Chal­len­gest: Star­tup, ktorý chý­bal

RICHARD BEDNAR / 4. apríl 2014 / Tools a produktivita

Firma Chal­len­gest vytvo­rila sys­tém, ktorý spája biz­nis so štu­dentmi. Ak firma hľadá zamest­nanca na kon­krétnu pozí­ciu, vytvorí spolu s Chal­len­gest prí­pa­dovú štú­diu, ktorá reálne kopí­ruje situ­áciu z praxe. Nasle­dovne Chal­len­gest pošle výzvu štu­den­tom z danej oblasti, ktorí majú nie­koľko dní na vypra­co­va­nie rie­še­nia. Výher­co­via dostanú hod­notné ceny a naj­lepší nie­kedy aj pra­covnú ponuku.

Star­tup Chal­len­gest vyrie­šil prob­lémy dvoch veľ­kých pre­via­za­ných sku­pín. Prvou sú firmy, ktoré chcú neus­tále pri­jí­mať kva­lit­nej­ších zamest­nan­cov. Po vytvo­rení pra­cov­ného miesta im príde nie­koľko desia­tok až sto­viek živo­to­pi­sov, z kto­rých je časovo a finančne náročné vybrať tých naj­lep­ších. HR mana­žéri tvr­dia, že často kvôli nesprávne napí­sa­nému živo­to­pisu nepozvú na poho­vor mno­hých kva­lit­ných zamest­nan­cov.

Druhú sku­pinu tvo­ria štu­denti, ktorí hľa­dajú zamest­na­nie, ale často­krát na poho­vore neve­dia správne pre­dať svoje kva­lity tak, aby zau­jali. A tak­tiež neve­dia presne, či daná pozí­cia je to, čo hľa­dajú. Takto si to vďaka prí­pa­do­vej štú­dii môžu vyskú­šať a pre­sved­čiť sa.

Andreja Win­tera sme zastihli v plnej pra­cov­nej vyťa­že­nosti. Star­tup momen­tálne fun­guje na plných obrát­kach a preto sme radi, že si na nás našiel chvíľu čas.

Chal­len­gest je už medzi star­tupmi pomerne známy. V akej fáze vývoja/rastu sa teraz nachá­dza?

Nachá­dza sa vo vývoji aj v raste :D Stále nie sme v bez­peč­ných vodách a o osud našej firmy musíme bojo­vať každý deň, no to je záro­veň ten krásny adre­na­lín star­tupu. Tento boj sa dá zvlá­dať, ak máte okolo seba skve­lých ľudí a to je podľa mňa naj­väč­šie šťas­tie našej firmy.

Samotný nápad je jed­no­du­chý. Je rov­nako jed­no­du­ché uvá­dzať ho do praxe?

Nie, nie je, ale stále sa v tom zlep­šu­jeme :-) Máme za sebou už množ­stvo skú­se­ností s tým, aké “chal­len­ges” fun­gujú a aké nie. Naj­väč­šou pre­káž­kou rie­še­nia prob­lému zamest­na­nosti mla­dých ľudí je obrov­ské nepo­cho­pe­nie na oboch stra­nách. Absol­venti a štu­denti majú naozaj len slabé chá­pa­nie rea­lity, ktorá ich čaká po škole. Na dru­hej strane firmy pred­po­kla­dajú, že mladí tej rea­lite roz­umejú. Obi­dve strany si musia viac uve­do­miť, že dnešný škol­ský sys­tém neprip­ra­vuje mla­dých ľudí na prax. Štu­denti by zas mali hľa­dať už popri štú­diu prí­le­ži­tosti vidieť fir­mám do kuchyne – tak sa môžu ľah­šie ubrá­niť skres­le­ným pred­sta­vám. Nako­niec kaž­dého určite viac baví škola, ak aj vidí, kde reálne môže svoje poznatky využiť a kde ich aj nie­kto ocení.

Ako na pro­jekt rea­gujú kli­enti? Je ľahké ich pre­sved­čiť do biz­nisu s vami?

Nie, nie je to ľahké, ale stále sa v tom zlep­šu­jeme. :D Na jeseň sa nám poda­rilo vyhrať oce­ne­nie HR Gold, máme za sebou už spo­lu­prácu s viac ako 40 fir­mami a výsledky sú veľmi pozi­tívne. Na dru­hej strane je to B2B, ktoré je pro­cesne nároč­nej­šie a úspech veľa­krát závisí aj od toho, či prí­dete za kli­en­tom v správny moment.

Váš tím je zosta­vený z mla­dých ľudí. Ako to vní­majú kli­enti?

Mys­lím, že je to plus aj mínus. Mínus je to v tom, že sme nová­či­ko­via v HR branži. V tejto branži sa všetci poznajú a väč­šina týchto ľudí má medzi sebou dobré hlavne nefor­málne vzťahy – preto sú práve na ľud­ských zdro­joch – ide z nich veľmi veľa člo­ve­čen­stva ;-) Na dru­hej strane tým, že sme mladí, tak si ešte pamä­táme, aké to bolo na škole a vytvá­rame tak veľmi dobré pre­mos­te­nie medzi ľuďmi s už dlho­roč­nou pra­xou a mla­dými ľuďmi bez praxe.

Kde vidíte Chal­len­gest za 3 roky?

Nie sme teraz pred inves­tormi, tak hokejky a plány ako dobyť svet dajme stra­nou. Verím, že myš­lienka Chal­len­gestu a ľudia, ktorí tam dnes pra­cujú, majú šancu uro­biť z toho úspešný medzi­ná­rodný biz­nis. Všetko však bude závi­sieť od mno­hých drob­ností a od toho, ako sa nám podarí pre­po­jiť firmy a mla­dých ľudí už tu na Slo­ven­sku. Uro­bíme všetko pre to, aby sme v tom boli úspešní. Kam nás však nako­niec táto cesta zave­die, je stále neznáme. A to je práve tá krása na star­tu­po­vaní :-).

Medzi kli­en­tov Chal­len­gestu patrí Mic­ro­soft, Eset, Dell, Erste bank, HP, Trend, Martinus.sk, Hei­ne­ken, Orange a mnoho ďal­ších. (pozn. redak­tora)

Za roz­ho­vor ďaku­jeme Andre­jovi a celému tímu Chal­len­gest.

Pridať komentár (0)