Colin Megill: CSS vôbec nestojí za prob­lémy, ktoré spô­so­bilo

Reactive 2015 / 26. október 2015 / Tools a produktivita

Na kon­fe­ren­ciu Reac­tive 2015 už o pár dní príde do Bra­ti­slavy pred­ná­šať 25 odbor­ní­kov na ReactJS — kniž­nicu, ktorá mení budúc­nosť webu a mobil­ných apli­ká­cií. Colin Megill je jed­ným z nich a my vám s ním pri­ná­šame exklu­zívny roz­ho­vor.

Ako sa pred­sta­vu­ješ poten­ciál­nym biz­nis par­tne­rom?

Fas­ci­nuje ma, aký vplyv má infor­mačná archi­tek­túra na ľud­ské sprá­va­nie, či už v dob­rom alebo v zlom. Som pre­sved­čený o tom, že web má pred sebou svetlú budúc­nosť a je pre mňa vzru­šu­júce pozo­ro­vať, čo sa v súčas­nosti deje v oblasti dáto­vých vizu­ali­zá­cií.

Vizu­ali­zá­cie, ktoré sú inte­rak­tívne a vzni­kajú v reál­nom čase, nám posky­tujú skvelý uhol pohľadu na to, čo sa práve deje a do čoho by sme nor­málne nevi­deli. Moja práca je v pod­state o tom, že ich využí­vam na hĺb­kové skú­ma­nie rôz­nych sys­té­mov.

Ako sa z teba stal vývo­jár?

Som závislý na čítaní novín a už asi 15 rokov si každé ráno prej­dem celé New York Times. Obdi­vu­jem prácu, ktorú Shan Car­ter spra­vil s D3 pre Times, ale asi prvý­krát, kedy som pocho­pil dôle­ži­tosť vizu­ali­zá­cií, bolo, keď som sa dozve­del o SF Cri­mes­pot­tingu — apli­ká­cií, ktorá slúži ako inte­rak­tívna mapa pre zlo­činy dejúce sa v San Fran­ciscu.

Prí­behy, ktoré môžete takto zachy­tiť, sú úplne iného druhu než tie, ktoré bežne náj­dete v tlači, a mys­lím si, že to má svoj dôvod. Jed­nak do nich môžu pris­pie­vať samotní uží­va­te­lia, jed­nak fil­trá­ciou môžete vytvo­riť oveľa viac per­mu­tá­cií, ako by sa zmes­tilo do tlače. Svoj vplyv má aj to, že ak zís­ka­vate dáta naživo, nemu­síte graf pre­rá­bať stále odznova, a tak zostáva rele­vant­ným aj po urči­tej dobe.

Po mojom prvom kon­takte s dáto­vými vizu­ali­zá­ciami mi bolo jasné, že sa im chcem veno­vať celý život a nikdy ma to nepres­tane baviť. A čo sa týka nástro­jov — keď som sa dozve­del o D3 v roku 2011, rovno som sa začal učiť JavaSc­ript.

Vychá­dzam z pro­stre­dia spo­lo­čen­ských vied, ktoré som štu­do­val — medzi­ná­rod­ných vzťa­hov, filo­zo­fie, deje­pisu, eko­nó­mie, soci­oló­gie, psy­cho­ló­gie a nábo­žen­stva. Zau­jíma ma množ­stvo ich prob­lé­mov, pre­tože člo­vek pri nich môže pra­co­vať s veľ­kými setmi dát.

Už dlh­šie pra­cu­jem na pro­jekte pol.is, ktorý apli­kuje stro­jové uče­nie a vizu­ali­zá­ciu dát na ľud­skú komu­ni­ká­ciu a digi­tálnu demok­ra­ciu. Tým, že som hľa­dal a spoz­ná­val nástroje, ktoré by mi pomohli zre­a­li­zo­vať tento pro­jekt, sa zo mňa stal deve­lo­per.

Pol.is je pre teba v súčas­nosti naj­dô­le­ži­tej­ším pro­jek­tom?

