Foun­derka star­tupu vysko­čila zo streš­ného baru počas párty

Michal Sorkovský / 26. júl 2015 / Tools a produktivita

Faigy May­erová, foun­derka star­tupu a záro­veň žena, ktorá stála za vývo­jom via­ce­rých mobil­ných apli­ká­cií, v pon­de­lok v noci vysko­čila zo streš­ného baru upro­stred New Yorku. Celý inci­dent sa odo­hral počas party a pred očami veľ­kej sku­piny ľudí. 

Faigy May­erová mala iba 29 rokov a bola sku­točne aktív­nym člo­ve­kom. Faigy bola foun­der­kou a záro­veň CEO star­tupu App­ton, ktorý bol zame­raný na vývoj apli­ká­cií. Vyvi­nula via­cero appiek pre iOS, medzi ktoré patrí aj apli­ká­cia NYC­Tips, ktorá fun­guje ako kal­ku­lačka na vypo­čí­ta­nie ceny, ktorú, v rátane pre­pit­ného, člo­vek zaplatí v kon­krét­nej newy­or­skej reštau­rá­cií, či appka Carma, ktorá zase Newy­or­ča­nom pomáha s par­ko­va­ním.

Faigy zís­kala baka­lár­sky titul z účtov­níc­tva na Touro Col­lege, ktorý potom dopl­nila magis­ter­ským titu­lom z Bro­ok­lyn Col­lege, no a nedávno zís­kala tiež cer­ti­fi­kát z Johns Hop­kins Uni­ver­sity. Môžeme teda pokojne pove­dať, že Feigy bola šikov­ným člo­ve­kom, ktorý sa na sebe sna­žil stále pra­co­vať.

Nič však nezab­rá­nilo tomu, aby sa v pon­del­ňaj­šiu noc roz­behla vpred cez kríkmi lemo­vanú terasu newy­or­ského streš­ného baru, pre­liezla zábranu a zosko­čila dole. Stále však nie je jasné, či Feigy bola hos­ťom na párty, alebo sa na evente ocitla len s jedi­ným úmys­lom. „Hore sa konala veľká párty a ona sa akosi roz­behla pome­dzi ľudí a vysko­čila,“ pove­dal jeden zo sved­kov nešťast­ného inci­dentu. Polí­cia tvrdí, že jej smrť bola samov­raž­dou, hoci ani barová terasa vraj nie je ide­álne zabez­pe­čená a mal by si na nej dávať väčší pozor každý z náv­štev­ní­kov.

Feigy bola vycho­vá­vaná v židov­skej viere, v rámci cha­si­dzmu, nábo­žen­ského hnu­tia, ktoré je orto­dox­ným odve­tím judaizmu, no potom, ako pre­stala vyzná­vať túto vieru, bola svo­jou rodi­nou odvr­hnutá. Dokonca sa obja­vila v doku­mente Inside Hasi­dism, kde roz­po­ve­dala svoj prí­beh. „Musíš odtiaľto odísť, pre­tože už viac nie si veriaca.“ Faigy pri­znala, že práve túto vetu počula z úst rodi­čov, potom ako pre­stala vyzná­vať ich vieru. No a aj takýto ťažký osud mohol zohrať svoju rolu pri jej roz­ho­do­vaní sa o ukon­čení svojho života. Faigy dokonca pra­co­vala na apli­ká­cií, ktorá mala pomôcť zvyk­núť si na život v meste tým, ktorí sa tak, ako aj ona, roz­hodli opus­tiť cha­si­diz­mus.

Prečo ale vlastne infor­muje o smrti tejto, pre vás zrejme nezná­mej ženy? Ide o to, že ak išlo v prí­pade Faigy May­ero­vej o samov­raždu, tak hovo­ríme o ďal­šom foun­de­rovi star­tupu, ktorý sa odhod­lal ukon­čiť svoj život. Takéto roz­hod­nu­tie často súvisí aj so stre­som, ktorý pri­chá­dza ruka v ruke so zalo­že­ním vlast­nej spo­loč­nosti. Dr. Michael Fre­e­man z UCSF pri­šiel ako jeden z prvých so štú­diou, ktorá spája vyš­šiu mieru dušev­ných prob­lé­mov s pod­ni­ka­ním. Z 242 pod­ni­ka­te­ľov, kto­rých Dr. Fre­e­man pre­zrel, malo psy­chické prob­lémy až 49%. Naj­čas­tej­ším prob­lé­mom boli dep­re­sie (30%), nasle­do­valo ADHD (29%) a stavy úzkosti (27%).

A hoci nie je isté, či Faigy May­erová mala dep­re­sie a psy­chické prob­lémy, nepo­chybne by si mal každý, kto spúšťa, alebo už má svoj vlastný biz­nis uve­do­miť, čo je a čo nie je dôle­žité. Mnoho pod­ni­ka­te­ľov ide vo svo­jej práci až na doraz a denne sa dostáva do stre­so­vých situ­ácií, čo pre nich v koneč­nom dôsledku môže kon­čiť až tra­gicky. Keď sa nad tým ale zamys­líte, je oveľa logic­kej­šie nájsť si čas aj na oddych a potrebný relax. Je predsa doká­zané, že oddýc­hnutý člo­vek pra­cuje lep­šie, dokáže viac a čo je naj­dô­le­ži­tej­šie nikdy sa nemusí dostať do situ­ácie, v kto­rej bola Faigy May­erová…

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)