Dlho­ve­kosť — nápad za bilión dolá­rov na Arc­ti­c15

Michal Sorkovský / 14. apríl 2015 / Tools a produktivita

Prečo nápad za bilión? V posled­nom čase sa špe­ciálne v nordickom/baltickom pásme roz­trhlo vrece s nápadmi za miliardu. No a keďže stará dobrá miliarda sa už stáva nud­nou, je tu jeden nápad rovno za bilión. Verte mi, naozaj stojí za to.

Na Arc­ti­c15 je pozvaný Aub­rey de Grey, ktorý je celo­sve­tovo zná­mym exper­tom na dlho­ve­kosť. De Grey pra­cuje ako geron­to­lóg a Chief Science Offi­cer v SENS Rese­arch Foun­da­tion, kde sa zaoberá cho­ro­bami spo­je­nými so star­nu­tím a ich lieč­bou. Okrem toho je tiež co-foun­de­rom Met­hu­se­lah Foun­da­tion a zás­tan­com názoru, že zne­mož­niť pro­ces star­nu­tia je cesta k dlho­ve­kosti.

Na jed­nom zo svo­jich TED Talks hovo­ril de Grey o tom, ako sa dá dlho­ve­kosť dosiah­nuť zabrá­ne­ním sied­mych pro­ce­sov bun­ko­vého roz­padu, ktoré vedú k star­nu­tiu. Meno­vite: strata buniek, nuk­le­árna a mito­chon­driálna mutá­cia, pre­by­tok smrti odol­ných buniek, priečne väzby pro­te­ínov a odpad v bunke a mimo nej. Teória sa zdá byť usku­toč­ni­teľná v praxi a Google, rov­nako ako aj Peter Thiel už stihli inves­to­vať prvé peniaze. Thiel inves­to­val viac ako šesť mili­ó­nov dolá­rov do Met­hu­se­lah Foun­da­tion a SENS Rese­arch Foun­da­tion, zatiaľ čo Google sa do tejto oblasti dostalo cez Calico, bio­tech­no­lo­gické a R&D labo­ra­tó­rium, ktoré zalo­žil ešte v roku 2013.

De Grey a jeho myš­lienky sa samoz­rejme stretli aj s vlnou kri­tiky, ktorá argu­men­tuje tým dlho­ve­kosť by viedla k obrov­skému pre­ľud­ne­niu zeme. On ale pova­žuje tieto obavy za bez­dô­vodné a hovorí o novej nádeji pre ľud­stvo, ktorá by nemala byť potlá­čaná. 

Aub­rey de Grey teda hľadí stovky, možno až tisíce rokov do budúc­nosti a o svoje myš­lienky sa podelí aj na toh­to­roč­nom Arc­ti­c15. Dlho­ve­kosť ale nemá byť jeho koneč­ným cie­ľom, tým má byť zdra­vie. De Grey hovorí, že jeho cie­ľom je schop­nosť udr­žať člo­veka v akom­koľ­vek veku v rov­na­kej forme, v akej bol, keď mal 20. Dlho­ve­kosť má teda byť len prí­jem­ným ved­ľaj­ším účin­kom. Teore­ticky ale vôbec nie sme od tohto veľmi zau­jí­ma­vého ved­ľaj­šieho účinku až tak ďaleko. Ak by sa nám s pomo­cou takýchto výsku­mov poda­rilo pre­dĺžiť našu život­nosť, potom je naozaj možné, že člo­vek, ktorý sa dožije až 1000 rokov už teraz žije medzi nami. 

Na Arc­ti­c15 sa okrem de Grey-a obja­via aj foun­deri Prezi, Klarna, Ato­mico, Wufoo a ďal­ších 500 star­tu­pov, ako aj mnoho zná­mych osob­ností. 

zdroj: arcticstartup.com

Pridať komentár (0)