Face­book to má nakop­nuté!

Šandi / 24. júl 2014 / Tools a produktivita

Mali sme dobrý štvrť­rok,” hovorí zakla­da­teľ a súčasný šéf Face­bo­oku Mark Zuc­ker­berg k finanč­ným výsled­kom za posledný kvar­tál. Firma v ňom utŕ­žila 2,91 miliardy ame­ric­kých dolá­rov, o 61% viac ako vlani v rov­na­kom období. Čistý zisk pred­sta­vo­val 791 mili­ó­nov, čo značí dokonca 138% rast. 

Hlav­ným zdro­jom peňazí zostáva reklama, z nej pochá­dza 2,68 miliardy, z rôz­nych poplat­kov a mik­ro­pla­tieb len 234 mili­ó­nov. Zau­jí­mavé je, že mobilná reklama už Face­bo­oku vynáša viac. Ešte vlani pred­sta­vo­vala 41% reklam­ných príj­mov, tento rok je to už 62%.

Na účtoch v obcho­do­va­teľ­ných aktí­vach má Face­book 13,96 miliardy dolá­rov. Tie môže pou­žiť k prí­pad­ným ďal­ším akvi­zí­ciám. Naprí­klad tento týž­deň firma dokon­čila dvoj­mi­liar­dový nákup spo­loč­nosti Ocu­lus vyrá­ba­júcu oku­liare pre vir­tu­álnu rea­litu.

Pre Face­book je dôle­žité, že finančné uka­zo­va­tele rastú rých­lej­šie ako počet uží­va­te­ľov. Duši­čiek pri­búda, ale nie sú to už tak vysoké per­centa. Každý mesiac sa k Face­bo­oku aspoň raz pri­pojí 1,32 miliardy uží­va­te­ľov (14% nárast), na mobile dokonca 1,07 miliardy (31% rast). Každý deň potom sieť využíva 829 mili­ó­nov uží­va­te­ľov (19% rast) a na mobile 654 mili­ó­nov (39% rast).

Zdroj: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)