Český star­tup s lac­nými leten­kami: Sky­pic­ker ras­tie do sve­to­vých roz­me­rov!

Martin Bohunický / 23. október 2015 / Business

Ak si dote­raz nepoz­nal Sky­pic­ker, okam­žite to musíš napra­viť.

Ak exis­tuje lepší vyhľa­dá­vač lete­niek ako brnen­ský Sky­pic­ker, sem s ním. Pou­ží­vam síce ešte aj skyscanner.net, no na Sky­pic­ker to jed­no­du­cho nemá. Na veľ­kej mape si vybe­rieš odkiaľ, vybe­rieš si kam a dosta­neš toľko mož­ností, že by si nevyb­ral snáď len blá­zon. Ak potre­bu­jem nie­kam letieť, Sky­pic­ker je jasná voľba.

Zjavne nie som jediný, kto na adresu tohoto pro­jektu nešetrí chvá­lou. Podľa posled­ných čísel ras­tie Sky­pic­ker neuve­ri­teľ­ným tem­pom — v prie­behu roka vzrástli tržby o šia­le­ných 2093%! Denný obrat spo­loč­nosti sa pohy­buje okolo 500.000 eur a len z augusta na sep­tem­ber vzrástli tržby z pri­bližne 7 mili­ó­nov eur na 11 mili­ó­nov eur! Takýto šia­lený rast neza­žíva len tak hocikto.

Jed­ným z dôvo­dov také­hoto úspe­chu môžu byť aj rýchlo sa roz­ví­ja­júce trhy v Ázií a Paci­fiku.

Tamoj­šie trhy sa roz­ví­jajú veľmi dyna­micky. Z roka na rok zazna­me­nali sko­kový nárast nie­len v počte odba­ve­ných ces­tu­jú­cich, ale tiež v ponuke mož­ných kom­bi­ná­cií letov. V ázij­sko-paci­fic­kom regi­óne sme tak posil­nili počtom letov aj nových aero­li­niek, aby sme doká­zal držať krok s dopy­tom trhu,” vysvet­lil v tla­čo­vej správe CEO Sky­pic­keru, Oli­ver Dlouhý.

Sky­pic­ker údajne zva­žuje, že by svoje akcie ponú­kol na burze. To posta­vilo do pozoru via­cero zve­da­vých inves­to­rov, ktorí by do nádej­ného pro­jektu veľmi radi inves­to­vali nejaké tie mili­óny. Sky­pic­ker má jed­no­du­cho obrov­ský poten­ciál a všetci to dobre vidia. Dá sa oča­ká­vať, že by sa po nich len tak zaprá­šilo. A ja by som zrejme nejaké to euro inves­to­val tiež. Prečo nie, takto si pred­sta­vu­jem nákup lete­niek v roku 2015!

Pridať komentár (0)