Google pre­sta­via tele­fónne búdky

Kika Besedičová / 23. júl 2014 / Tools a produktivita

Google, IBM, Sam­sung, Cisco a ďal­ších viac než 50 spo­loč­ností sa podľa den­níka Blo­om­berg uchá­dzajú o to, aby mohli v New Yorku nahra­diť staré tele­fónne auto­maty nov­šou elek­tro­ni­kou. IT odde­le­nie mesta prišlo už pred dvoma rokmi s plá­nom, že sa z búdok stanú bez­platné Wi-Fi hots­poty. Fun­kcia tele­fó­nov im ale naďa­lej zostane, pre­tože nie všetci majú mobil a nie vždy sa na neho dá spo­ľa­hnúť.

Od roku 2012 sú už nie­ktoré mest­ské búdky pre­orien­to­vané, ale teraz hľadjú par­tnera, ktorý by si moder­ni­zá­ciu vzal na sta­rosť. Pod­mien­kou je bez­platná pre­vádzka inter­ne­to­vej siete. Navyše s roamin­gom, takže po pri­po­jení k jed­nej búdke dôjde k auto­ma­tic­kému pri­po­je­nie aj k ďal­ším.

Ope­rá­tor by zará­bal na tele­fón­nych služ­bách (okrem bez­plat­nej linky 911 a 311) a reklame na atrak­tív­nych mies­tach. Google sa k zámeru vyjad­ro­vať nechce, ale sám už ope­rá­tora na nie­koľ­kých fron­toch robí. Bez­platnú Wi-Fi pre­vádz­kuje v Moun­tain View a v okolí Chel­sea v New Yorku, pre­tože na týchto mies­tach má pobočky. Ďalej roz­ši­ruje optickú sieť Fiber, v Afrike sta­via pro­jekt Link a inter­net chce bez­drô­tovo šíriť pomo­cou baló­nov, dro­nov aj sate­li­tov.

Pro­jekt Link v Afrike

Zdroj: blo­om­berg

Pridať komentár (0)