Google Maps: Android močí na Apple

Tomáš Kahn / 24. apríl 2015 / Tools a produktivita

Google mapy ukrý­vajú množ­stvo tajom­stiev. Tento krát sa poda­rilo nájsť miesto na svete, na kto­rom Android paná­čik močí na Apple.

Android paná­čik bol chy­tení pri čine. Na Google Maps sa ho poda­rilo nájsť ako moči na logo Apple. Miesto, na kto­rom môžeme nájsť tento úkaz sa nachá­dza v Pakis­tane, kon­krétne v blíz­kosti mesta Rawal­pindi. Toto zosmieš­ne­nie Applu môže mať na sve­domí kto­koľ­vek, pre­tože Google Mapy môže upra­vo­vať každý, kto má prí­stup do nástroja Map Maker, pomo­cou ktoré sa dajú mapy upra­vo­vať.

Nechajme sa prek­va­piť, ako na tento čin zare­a­gujú fanú­ši­ko­via Apple a či pri­pra­via podobný žar­tík aj na účet Andro­idu:).

zdroj: Goog­le­Maps

Pridať komentár (0)