ESET Cyber Secu­rity už kom­pa­ti­bilný aj s El Capi­tan!

Marek Šándor / 1. október 2015 / Tools a produktivita

A je to tu! El Capi­tan neos­tane bez ochrany, Eset sa o tom posta­ral.

Eset pred nie­koľ­kými hodina ozná­mil vyda­nie aktu­ali­zá­cie ESET Cyber Secu­rity a ESET Cyber Secu­rity Pro, čím sa tieto bez­peč­nostné rie­še­nia pre Macy stá­vajú kom­pa­ti­bil­nými s naj­nov­šou ver­ziou ope­rač­ného sys­tému OS X, El Capi­tan.

ESET Cyber Secu­rity chráni pou­ží­va­te­ľov Macov pred naj­nov­šími hroz­bami a záro­veň neza­ťa­žuje ich sys­tém, čím im umož­ňuje uží­vať si silu ich zaria­de­nia bez spo­ma­le­nia. Súčas­ťou oce­ňo­va­ného rie­še­nia je viac­vrstvová ochrana a tak­tiež pro­ak­tívny anti­ví­ru­sový a Anti-Phis­hin­gový modul, ktorý chráni pred mul­ti­plat­for­mo­vými útokmi vyko­ná­va­nými s pomo­cou sociál­neho inži­nier­stva.

ESET Cyber Secu­rity Pro je bez­peč­nostný prog­ram s mno­hými vlast­nos­ťami a s veľmi zro­zu­mi­teľ­ným pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním. Iden­ti­fi­ko­val 100 per­cent našich vzo­riek Maco­vého malwaru,“ napí­sala tes­to­va­cia orga­ni­zá­cia AV-Com­pa­ra­ti­ves vo svo­jom hod­no­tení Maco­vých bez­peč­nost­ných pro­duk­tov.

Napriek tomu, že množ­stvo Maco­vého malwaru je omnoho men­šie v porov­naní s inými plat­for­mami, ESET labo­ra­tó­rium odchy­tilo a iden­ti­fi­ko­valo viac než desať nových malware rodín špe­ciálne úto­čia­cich na Mac. Nedávno zase Google Pro­ject Zero odha­lil tri bez­peč­nostné zra­ni­teľ­nosti v OS X. 

zdroj:eset.com
Pridať komentár (0)