Chceš zará­bať 150-tisíc eur ročne? Tu máš návod, ako na to

DOMINIKA KASSOVÁ / 7. september 2015 / Tools a produktivita

Poznáš člo­veka, ktorý by odmie­tol takúto ročnú mzdu? Ja nie. Ale poznám spô­sob, ako sa k také­muto platu môžeš dopra­co­vať. Sta­čia ti na to vhodné skú­se­nosti, odvaha, dobrá zna­losť anglič­tiny a samoz­rejme pekelná dávka šťas­tia. O čo ide?

Face­book. Tento feno­mén je dnes naj­roz­ší­re­nej­šie pou­ží­va­nou sie­ťou na svete. Počas uply­nu­lých pár rokov sa však stal omnoho dôle­ži­tej­šou vecou, ako iba sociál­nou sie­ťou. Je tomu tak, pre­tože za jeho menom stojí armáda dizaj­né­rov, inži­nie­rov, mana­žé­rov a mno­hých ďal­ších schop­ných pra­can­tov, ktorí zabez­pe­čujú, aby všetko fun­go­valo hladko. Z tohto dôvodu vyhľa­dáva spo­loč­nosť neus­tále nové talenty. Pou­ži­tím dát zo siete Glass­door, ktorá pomáha vyhľa­dá­vať pra­covné mož­nosti, vytvo­ril por­tál businessinsider.com zoznam naj­vyš­ších pla­tov, ktoré ako zamest­na­nec Face­bo­oku dosta­neš. Uspo­ria­dané sú od naj­niž­šej pla­te­nej pozí­cie.

19. Soft­ware Engi­neer III

Mzda: 113 830$

Podľa popisu práce na stránke salary.com zahŕňa tento typ inži­nier­stva dizajn, vývoj a písa­nie soft­véru. Zvy­čajne sa pre túto pozí­ciu vyža­duje štyri až šesť rokov praxe, no Face­book má zaiste svoje vlastné špe­ci­fické pred­po­klady, čo musí uchá­dzač bez­pod­mie­nečne spĺňať.

18. App­li­ca­tion Ope­ra­ti­ons Engi­neer

Mzda: 114 197$

Face­book potre­buje chyt­rých, talen­to­va­ných inži­nie­rov, ktorí veci udr­žia rýchlo a efek­tívne v pohybe. Podľa opý­ta­ných na por­táli Glass­door, Face­book vyberá pre tieto pozí­cie pri­márne ľudí ovlá­da­jú­cich admi­nis­trá­ciu linuxu.

17. Par­tner Engi­neer

Mzda: 116 862$

Ako par­tner­ského inži­niera budú od teba poža­do­vať pomoc stra­te­gic­kým par­tne­rom spo­loč­nosti budo­vať a spe­ňa­žiť apli­ká­cie, ktoré pou­žíva Face­book. Na túto pozí­ciu potre­bu­ješ naj­me­nej štvor­ročnú prax ako soft­vé­rový inži­nier, tech­nický kon­zul­tant alebo par­tner­ský inži­nier.

16. User Inter­face Engi­neer

Mzda: 120 987$

To, ako Face­book vyzerá a ako ľahko sa pou­žíva, sú kľú­čo­vými vecami pri skú­se­nos­tiach uží­va­teľa. Oči­vidne však táto pozí­cia vyža­duje viac ako len cv-čko s impo­zant­nou pro­fes­nou minu­los­ťou. Jeden pou­ží­va­teľ spo­mí­na­ného webu Glass­door sa vyjad­ril, že počas výbe­ro­vého kola musel absol­vo­vať deväť­ho­di­nový test.

15. Soft­ware Engi­neer

Mzda: 125 515$

Face­bo­oku potre­buje tých naj­lep­ších soft­vé­ro­vých inži­nie­rov. Spo­loč­nosť na svo­jej stránke tvrdí, že je bežné mať po pár dňoch vonku už to, čo napí­sali a vyskú­šali na svo­jich tes­to­va­cích ser­ve­roch. U iných spo­loč­ností to zvy­čajne zabe­rie mesiace.

14. Pro­duct Mar­ke­ting Mana­ger

Mzda: 126 142$

Robiť dobré meno značke Face­book a pre­zen­to­vať ho médiám a poten­ciál­nym par­tne­rom je veľmi dôle­žité. Z tohto dôvodu je pozí­cia pro­duk­to­vého mana­žéra mar­ke­tingu jed­nou z naj­vyš­šie pla­te­ných pozí­cií vo Face­bo­oku.

13. Network Engi­neer

Mzda: 132 129$

Ako sie­ťový inži­nier by si zod­po­ve­dal za zabez­pe­če­nie správ­neho chodu rôz­nych aspek­tov plat­formy Face­bo­oku. V súčas­nosti má Face­book otvo­re­ných 26 pra­cov­ných miest v rôz­nych kate­gó­riách pre sie­ťo­vých inži­nie­rov.

