Hod­noty a spra­vod­li­vosť pat­ria k práci, pove­dal absol­ven­tom Tim Cook

Adam Belavý / 17. máj 2015 / Tools a produktivita

CEO Apple — Tim Cook mal dnes otvá­rací pre­jav pri pro­mó­ciách tried na George Was­hing­ton Uni­ver­sity. V jeho pre­jave hovo­ril priamo o spra­vod­li­vosti, nespra­vod­li­vosti, o jeho opti­mizme a tom, že hod­noty pat­ria na každé pra­co­visko.

Cook zmie­nil Mar­tina Lut­hera Kinga Jr. vo svo­jom pre­jave, a to na začiatku a na samom konci. Ozna­čil Kinga a býva­lého pre­zi­denta USA Johna F. Ken­ne­dyho za dvoch hrdi­nov svojho det­stva a to aj napriek tomu, že v časoch a mieste v Ala­bame, kde Cook vyras­tal. Tam väč­šina ľudí okolo neho neuz­ná­vala týchto dvoch jeho hrdi­nov a neboli veľmi popu­lárni.

Cere­mó­nia sa konala na Nati­onal Mall vo Was­hing­tone DC, neďa­leko od základne Was­hing­ton Monu­ment, ktorá bola vidieť priamo za javis­kom. Uni­ver­zita vyhlá­sila, že oča­káva účasť asi 25,000 ľudí vrá­tane asi 6000 absol­ven­tov uni­ver­zity.

Bolo to presne tu, kde Dr. Mar­tin Lut­her King vyzval Ame­ri­ča­nov, aby zlo­žili sku­točný prí­sľub demok­ra­cie,” začal Cook. “Bolo to tu, kde nás pre­zi­dent Ronald Rea­gan vyzval veriť v seba a veriť v našu schop­nosť vyko­nať veľké činy.”

Cook pokra­čo­val a hovo­ril o tom, že to naj­dô­le­ži­tej­šie, čo môže člo­vek pre seba spra­viť je zostať verný svo­jim hod­no­tám.

Je to o hľa­daní svo­jich hod­nôt, a zavä­zo­va­ním sa k nim. Je to o hľa­daní Polárky, svojho vodia­ceho bodu v živote. Je to o roz­ho­do­vaní. Nie­ktoré sú jed­no­du­ché, nie­ktoré z nich sú veľmi ťažké a nie­ktorí vás budú žia­dať, aby ste roz­ho­do­vali za nich o všet­kom. ”

Dvad­sať rokov po jeho prvej ceste do Was­hing­tonu, Cook pove­dal: „Stre­tol som jedi­ného člo­veka, ktorý spo­chyb­ňo­val všetky moje roz­hod­nu­tia. … Bol to Steve Jobs.

Jeho vízia pre Apple bola pre­me­niť výkonné tech­no­ló­gie do nástro­jov, ktoré by boli ľahko pou­ži­teľné. Nástroje, ktoré by mohli pomôcť ľuďom rea­li­zo­vať svoje sny a zme­niť svet k lep­šiemu. ”

Vtedy Cook pove­dal, že udr­žal svoje hod­noty, ale držal ich mimo pra­cov­nej oblasti. “Vtedy bola práca a len práca a nič iné pre mňa,” pove­dal Cook, a to bolo dôle­žité, byť pro­fe­si­onálny v práci. Cítil a žil rov­nako ako Apple.

Steve nevi­del to tak, ako ja. Steve bol ide­a­lista. Pre­sved­čil ma, že ak budeme tvrdo pra­co­vať, a robiť dobré pro­dukty, tak môžeme zme­niť svet. ”

Pus­til som sa do tejto práce, a to zme­nilo môj život,” pove­dal Cook. “Je to už 17 rokov a nikdy som to neoľu­to­val, ani neob­ze­ral sa po nie­čom inom. V Apple veríme, že práca nie je o zlep­šení svojho vlast­ného ja. Je to o zlep­šení ostat­ných živo­tov . ”

O Sili­con Val­ley, pove­dal, že tam ľudia veria, že aký­koľ­vek prob­lém môže byť vyrie­šený, bez ohľadu na to, aký je ťažký. Tam je “veľmi úprimný druh opti­mizmu”.

Veľký pokrok je môžne dosiah­nuť bez ohľadu na to aký smer si vybe­riete. Vždy budú exis­to­vať cynici a kri­tici na ved­ľaj­šej koľaj, ktorí ťahajú ľudí ku dnu. A rov­nako tak škod­liví sú aj tí ľudia, kotrí síce majú dobré úmysly, no nijako nepri­spie­vajú k ďal­šiemu napre­do­va­niu. ”

Zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)