Evia: Deve­lo­peri, doprajte si relax

Michal Tomek / 4. marec 2014 / Tools a produktivita

Všetky webové apli­ká­cie a ser­veri spra­vo­vané len jedi­ným soft­vé­rom. Evia. Mozog.“ Tak znie claim nového pro­jektu s náz­vom Evia. Pri­ná­šame pár slov od jeho zakla­da­teľa, Tomáša Srnku.

Cie­ľom pro­jektu je, ako to už býva, zjed­no­du­šiť život vývo­já­rom, prog­ra­má­to­rom a správ­com apli­ká­cií. Služba pomáha vytvá­rať a spra­vo­vať webové apli­ká­cie bez toho, aby ste museli mana­žo­vať základný ope­račný sys­tém a soft­vé­rovú kon­fi­gu­rá­ciu. Veľ­kou výho­dou je fakt, že Evia je open-source. Mnohé z vecí spraví služba za vás – upg­rady, opti­ma­li­zá­ciu, back-up, a iné. Sys­tém sám upra­vuje a šká­luje, keď naprí­klad zistí, že je potrebný nový ser­ver. Ako to fun­guje náj­dete pod lin­kom.

S myš­lien­kou Evie prišli dvaja cha­lani – Tomáš Srnka a Pavel Šnajdr. Mali jediný cieľ – zjed­no­du­šiť život pod­ni­ka­te­ľom. Aby sa tí mohli veno­vať tomu, čo je naj­dô­le­ži­tej­šie – vlast­nému pro­duktu. Tomáš Srnka sa s Rel­bi­tom stal víťa­zom Štu­dent­skej pod­ni­ka­teľ­skej ceny 2011, a tak som mu polo­žil nie­koľko otá­zok.

Kto stojí za pro­jek­tom Evie a Rel­bitu?

Rel­bit sme pred tromi rokmi zakla­dali s Pav­lom Šnajd­rom. Poznal som sa s ním už od nášho prvého pro­jektu – vpsFree.cz (ešte zo začiatku roka 2010). Postupne sa k Rel­bitu pri­dalo nie­koľko ďal­ších ľudí. Dnes už na pro­jekte pra­cuje sku­pina desia­tich skve­lých ľudí.

Ako ste prišli na myš­lienku Evie?

Samotná myš­lienka vytvo­riť cloud plat­formu, ktorá zjed­no­du­šuje pre­vádzku veľ­kých webov, vznikla z vlast­nej potreby. Spra­vo­vali sme väč­šie weby pre rôzne spo­loč­nosti. Opa­ku­júce sa úlohy a ťažko odhad­nu­teľná náv­štev­nosť nás pri­viedli práve k nápadu vytvo­riť šká­lo­va­teľný cloud hos­ting.

Aké máte ciele s týmto pro­jek­tom?

Za cieľ si kla­dieme najmä to, aby náš sys­tém bol spo­ľah­livý a šká­lo­va­teľný. Samoz­rejme, v nepo­sled­nom rade máme za cieľ fun­go­va­nie exis­tu­jú­cich PHP apli­ká­cií bez jedi­nej zmeny. Aj preto sme v Rel­bite vytvo­rili kom­pletný sys­tém s náz­vom Evia.

V súvis­losti s Eviou pra­cu­jete na neja­kých ďal­ších pro­jek­toch?

Okolo Evie sta­viame naše tri hlavné pro­dukty. Prvým je verejná služba (Plat­form-as-a-ser­vice). Ide o cloud hos­tin­govú službu určenú pre väč­šie weby, resp. weby s nára­zo­vou náv­štev­nos­ťou alebo pre tvor­cov SaaS slu­žieb. Miesto toho, aby som musel kon­fi­gu­ro­vať ser­ver, príp. viac ser­ve­rov, jed­no­du­cho nasta­vím potrebné roz­ší­re­nia cez web roz­hra­nie alebo API. Je jedno, či ide o dedi­ko­vanú My SQL, cache pre zrých­le­nie načí­ta­nia sta­tic­kého obsahu, auto­ma­tické šká­lo­va­nie PHP web ser­ve­rov alebo iné. Služba je posky­to­vaná na našich ser­ve­roch v praž­skom data­cen­tre. Odtiaľ máme skvelú konek­ti­vitu do celej Európy.

A tie ďal­šie dva pro­dukty, čo spo­mí­naš?

Dru­hým je samotný Evia Pro­ject. Tá umož­ňuje na vlast­nom hard­véri inšta­lo­vať kom­pletne celý náš sys­tém. Ide o open source ver­ziu, ktorá obsa­huje naj­nov­šie zmeny. Je určená najmä pre nad­šen­cov a hac­ke­rov. Zo stránky eviaproject.org je možné stiah­nuť inšta­lačné ISO, a tak si náš sys­tém ľahko vyskú­šať.

Nuž a posled­ným pro­duk­tom je Evia Enter­prise. Pred­sta­vuje sta­bilné vyda­nie Evia Pro­jectu, je plne odla­dený, obsa­huje roz­ší­re­nia pre vysokú dostup­nosť a moni­to­ring. Okrem toho, samoz­rejme, obsa­huje komerčnú pod­poru z našej strany. Enter­prise je určená pre spo­loč­nosti, ktoré si chcú vytvo­riť pri­vátnu cloud plat­formu a využí­vať ju pre posky­to­va­nie slu­žieb svo­jim kli­en­tom. Momen­tálne sa nachá­dza v štá­diu pri­vát­nej beta ver­zie.

Zdroj:eviaproject.org

Kedy ste vznikli a čo vás k tomu viedlo?
Pôvodná myš­lienka vznikla začiat­kom roka 2011, tesne pred praž­ským IPO 48. Po pri­bližne roku vývoja sme mali hotovú prvú ver­ziu. Tá však trpela rôz­nymi det­skými cho­ro­bami. Preto sme sa roz­hodli vytvo­riť novú ver­ziu s oveľa lep­ším návrhom. Tak vlastne vznikla Evia. Preto Evia dnes nesie ozna­če­nie 2.0 – je to totiž druhá ver­zia našej plat­formy.

Máte za sebou nejaké finan­co­va­nie for­mou seed, resp. ven­ture kapi­tálu?

Rel­bit má za sebou seed kolo finan­co­va­nie vďaka Jura­jovi Ďuri­šovi z 42an­gels. Dnes sme stá­lym čle­nom Brain­House v Bra­ti­slave. Tam pra­cu­jeme.

Kto je vaša cie­ľovka?

Cie­ľov­kou Evia Cloud sú hlavne online pro­jekty, ktoré svo­jou náv­štev­nos­ťou pre­ras­tajú kla­sické hos­tingy. Či už ide o web­stránky s nára­zo­vou náv­štev­nos­ťou (e-shopy, stránky veľ­kých Face­book sku­pín, bec­kend k mobil­ným apli­ká­ciám) alebo veľké web apli­ká­cie (online maga­zíny, SaaS služby). Všetci títo u nás nájdu spo­ľah­livé a šká­lo­va­teľné pro­stre­die pre ich fun­go­va­nie.

Na dru­hej strane, Evia Enter­prise je určená pre spo­loč­nosti, ktoré chcú využiť svoj hard­vér a na ňom si vybu­do­vať pri­vátnu cloud plat­formu pre svoje potreby.

Ďaku­jem Tomá­šovi za roz­ho­vor. 

Pridať komentár (0)