12. Pro­duct Desig­ner

Mzda: 133 810$

Face­book potre­buje pro­duk­to­vých dizaj­né­rov, ktorí vedia ucho­piť vo veľ­kom kon­cep­tu­álne myš­lienky a kre­a­tívne rie­šiť prob­lémy, aby z toho vyznikli hod­notné pro­dukty. Na túto pozí­ciu budeš podľa popisu práce potre­bo­vať ovlá­dať front-end prog­ra­mo­va­nie a vybu­do­va­nie apli­ká­cie.

11. Pro­duc­tion Engi­neer

Mzda: 134 775$

Ako pro­duk­tový inži­nier by si bol zod­po­vedný za to, že pro­dukty z Face­bo­oku budú šla­pať ako švaj­čiar­ske hodinky a že budú schopné sa roz­ví­jať.

10. Front-End Engi­neer

Mzda: 136 131$

Face­book momen­tálne vo svo­jej cen­trále v Menlo Parku otvára pozí­ciu orien­to­vanú priamo na spot­re­bi­teľa. Člo­vek, ktorý ju bude zastá­vať, sa bude pre­dov­šet­kým sústre­ďo­vať na prácu s jej naj­väč­šími pro­duktmi, ako naprí­klad News­feed.

9. Soft­ware Engi­neer IV

Mzda: 136 833$

Vedel si, že soft­vé­rový inži­nier vo Face­bo­oku je jeden z naj­hod­not­nej­ších zamest­nan­cov? Čím vyšší level inži­niera zamest­na­nec zastáva, tým vyš­šiu mož­nosť má zaro­biť si seri­ózne pra­chy v tejto spo­loč­nosti.

8. Rese­arch Scien­tist

Mzda: 137 134$

Výskumný vedec je vo Face­bo­oku na to, aby na základe ana­lýz a zhro­maž­de­ných dát zod­po­ve­dal dôle­žité otázky týka­júce sa pro­duk­tov Face­bo­oku. Pri svo­jej práci využí­vajú vedecké postupy, ktoré im umož­ňujú zis­tiť, čo v sku­toč­nosti fun­guje a čo nie, a čo je ešte možné pod plat­for­mou Face­book vytvo­riť.

7. Data Scien­tist

Mzda: 137 184$

Odkedy sa z Face­bo­oku stala masívna plat­forma, spo­loč­nosť potre­buje do svo­jich radoch nada­ných dáto­vých exper­tov. Ich úlo­hou je viesť výskum a pomá­hať pri stra­te­gic­kých roz­hod­nu­tiach. Momen­tálne sú otvo­rené nie­ktoré pozí­cie dáto­vých ved­cov v eko­no­mic­kom, infra­štruk­túr­nom a pro­duk­to­vom sek­tore.

6. Data­base Engi­neer

Mzda: 141 635$

Práca data­bá­zo­vého inži­niera spo­číva v dizajne a moni­to­ro­vaní kom­plex­ných data­báz. Vo veľ­kej spo­loč­nosti ako je Face­book je to vskutku náročná úloha, no je dobre zapla­tená.

5. Tech­ni­cal Prog­ram Mana­ger

Mzda: 146 282$

Ako už z názvu vyplýva, tech­nický prog­ra­mový mana­žér zod­po­vedá za vede­nie cen­trál­nych tímov, ktoré posil­ňujú rôzne pro­dukty Face­bo­oku.

4. Pro­dukt Mana­ger

Mzda: 147 469$

Úlo­hou pro­duk­to­vého mana­žéra je, aby veci vo Face­bo­oku bežali súbežne. Zaba­lia pro­dukt od via­ce­rých tímov a zaria­dia, aby bol zaslaný včas. Vzhľa­dom k závrat­nej rých­losti, pri kto­rej Face­book dodáva väč­šinu svo­jich pro­duk­tov, títo mana­žéri sú nad­mieru zása­doví.

3. Soft­ware Engi­neer V

Mzda: 157 080$

Inži­nieri ozna­čení ako “Soft­ware Engi­neer V” potre­bujú zvy­čajne 8 až 10 rokov praxe, aby mohli zastá­vať túto pozí­ciu. Tu ti už základ php nestačí…

2. Senior Soft­ware Engi­neer

Mzda: 160 638$

Títo machri pat­ria k najz­beh­lej­ším inži­nie­rom spo­loč­nosti s naj­väč­ším množ­stvom skú­se­ností. Niet divu, že ich Face­book aj dobre zaplatí.

1. Engi­neer Mana­ger

Mzda: 166 561$

V pre­počte až 150-tisíc eur dostane ročne člo­vek zastá­va­júci túto pozí­ciu. Ich úlo­hou je budo­vať a mene­žo­vať tím inži­nie­rov zod­po­ved­ných za špe­ci­fické pro­dukty, akými sú naprí­klad dátové ana­lýzy Face­bo­oku. Od týchto mana­žé­rov sa oča­káva, že budú rie­šiť o niečo viac prob­lé­mov, ako typickí soft­vé­roví inži­nieri.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)