Cle­e­vio: “Pra­cu­jeme na glo­bál­ních pro­jek­tech, v budoucnu i s kan­ce­láří v USA”

Startupjobs.cz / 21. august 2014 / Business

Dnes před­sta­vu­jeme Cle­e­vio, kde jsme vyzpo­ví­dali Lukáše.

Řekni nám něco o sobě a co děláš?
Jme­nuju se Lukáš Sti­bor a od něja­kých 14 let se pohy­buju na inter­netu. Můj core busi­ness je spo­leč­nost CLE­E­VIO, kde jsem na pozici “CEO” s tím, že se zaměřuju hlavně na stra­te­gii a denní ope­ra­tivu a posou­vání se dopředu.
Co Cle­e­vio dělá?
Cle­e­vio je spo­leč­ností zabý­va­jící se vývo­jem mobil­ních apli­kací pro plat­formy iOS a Android a to od navrho­vání UX/UI přes back-end vývoj až po mar­ke­ting, který je s apli­ka­cemi spo­jený. Cle­e­vio se pri­márně zaměřuje na star­tup spo­leč­nosti a také na vlastní pro­jekty a apli­kace.
Jak tě napadlo roz­jet Cle­e­vio? Co byla tvoje ins­pi­race?
Cle­e­vio vlastně vykrys­ta­li­zo­valo časem. Na inter­netu pod­ni­káme již poměrně dlouho, ze začátku jsme vše řešili přes ŽL, ale když jsme později chtěli dělat vlastní pro­jekty, potře­bo­vali jsme řád­nou právní formu pod kte­rou bychom pro­jekty mohli zaští­tit. Zalo­žili jsme s.r.o., která se ze začátku zaměřo­vala pri­márně na vývoj webo­vých apli­kací na zakázku a pro­vo­zo­vání vlast­ních webo­vých pro­jektů. Postu­pem času jsme se pře­orien­to­vali na spo­leč­nost, která se plně sous­tředí na vývoj a další dopl­ň­kové čin­nosti kolem mobil­ních tele­fonů.
Podělíš se s námi o nějaké infor­mace ze záku­lisí Cle­e­via?
Malé zaku­lisí infor­mace jsou pro­jekty na kte­rých pra­cu­jeme. Na podzim spus­tíme novou verzi naší apli­kace Spen­dee ve verzi 2.0, vyvi­jíme mobilní apli­kace pro novou smart har­dware spo­leč­nost, která má ambici být NESTem v secu­rity. Dále vyvi­jíme jednu novou lifes­ty­lou apli­kaci. Mimo to se také řeší větší inves­tice do apli­kace Snip­pit, kte­rou vyvi­jíme a ote­vření pobočky v LA, odkud by naši vývo­jáři mohli pra­co­vat.
Co pova­žu­ješ za nej­větší úspěch Cle­e­via?
Nej­větší úspěch zatím nepři­šel. Mys­lím si, že máme spoustu díl­čích úspěchů, jako jsou naše apli­kace Spen­dee ( něko­li­krát fea­tu­red Apple i Google) nebo naše apli­kace Taasky (fea­tu­red Apple a Pick of the Week Star­bucks), ale těší nás i lokální úspěchy jako napří­klad nová verze You­ra­dio, která zís­kala výborné recenze a samo­zřejmě i to, že máme skvělý tým, se kte­rým můžeme rea­li­zo­vat zají­mavé nápady.
Jaké je to spo­lu­pra­co­vat se zahra­nič­ními star­tupy?
Je to zají­mavá zku­še­nost. Pra­cu­jete s lidmi, kteří mají stej­nou krevní sku­pinu jako vy: plní ener­gie, mají maxi­mální focus na svůj pro­jekt, jas­nou vizi a proto, aby se vše dotáhlo do posled­ního detailu udělají vše. Na dru­hou stranu občas nará­žíte na drobné prob­lémy jako je jiná time-zone, když trá­víte vět­šinu nocí na skype call s kli­enty, ale je to určitě velice zají­mavá práce. Něk­teří naši kli­enti plá­nují ote­vřít kan­ce­láře v USA a naši lidé tak budou moci čás­tečně pra­co­vat tam a čás­tečně v ČR.
Kdo všechno za Cle­e­viem stojí? Jaké typy lidí hle­dáte do týmu?
Cle­e­vio dneska fun­guje tro­chu jako taková plat­forma. Za kon­kret­ními pro­jekty vět­ši­nou stojí vlastní tým, který má vlast­ního lea­dera a Cle­e­vio fun­guje v počá­teční fázi po dobu než se vali­duje myš­lenka a pokud se pro­jekt chytí, tak se na něj dedi­kuje tým + lea­der, který pro­jekt dále roz­vijí. Manag­ment core team Cle­e­vio jako tako­vého tvo­řím já, Miro­slav Chmelka (CTO), Jan Čás­tek ( CPO) a Miguel Estrada (CSO). Reálně, ale tvoří Cle­e­vio hlavně úžasní gra­fici, vývo­jáři res­pek­tive ti, bez kte­rých by to nešlo.
Neus­tále hle­dáme inte­li­gentní lidi, které baví práce, nechodí si to tam jen “odse­dět”, ale naopak chtějí tvo­řit a tak i být sou­částí zají­ma­vých pro­jektů, které věřme tomu dobu­dou svět.
Je práce u vás v něčem jiná než v ostat­ních fir­mách?
Trou­fáme si tvr­dit, že ano. Resp. je jiná než ve vět­šině firem, pro­tože u nás lidé pra­cují opravdu na zají­ma­vých glo­bál­ních pro­jek­tech, vzhle­dem k tomu, že vyví­jíme více apli­kací pro různé trhy je práce růz­no­rodá. Máme sil­nou firemní kul­turu, často pořá­dáme různé akce jako air­soft, moto­káry, poker, lan-party apod. V budoucnu bude mož­nost čás­tečně pra­co­vat i v USA kan­ce­láři.
Co pova­žu­ješ za nej­důle­ži­tější u zájemců o práci?
Vzhle­dem k tomu, že se sna­žíme dělat, co nej­lepší apli­kace potře­bu­jeme spo­lu­pra­co­vat s těmi nej­lep­šími lidmi, takže velice důle­žité jsou jejich zna­losti, schop­nost se rychle učit novým věcem, samos­tat­nost a hlavně spo­leh­li­vost. Ve zkratce nás neza­jímá jestli umíte anglicky nebo jak vypa­dáte, chceme aby vývo­jáře práce bavila a uměli skvěle prog­ra­mo­vat.
Nějaké další tipy / dopo­ru­čení / vzkaz?
Přijďte k nám na poho­vor a řek­neme Vám více o našich taj­ných pro­jek­tech které přip­ra­vu­jeme :-)
Pridať komentár (0)