú ofi­ciálne, Elon Musk už skôr spo­mí­nal mož­nosť roz­ší­re­nia svo­jej Giga­fac­tory. 

zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)