Hac­kat­hon Dis­rupt SF 2014 pozná svo­jich víťa­zov

Luky Gašparík / 8. september 2014 / Tools a produktivita

Hac­kat­hon Dis­rupt SF 2014, ktorý kaž­do­ročne orga­ni­zuje TechC­runch pozná svojho víťaza. “Sho­wer with friends” je nie len ori­gi­nálny názov, ale aj ori­gi­nálny nápad. 

132 tímov bojo­valo cez víkend v SF o to, kto z nich spraví lepší hack. Po galó­noch vypi­tej kávy porota nako­niec vybrala víťaza — “Sho­wer with friends”. Aj keď názov znie ako keby ho vymys­lel sám Dan Bil­ze­rian, nejedná sa tu o to, na čo práve mys­líte :). S kama­rátmi sa spr­cho­vať síce budete, ale v rámci súťaže a každý u seba doma, lebo presne o to v Sho­wer with friends ide.

Tento har­dwa­rový hack spo­číva v tom, že budete súťa­žiť s vašimi kama­rátmi o to, kto minie pri spr­cho­vaní menej vody a komu to zabe­rie čo najk­ratší čas. Všetko bude meriať appka a údaje z nej budú potom sha­ro­va­teľné s pria­teľmi, ktorí sú do súťa­že­nia zapo­jení. 

Zau­jí­ma­vým nápa­dom sa pred­viedli aj tímy okolo pro­jek­tov s náz­vami Blitz a Inte­rac­tive Mar­kdown, ktoré síce nezví­ťa­zili, ale zaslú­žili si mini­málne našu pozor­nosť svo­jou kre­a­tív­nou myš­lien­kou. 

Pod­sta­tou Blitz-u je zefek­tív­ne­nie prí­stupu k jed­not­li­vým app­kám v tele­fóne. Jed­no­du­cho si viete vytvo­riť odkazy s pred­de­fi­no­va­nými úlo­hami, ktoré sa spus­tia hneď po jed­nom kliku. Prí­klad: naho­díte si short­cut na Hopin, a po jed­nom kliku sa spraví objed­návka na odvoz z vašej aktu­ál­nej polohy alebo jed­ným kli­kom spus­títe na google maps navi­gá­ciu domov a pod.

Víťaz celého Hac­kat­honu si domov odnáša výhru vo výške 5.000$ a ďal­šie vecné ceny. Všetky 3 tímy, dostanú prí­le­ži­tosť sa pred­viesť aj na stagy TechC­runch Dis­rupt SF. 

Zdroj: TC

Pridať komentár (0)