Celeb­ri­tám sa nie­kto nabú­ral do iCloude a zve­rej­nil ich nahé fotky.

Šandi / 1. september 2014 / Tools a produktivita

Neznámy útoč­ník alebo útoč­níci zís­kali hro­madu nahých fotiek desia­tok celeb­rít. Nikto nevie presne ako, ale zrejme to bude útok na úlo­žisko iCloud. Tam sa synch­ro­ni­zujú foto­gra­fie zho­to­vené iPho­nom. Keď učet nie je zabez­pe­čený dvoj­fá­zo­vým ove­ro­va­ním (čo bežne nie je), útoč­ní­kom stačí zís­kať alebo odhad­núť e-mail a heslo.

Útok na iCloud potvr­dzuje aj jeden z uží­va­te­ľov fóra 4chan. Nie je však jasné, či boli útoky vedené nie­koľko mesia­cov a až teraz došlo k zve­rej­ne­niu fotiek, alebo išlo o jed­no­ra­zovú akciu. Prvá mož­nosť je ale prav­de­po­dob­nej­šia. Herečka Mary Eli­sa­beth Wins­tead, jedna z obetí, tvrdí, že tie unik­nuté fotky zaob­sta­rala s man­že­lom pred rokmi a dávno ich už tiež aj zma­zala.

Jen­ni­fer Lawrence

Maga­zín The Verge, ktorý ku kauze zbiera rôzne čriepky, píše, že nie­ktoré celeb­rity popie­rajú pra­vosť fotiek. Hovorca osca­ro­vej herečky Jen­ni­fer Lawrence však potvr­dil, že sú pravé a že pôjde po tých, ktorí ich zve­rej­nili. Nebol by to prvý prí­pad. Pred­vlani bol na desať rokov odňa­tia slo­body odsú­dený Chris­top­her Cha­ney, ktorý cie­le­ným úto­kom na e-maily celeb­rít zís­kal a zve­rej­nil intímne foto­gra­fie asi 50 ľudí vrá­tane here­čiek Scar­lett Johans­son a Mily Kunis. 

Tešíme sa aspoň tomu, že sa jedná o nahé fotky žien a nie mužov :)

Zdroj: the­verge

Pridať komentár (0)