Chcete ísť do Sili­con Val­ley? Máte jedi­nečnú prí­le­ži­tosť

Lukáš Gašparík jr. / 7. február 2015 / Startupy

Využite jedi­nečnú mož­nosť a pošlite váš star­tup do Sili­con Val­ley. Vyvo­le­ných bude 12 star­tu­pov z kra­jín Vyšeg­rád­skej štvorky, ktoré budú od 21. do 24. apríla pit­cho­vať priamo v kolíske star­tu­pov v Sili­con Val­ley.

Využite túto jedi­nečnú šancu, skúste si pitch priamo v Sili­con Val­ley a zís­kajte mož­nosť narai­so­vať nejaké peniaze pre váš pro­jekt. Navyše sa zozná­mite s množ­stvom ľudí z vášho odvet­via a nav­štívte naj­viac ino­va­tívne spo­loč­nosti síd­liace v Sili­con Val­ley. Na to, aby ste mohli kan­di­do­vať, musíte spĺňať nasle­du­júce pod­mienky: mali by ste byť ochotný pri­jať inves­tí­ciu do vášho star­tupu, váš star­tup by mal šká­lo­va­teľný, mal by mať vysokú pri­danú hod­notu a hlavne by mal mať glo­bálny dopad.

Cie­ľom tejto súťaže je pri­niesť 12 star­tu­pov z kra­jín Vyšeg­rád­skej štvorky do Sili­con Val­ley a umož­niť im pit­cho­vať pred rele­vant­ným pub­li­kom a pop­ri­tom zvý­šiť aj ino­va­tývno-tech­no­lo­gické pove­do­mie star­tu­pov z tejto oblasti. Takisto je to aj pre­po­je­nie jed­not­li­vých star­tu­po­vých eko­sys­té­mov týchto kra­jín a zvý­še­nie spo­lu­práce navzá­jom medzi sebou.

Počas posled­ného feb­ru­áro­vého týždňa budú nomi­no­vané 3 star­tupy, ktoré poces­tujú do Sili­con Val­ley. Cie­ľom je vybrať tie naj­lep­šie star­tupy, pomôcť im k ďal­šiemu roz­voju a zvý­šiť tak pove­do­mie o slo­ven­skom star­tu­po­vom eko­sys­téme.

Nomi­ná­cie budú pre­bie­hať na základe nasle­du­jú­cich kri­té­rií:

  • Ino­vá­cie v oblasti pro­duktu alebo služby
  • Ino­vá­cie v oblasti výroby, dis­tri­bú­cie a uvá­dza­nia pro­duktu na trh
  • Výni­močný rast počtu zákaz­ní­kov, príj­mov alebo výskumu a vývoja
  • Poten­ciál uve­de­nie do pre­vádzky a naru­še­nia tak súčas­nej situ­ácie na trhu
  • Kom­bi­ná­cia zau­jí­ma­vých prí­le­ži­tostí na trhu a schop­ného a špe­cia­li­zo­va­ného týmu

Svoje pre­zen­tá­cie v anglič­tine môžete posie­lať do 20. feb­ru­ára na gazik@neulogy.com

zdroj: viseg­rad­star­tups

Pridať komentár (0)