Hub:raum — miesto, ktoré posu­nie vaše nápady na vyšší level

Richard Bednár / 18. máj 2015 / Tools a produktivita

Byť v akce­le­rá­tore, nezna­mená med lízať. Je to miesto, kde na svo­jom nápade treba naozaj drieť a potom sa dosta­via aj výsledky. Avšak k tým výsled­kom vám vždy dopo­môže tím odbor­ní­kov, ktorí sa vás sna­žia naviesť na správnu cestu, aby ste boli úspešní. Ako pre­bieha život v poľ­skom Hub:raume, kto­rého hlav­ným par­tne­rom je Deuts­che Tele­kom, nám pre­zra­dil Luka Sučic.

Pra­cu­ješ v hub:raum Kra­kow ako Evan­ge­lista. Čo to zna­mená?

Je to jedna z mojich úloh, ktorú mám v hub:raume. Evan­ge­li­zá­cia zna­mená, že veľa času trá­vim ces­to­va­ním a stre­tá­va­ním sa so star­tupmi v mno­hých kra­ji­nách Stred­nej a Východ­nej Európy. Radím im a vytvá­ram kon­takty s ľuďmi, ktorí by im mohli byť nápo­mocní. Ak vidím, že nie­ktorý star­tup by mohol bene­fi­to­vať z nášho prog­ramu, ponúk­nem mu tú mož­nosť a pomô­žem s regis­trá­ciou. Okrem tejto mojej pries­kum­nej práce orga­ni­zu­jem a par­ti­ci­pu­jem na mno­hých pred­náš­kach, works­ho­poch a zúčast­ňu­jem sa via­ce­rých európ­skych podu­jatí od Slo­ven­ska až po Albán­sko. Ale star­tupy sú iba jed­nou čas­ťou skla­dačky. Ako evan­ge­lista vysvet­ľu­jem, akú úlohu v eko­sys­téme zohrá­vajú akcelerátory/inkubátory, VC fondy a ako star­tupy môžu bene­fi­to­vať z prog­ra­mov, aký naprí­klad ponúka hub:raum.

Hlav­ným par­tne­rom hub:raum je Deuts­che Tele­kom. Kde vidíš naj­väčší bene­fit tohto par­tner­stva?

Pred­stavte si to — začí­nate pod­ni­kať so svo­jím star­tu­pom, rie­šite základné otázky a vedľa vás stojí starší brat, ktorý má za sebou ooooob­rov­ské množ­stvo skú­se­ností a úžasné kon­takty po celom svete. A keďže váš brat vás má veľmi rád, chce, aby ste tak­tiež uspeli a robí všetko preto, aby vám pomo­hol. V tomto je ten naj­väčší bene­fit.

Teda star­tupy v hub:raume môžu využiť networ­king Deuts­che Tele­komu?

Presne tak. Nazý­vame to „cor­po­rate leve­rage,“ teda akási firemná páka. Je to jed­no­du­chý „otvá­rač dverí“ ak ste star­tup, ktorý to potre­buje. Naprí­klad ak náš star­tup v hub:raume potre­buje vyrie­šiť špe­ci­fický prob­lém a chce počuť názor, stačí pove­dať a DT ponúkne svo­jich špe­cia­lis­tov. Často stačí, aby sa mana­žér vyš­šej úrovne stre­tol so star­tu­pom na 5 min a prob­lém, ktorý by oni rie­šili možno mesiace, on vyrieši jed­no­du­chou radou.

Posky­tu­jete finan­cie, co-workng a men­to­ring. Čo z toho je pre star­tupy podľa teba naj­dô­le­ži­tej­šie?

Men­to­ring a finan­cie. V tomto poradí. Pora­den­stvo je úpl­ným zákla­dom, ktorý nesmierne pomôže skom­bi­no­vať múd­rosť, zna­losti, skú­se­nosti a exper­tízu „sta­rých mazá­kov“ s nad­še­ním, hor­li­vos­ťou a odhod­la­ním star­tu­pis­tov a tak vytvorí magické dob­ro­druž­stvo. Finan­co­va­nie je následne samoz­rej­mos­ťou.

