Čaka­nie na lekára? Minu­losť, pri­chá­dza totiž navstevalekara.sk

Luky Gašparík / 20. február 2014 / Tools a produktivita

Konečne pro­jekt rie­šiaci prob­lém, ktorý štve asi naozaj kaž­dého! Plné čakačky pacien­tov, ukri­ča­ných detí a mrzu­tých mami­čiek. Toto všetko môže byť minu­los­ťou vďaka pro­jektu Michala Šveca. Nápad zau­jal aj našu redak­ciu, preto som si doho­dol s Micha­lom stretko a vyspo­ve­dal ho.

Michal sa pred­sta­vil pred­ne­dáv­nom aj u poroty HN, pred kto­rou dal svoj pitch. Od poroty dostal cel­kom pozi­tívny feed­back, ktorý si môžete pozrieť tu. Mňa osobne skôr ako bus­si­ness model zau­jí­malo, kto sa skrýva za týmto nápa­dom.

Hovorí sa, že všetky cesty vedú do Ríma. To isté sa dá pove­dať aj o star­tu­poch, čoho je Michal ako štu­do­vaný inves­tičný ana­ly­tik, živým prí­kla­dom. “Nemám žia­den IT backg­round a tak som sa ana­ly­tic­kou metó­dou dopra­co­val ku zdra­vot­níc­tvu a inter­netu. Tak­tiež som chcel spra­viť niečo verejne pros­pešné a dať môjmu pod­ni­ka­niu opod­sta­ne­nie“.

Zdroj: hnonline.sk

Ako sa dostal inves­tičný ana­ly­tik k pod­ni­ka­niu v tomto obore?

Pôvodne som navstevalekara.sk zalo­žil s tým, že do budúcna môže byť zdra­vot­níc­tvo v kom­bi­ná­cii s inter­ne­tom cel­kom per­spek­tívny odbor. Týmto spô­so­bom som na to išiel. Veľa mi v roz­ho­do­vaní aj v bus­si­ness plá­noch pomo­hol môj pôvodný backg­round a vylu­čo­va­cou metó­dou som sa dopra­co­val ku zdra­vot­níc­tvu a inter­netu. Tak­tiež som chcel spra­viť niečo verejne pros­pešné a dať môjmu pod­ni­ka­niu opod­sta­ne­nie“.

Prečo si sa roz­ho­dol začať s tvo­jím pro­jek­tom na Slo­ven­sku a nie v Čechách?

Pre­tože som sa chcel vrá­tiť na Slo­ven­sko. To bol hlavný dôvod. S bra­tom som zalo­žil pro­jekt na Slo­ven­sku potom. ako som dal výpo­veď v práci. Po 3 mesia­coch som zalo­žil navstevalekare.cz aj Čechách. Celý pro­jekt mal byť pôvodne o vyhľa­dá­vaní leká­rov a ponú­kaní pro­fi­lov leká­rov, čím by si robili reklamu. Malo to však dva háčiky. Prvý — lekári si nepot­re­bujú robiť reklamu, lebo nie­kto­rým vyho­vuje, keď majú plnú čaká­reň. Druhý — exis­tuje kopa „mudr­lan­tov“, ktorí leká­rov obte­le­fo­no­vá­vajú a ponú­kajú im kopec nezmy­sel­nej reklamy.

Hovo­ríš, že leká­rom vyho­vuje plná čaká­reň. Prečo by teda mali par­ti­ci­po­vať na tvo­jom sys­téme? Aký to má bene­fit pre lekára?

Samoz­rejme, že tým „nor­mál­nym“ leká­rom to nevy­ho­vuje a sú ner­vózni z toho, keď majú plnú čaká­reň. Celé je to zaprí­či­nené tým, ako je nasta­vený sys­tém na Slo­ven­sku. Ľudia sa môžu pred­nostne objed­nať alebo idú do čakárne. Pri pred­nost­nom objed­naní si zapla­tia popla­tok, ak sú v čakárni, nepla­tia si ho. Veľa ľudí, hlavne dôchod­cov, berie čaká­reň ako miesto sociál­neho zbli­žo­va­nia. Neraz tam stretnú svojho suseda a celá náv­števa sa pre­dl­žuje aj na nie­koľko hodín. Lekári sa ale už sna­žia do orga­ni­zo­va­nia náv­štev zaviesť poria­dok, napr. ako u sto­ma­to­ló­gov, kde sa bez objed­na­nia asi snáď už ani nedos­ta­nete.“

Ako teraz pre­bieha pro­ces objed­ná­va­nia u leká­rov a ako to fun­guje v tvo­jom sys­téme?

