Hopin Taxi: Slo­ven­ská apli­ká­cia, ktorá mení hru

Šandi / 15. február 2014 / Business

Hopin Taxi je (iOS aj Android) apli­ká­cia určená ľuďom, ktorí chcú kom­for­tnejší a efek­tív­nejší sys­tém vyhľa­dá­va­nia a mani­pu­lá­cie s taxi služ­bami.

Hopin apli­ká­cia nie je revo­lučná ani tech­no­ló­giou ani ideou. Za revo­lučnú ju môžeme pova­žo­vať v tom, že jej autori si vybrali práve slo­venký trh. K výberu trhu a poten­ciálu samot­nej apli­ká­cie sa dosta­neme tro­chu neskôr.

Apli­ká­cia bola spus­tená už v roku 2012. Zdá sa však, že až teraz pri­chá­dza jej pravý čas. Nová mar­ke­tin­gová komu­ni­ká­cia (bill­bo­ardy, sociálne siete, PR akti­vity…) naz­na­čuje, že Hopin dostáva nový dych a jej zakla­da­te­lia to mys­lia vážne.

Apli­ká­ciou sme z pohľadu user expe­rience boli milo prekvapení.Také vychy­távky ako pri­da­nie obľú­be­ného taxíka, pre­pra­co­vaný sprie­vodca apli­ká­ciou, hod­no­te­nie taxi­kára a široký fil­te­ring podľa požia­da­viek hod­no­tíme pozi­tívne. Tak­tiež oce­ňu­jeme, že taxík možno sle­do­vať na mape až do samot­ného prí­chodu, ktorý je ozná­mený zasla­ním tex­to­vej správy. Ich počet je presne 155 a pôso­bia len v Bra­ti­slave.

Hopin má, bohu­žiaľ, nie­koľko soft­we­ro­vých bugov a dis­fun­kci­ona­lít. Dúfame, že sa ich auto­rom apli­ká­cie podarí v najb­liž­šej dobe odstrá­niť. Pozi­tív­nou sprá­vou je plá­no­vané roz­ši­ro­va­nie flo­tily taxí­kov a tak­tiež samot­nej služby aj do iných miest ako Bra­ti­slava.

Poten­ciál apli­ká­cie Hopin je limi­to­vaný poten­ciá­lom samot­ného trhu. Ten, dovo­lím si pove­dať, začína a končí v Bra­ti­slave. Služby pre­vádz­ko­vané v mes­tách pod 1 milión obyv­te­ľov to vôbec nemajú ľahké. Z tohto dôvodu boli podobné služby spúš­tané len vo sve­to­vých met­ro­po­lách. Cha­la­nom určite držíme palce a budeme sle­do­vať ako sa im najb­liž­šie mesiace bude dariť.

Zdroj: hopin.sk

Pridať komentár (0)