Máte aj iné prog­ramy pre star­tupy?

Máme veľa prog­ra­mov, preto často aj samy seba nazý­vame hyb­ri­dom. Robíme tiež seed inves­tí­cie, inku­bu­jeme a akce­le­ru­jeme, robíme early stage par­tner­stvá, pre­pá­jame star­tupy celo­sve­tovo. K tomu momen­tálne pri­pra­vu­jeme prog­ram s Inte­lom a Cisco — Chal­lenge up, mys­lím prvý IOT akce­le­rá­tor v tejto časti sveta. BTW app­li­ca­tion dead­line je 25.5. A tak isto naša celo európ­ska súťaž Busi­ness wall of fame, ktorú sa oplatí sle­do­vať a samoz­rejme sa aj pri­hlá­siť.

Ako sa môže záu­jemca pri­hlá­siť do hub:raumu?

Je to veľmi jed­no­du­ché. Pôjde na hubraum.com/apply alebo napíše priamo mne na luka@hubraum.com.

Aké sú kri­té­riá pri výbere? 

Nápad musí byť veľmi veľmi dobrý, niečo uni­kátne, ino­va­tívne so sil­ným poten­ciá­lom. A musí mať tím, ktorý má v sebe základné a kva­litné zna­losti a iskru v očiach spo­jenú s ohni­vým srd­com. To sú prvé znaky, na ktoré sa poze­ráme. Až potom my môžeme pomôcť.

Aké sú naj­čas­tej­šie chyby pri žia­dos­tiach?

Aro­gan­cia, zlá pre­zen­tá­cia, slabý výskum v danej oblasti. A kla­ma­nie. To je tá naj­hor­šia vec, akú môžete uro­biť. 

A chyby pri vytvá­raní pod­ni­ka­teľ­ského modelu? Ako je známe, až 90% zly­háva prá­vetu. Prečo podľa teba tak vysoké číslo? 

Je to zlo­žitý prob­lém, ale jed­ným z hlav­ných dôvo­dov je fakt, že veľa star­tu­pov zly­háva na základ­ných veciach. Naprí­klad nechápu, že pro­dukt nevyt­vá­rajú pre seba a vôbec sa nepý­tajú poten­ciál­nych zákaz­ní­kov. Nie­kedy sa zasa seba­ve­do­mie zmení na igno­ran­ciu a to je pre star­tup zlo­mové. Je však veľmi ťažké uká­zať iba na jeden hlavný dôvod.

Máte aj súťaže pre star­tupy?

Nie­kedy, nazý­vame ich Boot­camps. Orga­ni­zu­jeme dva dňové pit­ching eventy s mož­nos­ťou zís­ka­nia peňazí a networ­kingu. Zvy­čajne ich orga­ni­zujú naši kole­go­via z Ber­lína a Bonnu a sú zame­rané ver­ti­kálne (IOT, bez­peč­nosť…).

Koľko star­tu­pov je teraz v hub:raume Kra­kow?

Máme 8 inves­tí­cií a 40 akce­le­ro­va­ných alumni.

Tvoj zoznam naj star­tu­pov v Stred­nej Európe? 

Som veľ­kým fanú­ši­kom hard­véru. Milu­jem Bel­la­beat – štý­lový chor­vát­sky star­tup, ktorý vytvára malé prí­stroje na mera­nie den­ných akti­vít, ďalej všetky vecičky iBe­a­con (Esti­mote, Kon­tak­tio, Iffi­nity – nazý­vam ich poľ­ská mafia), nie­ktoré Srb­ské tímy ako Far­mia alebo Truc­k­Track. Milu­jem ten pocit, keď sú staré firmy vyru­šené star­tupmi. Obdi­vu­jem Far­meon z Osi­jek, Angel­cam z Prahy a Drop­pie z Bra­ti­slavy. Neviem, či smiem zmie­niť Eco­isme z Kyjeva, pre­tože sme do nich inves­to­vali, ale u mňa sú na pie­des­táli. Tak­tiež som fanú­ši­kom 3D tla­čiarní a preto obdi­bu­jem dva skvelé poľ­ské tímy – Pirx a Zor­trax.

Pridať komentár (0)