ESET kúpil spo­loč­nosť DES­lock+, uzná­va­ného lídra v oblasti šif­ro­va­nia

Martin Kráľ / 23. september 2015 / Tools a produktivita

ESET ozná­mil akvi­zí­ciu DES­lock+, uzná­va­nej spo­loč­nosti zaobe­ra­jú­cej sa šif­ro­va­ním. Firmu odkú­pil od jej býva­lého manaž­mentu a spo­loč­nosti Shack­le­ton Ven­tu­res Inves­tment.

ESET plá­nuje integ­ro­vať rie­še­nia DES­lock+ do svojho širo­kého port­fó­lia pro­duk­tov pre domá­cich zákaz­ní­kov i firmy. Medzi najo­bá­va­nej­šie oblasti digi­tál­neho života firiem a pou­ží­va­te­ľov patrí ochrana dát a osob­ných úda­jov. Záro­veň orga­ni­zá­cie, ako naprí­klad Európ­ska komi­sia, pre­sa­dzujú regu­lá­cie, ktoré budú od firiem a orga­ni­zá­cií vyža­do­vať pri ochrane dát svo­jich pou­ží­va­te­ľov imple­men­tá­ciu bez­peč­nost­ných opat­rení, akými je šif­ro­va­nie.

Nedávny pries­kum usku­toč­nený vo fir­mách nám pove­dal, že dve tre­tiny z nich majú potrebu pou­ží­vať šif­ro­va­nie, ktoré by bolo súčas­ťou ich štan­dard­ného bez­peč­nost­ného rie­še­nia,“ hovorí Igna­cio Sbam­pato, obchodný a mar­ke­tin­gový ria­di­teľ spo­loč­nosti ESET. „Pri pre­daji rie­šení DES­lock+ ako súčasti ESET tech­no­lo­gic­kej alian­cie, sme mali veľmi dobré výsledky a veríme, že naši zákaz­níci budú spo­kojní s tým, že toto par­tner­stvo ďalej roz­ví­jame. Akvi­zí­cia DES­lock+ nám umožní dopl­niť naše port­fó­lio bez­peč­nost­ných pro­duk­tov o skvelú šif­ro­va­ciu tech­no­ló­giu,“dodáva Sbam­pato.

DES­lock+, so síd­lom v brit­skom Taun­tone, sa špe­cia­li­zuje na pokro­čilé šif­ro­va­cie rie­še­nia. So spo­loč­nos­ťou ESET začal spo­lu­pra­co­vať pred dvoma rokmi, keď sa stal súčas­ťou prog­ramu ESET tech­no­lo­gická alian­cia. „Šif­ro­va­nie hrá v bez­peč­nosti dôle­žitú úlohu a pred­sta­vuje tre­zor chrá­niaci cit­livé infor­má­cie vašej firmy ako aj vaše osobné údaje,“hovorí Palo Luka, tech­no­lo­gický ria­di­teľ spo­loč­nosti ESET. „Našim plá­nom je plne integ­ro­vať zakú­penú tech­no­ló­giu do našich pro­duk­tov pre firmy i domác­nosti a ďalej ju roz­ví­jať,“ vysvet­ľuje Luka.

Exis­tu­júci dva­násť­členný DES­lock+ tím bol vedený výkon­ným ria­di­te­ľom Davi­dom Tom­lin­so­nom, z kto­rého sa stal mana­žér útvaru šif­ro­va­nia spo­loč­nosti ESET. Po akvi­zí­cii ESET neplá­nuje žiadne per­so­nálne zmeny. Všetci zamest­nanci DES­lock+ sa stá­vajú zamest­nan­cami firmy ESET. „Tím sa veľmi teší na svoju budúc­nosť v ESET rodine,“opí­sal zmenu David Tom­lin­son. Akvi­zí­ciou DES­lock+ vzniklo ďal­šie výskumné a vývo­jové cen­trum ESETu, čo firme umožní vyhľa­dá­vať miestny talent vo Veľ­kej Bri­tá­nii, kde tento líder v šif­ro­vaní sídli.

David Tom­lin­son

DES­lock+ je silný nástroj s paten­to­va­nou sprá­vou zdie­ľaní šif­ro­va­cích kľú­čov, ktorý ponúka mnoho šif­ro­va­cích vlast­ností. Jeho súčas­ťou je bez­pečná vzdia­lená správa ria­dená cez webový pre­hlia­dač, mobilná ver­zia pre iOS a tak­tiež DES­lock+ Go, ktorý dovo­ľuje prí­stup k zašif­ro­va­ným dátam aj na pra­cov­ných sta­ni­ciach, ktoré nemajú nain­šta­lo­vané rie­še­nie DES­lock+.

zdroj:eset.com
Pridať komentár (0)