Google hľadá tes­te­rov pre ich bláz­nivé 360 stup­ňové videá!

Tomáš Kahn / 23. jún 2015 / Tools a produktivita

Chceli by ste sa aj vy stať tes­te­rom pre prog­ram Google Jump a nahrá­vať 360 stup­ňové videá? Google teraz spus­til jedi­nečné pri­hla­so­va­nie na túto pozí­ciu.

Zau­jíma ťa, čo všetko môžeš zachy­tiť pomo­cou 360 stup­ňo­vého videa? Google teraz ponúka všet­kým jedi­nečnú mož­nosť pri­hlá­siť sa do ich tes­to­va­cieho prog­ramu Google Jump. Tieto 360 stup­ňové bláz­nivé videá budú natá­čané pomo­cou 16-tich GoPro kamier. Celý tes­to­vací prog­ram začne už toto leto a pri­hlá­siť do neho sa môžeš už dnes! Z veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou Google vybe­rie iba zopár jedin­cov z celého sveta, ktorí dostanú šancu tes­to­vať 360 stup­ňové videá.

Zdá sa, že Google hľadá ako tes­te­rov pre­dov­šet­kým fil­má­rov, pro­du­cen­tov, umel­cov a novi­ná­rov, avšak pri­hlá­siť sa môže každý. Pre­tože pre Google je naj­dô­le­ži­tej­šie to, prečo by si sa mal práve ty stať tes­te­rom 360 stup­ňo­vých videí! Tie naj­lep­šie videá budú na konci prog­ramu zve­rej­nené na You­tube a pou­žité na pro­pa­gá­ciu celého prog­ramu.

Pri­hla­so­va­nie do prog­ramu pre­bieha pro­stred­níc­tvom jed­no­du­chého for­mu­lára, kde sa vás Googlu spýta na základné otázky a hlavne, čo by si chcel s Google Jump súp­ra­vou robiť. Na to, aby si uspel a Google si vybral práve teba, je potrebné sa zame­rať hlavne na časť s opi­som tvo­jej akti­vity s Google Jump. Google si potom vybe­rie tie naj­lep­šie nápady a job je tvoj. Takže ak chceš byť prie­kop­ní­kom vo svete vir­tu­ál­nej rea­lity, mal by si sa zame­rať na doko­nalé pre­mys­le­nie tvojho pro­jektu.

Pri­hlá­siť do prog­ramu sa môžeš už dnes, tak to zby­točne neod­kla­daj ;)

zdroj: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)