Gábor Bin­dics: Cie­ľom Sta­rej trž­nice je, aby sme ju vytvo­rili spolu

Anomagazin: Marek Hudec / 5. august 2014 / Tools a produktivita

Zalo­žil KC Dunaj, v súčas­nosti v rámci Alian­cie Stará trž­nica chce vybu­do­vať nové spo­lo­čen­ské cen­trum Bra­ti­slavy. Gábor Bin­dics pra­co­val v Lon­don Nati­onal Gal­lery, vytvo­ril kino v Paríži, je súčas­ťou orga­ni­zač­ného tímu fes­ti­valu Szi­get. Dnes patrí KC Dunaj k naj­nav­šte­vo­va­nej­ším bra­ti­slav­ským klu­bom, kde sa v hlav­nej sezóne vypije viac piva ako kde­koľ­vek inde v Bra­ti­slave.

”Chceli sme Starú trž­nicu vybu­do­vať trans­pa­ren­tne spolu s mes­tom. Poslanci prišli potom v janu­ári s námiet­kou, že nevy­pí­sali súťaž, teraz sa odvo­lá­vajú na admi­ni­stra­tívnu chybu pri ich práci. Kla­dieme si otázku, či je možné efek­tívne s mes­tom spo­lu­pra­co­vať.” pove­dal Gábor Bin­dics.

Veno­vali ste do toho veľa ener­gie. Oplatí sa pre vás na tom ešte ďalej pra­co­vať?

Po schvá­lení pro­jektu to už nezá­visí len na nás – osobne na mne alebo na sku­pine jede­nás­tich ľudí. Niečo sme sľú­bili, tak dokážme, že to môže fun­go­vať! Naj­jed­no­duch­šie rie­še­nie by bolo pre mňa odísť zo Slo­ven­ska – robil som v Paríži, Lon­dýne, Buda­pešti. Spolu s kole­gami exis­tenčne nezá­vi­síme na Sta­rej trž­nici – našim cie­ľom je, aby sme ju vybu­do­vali spolu.

Mys­líte si, že by podobný pro­jekt v iných kra­ji­nách ľah­šie pre­šiel?

Určite.

V bul­le­tine Alian­cie Stará trž­nica tvr­díte, že chcete pri­niesť chý­ba­júce služby. Ktoré to sú?

Zva­žo­vali sme ich podľa tech­nic­kého stavu pries­to­rov. Chceli sme pri­niesť to, čo sľu­bo­vali pla­gáty nákup­ných stre­dísk – teda „nové cen­trum Bra­ti­slavy“, ktoré by sme budo­vali na komu­nite. Mne tu naj­viac chýba verejný pries­tor, kde by som pri­šiel bez toho, že by odo mňa nie­kto oča­ká­val nákup. Uva­žo­vali sme nad pries­to­rom pre deti alebo nad nápa­dom time­bank, kde by sa nevy­mie­ňali peniaze, ale čas. Je toho veľa, určite by tam mala byť naprí­klad poži­čovňa bicyk­lov. Chceme vytvo­riť pries­tor, ktorý by oby­va­te­lia sami vypl­nili.

Nebude Stará trž­nica kon­ku­ro­vať vášmu dru­hému pro­jektu, KC Dunaj?

Určite nie, mys­lím si, že to bude skôr naopak.

Je to v pod­state hneď vedľa.

V KC Dunaj môžeš uspo­ria­dať men­šie komu­nitné podu­ja­tia. Je logické, že nie­ktoré akcie – ako bola pove­dzme dis­ku­sia Nichol­sona a Spi­šiaka o Gorile, kde prišlo 450 ľudí – by som pre­su­nul do Sta­rej trž­nice. Rov­nako ako kapely, ktoré sa sem nezmes­tia. V trž­nici môžeš uro­biť naprí­klad nový cir­kus — pod­mienky sú tam iné. Okrem toho plá­nu­jeme aj „kul­túrnu štvrť”, ktorá by mohla spá­jať pries­tory ako sú Dunaj, Trž­nica, The Spot, Poľ­ský inšti­tút, Galé­ria Ned­balka, Divadlo Astorka a iné.

