Impact­Hub Bra­ti­slava spúšťa vlastný inku­bá­tor!

Lukáš Gašparík jr. / 22. jún 2015 / Tools a produktivita

Cowor­kin­gové cen­trum medzi­ná­rod­nej siete Impact HUB otvo­rilo svoje pries­tory len pred pol­ro­kom a už ohlá­silo spus­te­nie prvého inku­bá­tora pre ino­va­tívne nápady a začí­na­júce pro­jekty.

V rámci tejto medzi­ná­rod­nej plat­formy fun­guje viac než 20 inku­bá­to­rov a akce­le­rá­to­rov po celom svete. A my sa môžeme teraz tešiť tiež. Slo­ven­ský Impact­hub spus­til pri­hla­so­va­nie do pri­pra­vo­va­ného akce­le­rá­tora.

O čo teda ide?

Impact Inku­bá­tor je určený pro­jek­tom na samom začiatku rea­li­zá­cie z oblastí:

  • vzde­lá­va­nia
  • ino­va­tív­nych pro­duk­tov
  • ino­va­tív­nych slu­žieb
  • spo­lo­čen­sky pros­peš­ného pod­ni­ka­nia
  • a pro­jek­tom využi­va­jú­cim green tech­no­ló­gie a obno­vi­telné zdroje.

Počas 3 mesia­cov pro­jekty absol­vujú vyše 80 hodín tré­nin­gov a works­ho­pov, men­tori im budú k dis­po­zí­cii na osobné kon­zul­tá­cie. Nad­viažu kon­takty v rôz­nych oblas­tiach, ktoré im môžu pomôcť pri roz­voji pod­ni­ka­nia. Vďaka pod­pore Nadač­ného fondu Tele­kom a Nadá­cie VÚB je inku­bá­tor bez­platný pre vybrané pro­jekty.

Čo sa účast­níci naučia a čo im to dá?

Okrem základ­ných prin­cí­pov vali­dá­cie trho­vého poten­ciálu a kon­ku­ren­cie schop­nosti nápadu si prejdú vybrané pro­jek­tya star­tupy prak­tic­kými works­hopmi na soft aj hard­skills, finan­cie a plá­no­va­nie, za pomoci odbor­ní­kov si nasta­via komu­ni­kačnú stra­té­giu aj biz­nis plán na najb­ližsí rok — dva pod­ni­ka­nia.

Zís­kajú pomoc aj pri tvorbe vizu­ál­nej iden­tity značky aj pra­covný pries­tor na pol roka zadarmo a mož­nosť pra­co­vať okrem Impact HUBu Bra­ti­slava krát­ko­dobo aj v Prahe, Brne a Ostrave. K tomu sa postu­pom času naba­lia ďal­šie bene­fity, ktoré im pomôžu v ďal­ších fázach pod­ni­ka­nia.

Čím je teda Impact Inku­bá­tor iný ako ostatné inku­bá­tory?

Na Slo­ven­sku je kva­lit­ných dlho­do­bých inku­bač­ných prog­ra­mov stále málo. Okrem bež­nej agendy, ktorá vybra­ným pro­jek­tom pomôže s roz­be­hom, sa Impact Hub zamerá aj na social inno­va­tion aspekt, ukáže im mož­nosti, aké majú v oblasti mar­ke­tingu aj finan­co­va­nia, pokial vytvá­rajú tovar, či službu s pri­da­nou spo­lo­čen­skou (spo­lo­čen­sky pros­peš­nou) hod­no­tou. Záro­veň sa nesús­tre­ďuje len na pod­poru pro­jek­tov z kla­sic­kých odvetví, ale naprí­klad aj z oblasti vzde­lá­va­nia.

Kedy sa má pri­pra­vo­vaný inku­bá­tor spus­tiť?

Launch pri­hla­so­va­nia pre­be­hol v týchto dňoch, nasle­du­júce mesiace postupne pred­sta­víme lek­to­rov aj jed­not­livé bloky prog­ramu. Pri­hlá­siť sa dá do polky augusta a prak­tická časť pre­behne od sep­tem­bra do novem­bra tohto roka. 

Pridať komentár (0)