Face­book v roku 1995

Marek Schwarz / 26. január 2015 / Tools a produktivita

Face­book vzni­kol v roku 2004, no Brian Wein­bach nato­čil video, ktoré pri­po­mína, ako by asi mohla vyze­rať reklama na face­book z roku 1995. Paró­dia pomerne presne kopí­ruje reálnu reklamu práve na inter­net od AOL z roku 1995, kde boli pou­žité aj podobné argu­menty pre ukážku toho, čo všetko je možné pomo­cou inter­netu zaria­diť a robiť.

zdroj: you­tube

Pridať komentár (0)