Keď ste zakla­dali KC Dunaj, koho ste si pred­sta­vo­vali ako cie­ľovú sku­pinu?

Skon­čil som vtedy uni­ver­zitu a chcel som vytvo­riť pries­tor, ktorý by nebol dis­ko­té­kou, kde by bol špe­ci­fický prog­ram – čo by mi dal pozi­tívny záži­tok. Je jedno, či kon­cert, dis­ku­sia, film. Je to komu­nita ľudí ako som ja, teda cie­ľová sku­pina okolo 20 – 35 rokov.

Aké ťažké bolo vyba­viť nájom pre KC Dunaj?

Bolo to cel­kom jed­no­du­ché. Pre­sved­čili sme, že doká­žeme efek­tívne využiť pries­tor a vytvo­riť v ňom niečo pozi­tívne. Samoz­rejme, za nájom – nie je to zadarmo, ale v rámci polohy je to pocho­pi­teľná suma.

Pre­vádz­ku­jete kino v Paríži. Aké boli roz­diely medzi ním a zalo­že­ním KC Dunaj?

Všade sú isté pra­vidlá. V Paríži bolo potrebné vypl­niť žia­dosť, odpo­veď prišla za sedem dní – vedel som pred­ví­dať záver celého pro­cesu. Chcem uro­biť dobrú vec, tak ma v tom auto­ma­ticky pod­po­ria – pre Fran­cú­zov je kul­túra jed­ným z naj­dô­le­ži­tej­ších prv­kov mesta.

Zdá sa vám, že na Slo­ven­sku nie je pod­po­ro­vaná kul­túra do rov­na­kej miery?

To je otázka? Samoz­rejme že nie. Na Slo­ven­sku poli­tici akoby nechápu, že mnohí náš pro­jekt pod­po­rujú. V Bra­ti­slave exis­tuje aktívna komu­nita, ktorá chce spo­lu­vyt­vá­rať spo­loč­nosť a pries­tor, v kto­rom žije. Nechce cho­diť iba do nákup­ných cen­tier.

Starú trž­nicu draho rekon­štru­ovali už v roku 1999. Prečo je to potrebné znovu?

Zdá sa mi, že v deväť­de­sia­tych rokoch sa tu všetko robilo akosi polo­vične. V KC Dunaj sa sna­žíme naučiť ľudí, že ak nemajú zod­po­ved­nosť za to, aby bolo upra­tané, tak nikdy nebude. Do Sta­rej trž­nice 15 rokov nikto nevra­zil ani halier – kým je vní­maná ako vlast­níc­tvo poli­ti­kov, dovtedy za ňu verej­nosť nebude cítiť zod­po­ved­nosť.

V roz­ho­vore pre multikulti.sk ste pove­dali, že mains­tream je pre­cho­dom alter­na­tív­nej kul­túry. Pova­žu­jete KC Dunaj za mains­tream?

KC Dunaj je komu­nitný pries­tor. Exis­tujú mnohé defi­ní­cie, každý má vlastnú. Podľa teba je Szi­get, naj­lepší hudobný fes­ti­val, podľa oce­ne­nia minulý rok, mains­tream?

Pre istú vekovú sku­pinu zrejme aj áno.

Tým pádom aj KC Dunaj. Nemám prob­lém s ozna­če­niami – či je to alter­na­tíva, či je to mains­tream. Ak je KC Dunaj alter­na­tíva, čo je k nemu mains­tream? Dopler? Ak je KC Dunaj mains­tream, tak alter­na­tíva je A4?

člá­nok vyšiel v apríli roku 2013.

Zdroj: anomagazin.sk

Pridať komentár (0)