Áno. Tai­wan­ská a aus­trál­ska vláda ho začí­najú využí­vať pre zís­ka­va­nie feed­backu od obča­nov. Veľmi na naplňa fakt, že sa ten pro­jekt stal rea­li­tou a fun­guje takto v praxi digi­tál­nej demok­ra­cie. Pri jeho tvorbe som pocho­pil, ako môže React pris­pieť kú vývoju D3.

Je v oblasti prog­ra­mo­va­nia nejaký prob­lém, ktorý je nutné čím skôr fix­núť?

CSS vôbec nestojí za prob­lémy, ktoré spô­so­bilo. Oslo­bo­diť sa od neho je fan­tas­tický pocit. Bavil som sa o tom už s množ­stvom ľudí ako sa ho prak­ticky zba­viť, hlavne v podobe nástro­jov Radium pre React.

Som pre­sved­čený o tom, že CSS čoskoro skončí. Pre dizaj­né­rov sa tak či tak veľa nezmení — v JSONe môžu písať to, čo teraz píšu ako class — aku­rát všetko bude uspo­ria­dané tro­chu inak a budú mať väč­šiu kon­trolu nad tým, aký štýl sa apli­kuje na aký ele­ment.

Pri­stu­po­va­nie ku štý­lom ako ku dátam by mohlo vyrie­šiť naj­zá­sad­nej­šie prob­lémy webu. Keď Vjeux pred­ná­šal na CSS­Confe, mal jeden slide, na kto­rom stálo “7 prob­lé­mov CSS” — závis­losti, eli­mi­ná­cia mŕt­veho kódu, glo­bal name spa­ces, mini­fi­ká­cia, zdie­ľa­nie kon­štánt, non-deter­mi­nis­tic reso­lu­tion a izo­lá­cia — čo sú všetko veci, ktoré JavaSc­ript nepozná. CSSko nie je dosta­točne expre­sívne na to, na čo ho potre­bu­jeme. JavaSc­ript naopak je.

Ľudia sa toho strašne boja, pre­tože to vyzerá ako väč­šia zmena, než to v sku­toč­nosti bude. Naj­väč­šie zásahy pre­behnú v infra­štruk­túre, s kto­rou dizaj­néri pra­co­vať nebudú.

O čom budeš hovo­riť na Reac­tive 2015?

Budem pred­ná­šať o Victory.js a o tom, ako fun­guje pro­ces tvorby dáto­vých vizu­ali­zá­cií.

S D3 pra­cu­jem už dlho a keď som začal pou­ží­vať React pre kli­en­tov, napadlo mi, že by som sa mohol zba­viť DOM modelu z D3 a nahra­diť ho kom­po­nentmi z Reactu, aby som dizaj­né­rom uľah­čil prácu.

Niečo som dal dokopy a fun­go­valo to. Po úvod­nom blogu a odozve na sociál­nych médiách sa k nám pri­dalo 8 ľudí a stal sa z toho plno­hod­notný OSS pro­jekt. Teraz sme ku náh­rade DOMu pri­dali aj ani­mačný kom­po­nent Vic­tory-ani­ma­tion, ktorý nahrá­dza .trans­i­tion() D3. Dosiahli sme pre­hľad­nej­šiu inte­rak­ti­vitu a teším sa, že to teraz môžem uká­zať komu­nite.

Čo oča­ká­vaš od kon­fe­ren­cie?

Oča­ká­vam, že dosta­nem ku Vic­tory ako ku open-source pro­jektu veľa feed­backu — chcem, aby mi ostatní pove­dali, ako zlep­šiť API a ako si pred­sta­vujú, že by ho mohli využiť pre svoje pro­jekty. Nášmu tímu to určite dodá tvo­rivú ener­giu.

Colin a ďaľší skvelí spíkri budú pred­ná­šať na kon­fe­ren­cii Reac­tive 2015 v Bra­ti­slave. Zúčastni sa jej aj ty! Viac info tu.Zdroj: https://reactive2015.com/

Pridať komentár (0)