Všetci lekári majú svoj papie­rový diár (takz­vanú knihu), sú svetlé výnimky, resp. málo z nich má nejakú formu počí­ta­čo­vého kalen­dára. Väč­šina teda majú svoju knihu, kde si ses­trička po tele­fo­náte pacienta zapíše. My im ponú­kame pre­hľadný sys­tém v počí­tači, ktorý je veľmi jed­no­du­chý a naozaj intu­itívny. Pacienti sa tak môžu objed­nať kedy­koľ­vek cez inter­net.“

Zdroj: navstevalekara.sk

Spo­me­nul si, že si dal výpo­veď v práci. Venu­ješ sa tomu teda naplno. Máš aj tím?

Boli sme pôvodne s bra­tom a prog­ra­má­to­rom. Brat sa teraz zamest­nal v inej firme, robí IT ana­ly­tika a ja sa venu­jem pro­jektu s prog­ra­má­to­rom. Máme šikov­ného deve­lo­pera, ktorí nám to celé nakó­dil. On sa prak­ticky stará o celý bac­kend a ja sa sta­rám o obchod“.

Čiže jedi­ným pev­ným čle­nom tímu si ty? :)

Áno, kódera využí­vam externe, robí to zväčša po víken­doch a veče­roch“.

Kto ti finan­cuje celý pro­jekt?

Momen­tálne ja sám“.

Hľa­dáš inves­tora? Ak áno, čo by mal so sebou pri­niesť?

Ak by pri­šiel inves­tor so zau­jí­ma­vou ponu­kou, tak áno. Finančná ponuka nie je pre mňa momen­tálne atrak­tívna. Tú som mal, ale nevi­dím teraz jej prí­nos. Pro­dukt je vyvi­nutý, sales si robím sám“. Pozn. redak­cie, určite by si tie euráče vedel na niečo využiť ;)

V HN padla dobrá poznámka od Rasťa Kuli­cha o tom, ako zlep­šiť akvi­zí­ciu nových zákaz­ní­kov cez call cen­trum. Pre­mýš­ľal si už na týmto alebo nad neja­kými inými mož­nos­ťami?

Odkedy som zalo­žil tento por­tál, čiže už dva a pol roka, roz­mýš­ľam ako efek­tívne oslo­vo­vať leká­rov. Zatiaľ som nepri­šiel na inú mož­nosť ako robiť to osobne a nav­ští­viť kaž­dého z nich.

Čo sú hlavné dôvody, prečo lekár povie nie?

Pre­tože má veľmi veľa práce a veľa ľudí mu tele­fo­nuje. Okrem pacien­tov aj tí „rekla­misti“, čo som spo­mí­nal. Tele­fo­nicky to je naozaj prob­lém. Čiže ja volím priame osobné stret­nu­tie. Máš to ako v reštau­rá­cii — ak chceš ponúk­nuť nejaký pro­dukt, len ťažko sa tam dosta­neš ku maji­te­ľovi. U leká­rov to je podobné, naj­lep­šie je osobné stret­nu­tie. On je priamo ten, kto roz­ho­duje”.

Tým, že si to dal na net, si rovno odpí­sal jednu sku­pinu ľudí , či?

Súhla­sím. Ja som nad tým nikdy takto neroz­mýš­ľal. Samoz­rejme, penet­rá­cia inter­netu je stále väč­šia a tí dôchod­co­via si tam aj tak pôjdu sad­núť a poroz­prá­vať sa. Kaž­do­pádne moja cie­ľová sku­pina sú ľudia, ktorí pou­ží­vajú inter­net“.

Zdroj: berkshirefinearts.com

Tvoje najb­liž­šie ciele do budúc­nosti?

Mojím najb­liž­ším cie­ľom je určite mať v data­báze prvých tisíc leká­rov“.

Pridať komentár (0)