Google si najal 18 roč­ného cha­lana, kto­rého star­tup zarába mili­óny dolá­rov

Tomáš Kahn / 25. jún 2015 / Tools a produktivita

Na svete nie je veľa ľudí, ktorí majú tú šancu pra­co­vať pre Google a oveľa menej je ešte tých, ktorí dostanú takúto prí­le­ži­tosť ešte pred tým, ako nastú­pia na vysokú školu.

Larry Gadea, zázračný 18 ročný cha­lan sa ako jeden z mála mohol v tom čase pochvá­liť tým, že o jeho služby má záu­jem veľký Google. Keďže už mal za sebou nejaké tie úspe­chy, prišlo to viac­me­nej tak pri­ro­dzene vo veku 18 rokov:). Larry začal prog­ra­mo­vať, keď mal 8 a svoju lásku k počí­ta­čom začal pre­ja­vo­vať už sko­rom veku. Dokonca už počas stred­nej školy nakó­dil prvý soft. Jed­nalo sa o síce iba o plug-in pre Google Desk­top Search, avšak už týmto poči­nom sa dostal Larry na hľa­dá­čik Googlu. Jeho plug-in umož­ňo­val pou­ží­va­te­ľom nájsť potrebné súbory v pc rých­lej­šie ako samotný Google Desk­top Search, čím sa stal okam­žite veľmi popu­lárny. Larry pre­zra­dil, že Google Desk­top Search neumož­ňo­val v tej dobe pou­ži­tie žiad­nych plug-inov, avšak jemu sa poda­rilo sys­tém hack­núť a imple­men­to­vať do neho svoje vylep­še­nie.

Jed­ného dňa dostal Larry od Googlu email. Z počiatku bol vyde­sený, že uro­bil niečo nele­gálne, avšak po otvo­rení zostal úplne zasko­čený. V emaily sa písalo: “Prečo to robíte na vlastnú päsť? Nech­cete to robiť rad­šej s nami?”

Po pre­čí­taní emailu bol Larry nad­šený, avšak bol tu jeden veľký prob­lém. Google netu­šil, že Larry je taký mladý. A keďže bol Kana­ďan, na prácu v USA by potre­bo­val pra­covné víza, ktoré by mu ale bez dokon­če­nej stred­nej školy iba ťažko ude­lili. Google sa však vyna­šiel a namiesto toho, aby zamest­nal Lar­ryho na plný úvä­zok, ho zobral na interns­hip počas leta. Po jej skon­čení Larry nastú­pil na vysokú školu a Googlu mu ponú­kol prácu na polo­vičný úvä­zok počas školy. Larry sa ta k stal jed­ným z prvých inži­nie­rov, ktorý pra­co­vali pre Googlu v Kanade.

Po vyso­kej škole chcel ale Larry vyskú­šať niečo nové. Bolo to práve vtedy, keď začal vzni­kať Twit­ter a tak sa Larry spý­tal šéfa v Google, či by sa mohol k ním pri­po­jiť. Google na túto ponuku pri­stú­pil a Larry tak začal pra­co­vať ako back-end prog­ra­má­tor pre Twit­ter, kde pra­co­val ďal­šie 3 roky. Počas svojho pôso­be­nia vytvo­ril opti­ma­li­začnú tech­no­ló­giu dáto­vého cen­tra nazvanú “Mur­der”, ktorá zohrala veľkú úlohu pri veľ­kých výpad­koch v počiat­koch Twittru.

V roku 2012 pri­šiel čas, kedy Larry dostal chuť skú­siť opäť niečo nové. Tento krát si chcel zalo­žiť vlastnú spo­loč­nosť a trvalo mu to tak­mer rok. Nápad pri­šiel počas jeho stret­nu­tia s pria­teľmi z Googlu a Applu.

Bolo divné, že veľké spo­loč­nosti ako Google a Apple mali svoj vlastný check-in soft­vér, vďaka kto­rému mali detailný pre­hľad o náv­šte­vách, čo si samoz­rejme men­šie firmy nemohli dovo­liť. Takže v men­ších spo­loč­nos­tiach musela recepčná vždy opus­tiť svoj stôl a ísť pohľa­dať dotyčnú osobu.”

Tento nápad vyús­til a až do pro­duktu, kto­rým bol soft­vér Envoy. Tento soft­vér slú­žil na check-in zamest­nan­cov a sle­do­va­nie náv­štev v spo­loč­nos­tiach. Hlav­ným plu­som Envoy-a bolo to, že náv­štev­ní­kom zjed­no­du­šil náv­števy u spo­loč­ností, keďže sa teraz sami mohli v danej spo­loč­nosti pomo­cou iPadu pri­hlá­siť a vytla­čiť si menovku s foto­gra­fiou. Naj­nov­šia aktu­ali­zá­cia tohto soft­véru dokonca umož­ňuje poslať fotku náv­štev­níka do Apple Watch dotyč­nému zamest­nan­covi, ku kto­rému prišli na náv­števu.

Už krátko po spus­tení soft­véru Envoy jeho popu­la­rita začala rásť a v dneš­nej dobe ho pou­ží­vajú spo­loč­nosti ako Airbnb, Pan­dora, GoPro alebo Tesla Motors.

Spo­loč­nosť Envoy navyše ozná­mila pred pár dňami nový inves­tí­ciu vo výške 15 mili­ó­nov dolá­rov v Series A. Hlav­ným inves­to­rom sa stal známy Andre­es­sen Horo­witz, ktorý má prsty v spo­loč­nos­tiach ako Face­book, Zynga, Grou­pon či Airbnb.

zdroj: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)