Google Maps osla­vuje 10 rokov!

Ivo Kokinda / 10. február 2015 / Tools a produktivita

Jedna z naj­po­pu­lár­nej­ších mobil­ných a desk­to­po­vých apli­ká­cii súčas­nosti osla­vuje 10 rokov. Má viac ako miliardu pou­ží­va­te­ľov a je to jeden z naj­pou­ží­va­nej­ších vyhľa­dá­va­čov spolu s Google Search a Youtube(ktorý patrí pod Google).

Ak sko­číme spať do minu­losti pred rok 2005, tak si každý určite spo­me­nie na ces­to­va­nie bez online alebo off­line navi­gá­cie. Nevy­dať sa na cestu bez papie­ro­vej mapy v ruke, rôz­nych výtlač­kov o ceste, infor­má­cii o doprav­ných pred­pi­soch, prí­padne bez kom­pa­sov v ruke.

Google maps je jed­nou čas­ťou port­fó­lia Google My Busi­ness, ktorá pomáha pod­ni­ka­te­ľom sa zvý­raz­niť a pomáha nájsť efek­tívnu cestu do obchodu. Priamo z mapy si vieš naštu­do­vať základné infor­má­cie ohľa­dom danej firmy. 

Dnes už Google Maps bol tak­mer všade. Od Antar­ktídy, cez moria a vrcholy. Naj­vyšší bod dosia­hol Batoh Trek­ker, a to základný tábor na Mount Eve­reste. Alebo ak ti je teraz zima, tak sa môžeš prejsť po púšti.

zdroj: relevanza.com 

Pridať komentár (0)