Byť v kon­takte = Byť spo­lo­čen­ský ?!

Simona Babicová / 14. január 2015 / Business

Traja nad­šenci Igor, Miki a Šte­fan sa stretli, spo­jili svoj inte­lekt a vytvo­rili tím s náz­vom 3visionaries.com, v kto­rom napĺňajú svoje vízie, kre­a­ti­vitu a dizajn.

Súčas­ťou ich tímu bola pre­dov­šet­kým otázka: „Čo je na svete to naj­dô­le­ži­tej­šie?“ — pria­teľ­stvo a čas strá­vený s ľuďmi, na kto­rých nám záleží. A práve táto odpo­veď je myš­lien­kou, kto­rou sa rozvíja/la Ijoin Mes­se­ger apli­ká­cia.

Ijoin Mes­sen­ger je voľne dostupná mes­sen­ger apli­ká­cia pre ľudí s aktív­nym život­ným štý­lom, ale aj pre tých, ktorí svoj životný štýl chcú nakop­núť. Je lep­šia ako len oby­čajné tex­to­va­nie, pre­tože Ijoin umož­ňuje zasie­la­nie správ, zdie­ľa­nie a plá­no­va­nie akti­vít s pria­teľmi!

Exis­tujú už rôzne spô­soby ako sa spo­jiť so svo­jimi pria­teľmi, sha­ro­vať s nimi nespo­četné množ­stvo fotiek, videí, poci­tov, zážit­kov, ale Ijoin vám ponúka pri­po­jiť sa a BYŤ SPO­LO­ČEN­SKÝ. Spo­jiť sa so svo­jimi pria­teľmi tvá­rou v tvár bez toho aby ste im zavo­lali, stačí naprí­klad len sle­do­vať, ktorú z akti­vít (5) váš pria­teľ zdieľa a vy ho svo­jou prí­tom­nos­ťou môžete bez svojho ohlá­se­nia prek­va­piť na danom mieste a tak mu vyča­riť úsmev na perách.

Môže byť, či ? :)

Pou­ží­va­nie Ijoin Mes­sen­ger vám dáva mož­nosť ako zostať v kon­takte a zdie­ľať svoje nápady, emó­cie a názory s ľuďmi, kto­rých máte radi. Pre oži­ve­nie kon­ver­zá­cie náj­dete rôzne zábavne stic­kers či emo­ti­cons. Všetko je roz­de­lené do 5-tich kate­gó­rií, z kto­rých si môžete vybrať – jedlo, pitie, deti, voľný čas a šport.

Tak­tiež nemôže chý­bať aj nejaká tá vychy­távka a tou je „social life graph“ – graf pred­sta­vu­júci životné skóre, ktorý vám ponúka jasný pohľad na to, ako aktívne žijete svoj vlastný život, dokonca vám kon­krétne ukáže čin­nosti, ktoré ste dopo­siaľ absol­vo­vali.

Apli­ká­cia je zatiaľ len pre „Jabl­č­ká­rov“, a presne tí sa musia pre­dov­šet­kým posta­rať o ras­túci úspech tejto nádej­nej slo­ven­skej apli­ká­cie!

Zdroj: ijoinapp.com

Pridať komentár (0)